مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Seid H. Pourtakdoust

Professor

Ph.D. in Aerospace Engineering,
University of Kansas, USA, 1989.

MSc in Aerospace Engineering,
University of Kansas, USA, 1984.

BSc in Aerospace Engineering,
University of Kansas, USA, 1982.

BSc in Civil Engineering,
University of Kansas ,USA, 1982.

Last updated: Saturday, July 13th, 2019

Research Interests and Activities 

  Stochastic Optimal Control

  Spacecraft Trajectory Design and Optimization

  Aerospace Flight Dynamics

  Statistical Analysis/Simulation of Dynamic Systems

  Aeroelastic Simulation of Air Vehicles

  Reliability Based Design and Optimization

Publications 
Journal Papers

1. Shakouri A., Kiani M., Pourtakdoust Seid H., “A New Shape -Based Multiple-Impulse Strategy for Coplanar Orbital Maneuvers”, Acta Astronautica, Volume 161, pp. 200-208, https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2019.05.004, Elsevier, 11th, May 2019.

2. Nasihati Gourabi F., Kiani M., Pourtakdoust Seid H., “Autonomous temperature-based orbit estimation”, Aerospace Science and Technology, No. 86, pp. 671-682, https://doi.org/10.1016/j.ast.2019.01.056, Elsevier, January 2019.

3. Shakouri A., Kiani M., Pourtakdoust Seid H., “Covariance-Based Multiple-Impulse Rendezvous Design”, accepted for publication in IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, DOI 10.1109/TAES.2018.2882939, IEEE, November 2018.

4. Raouf N., Pourtakdoust Seid H., S. Samiei Paghaleh, “Reliability and Failure analysis of jet vane TVC system”, Journal of Failure Analysis and Prevention, Volume 18, Issue 6,pp. 1635-1642,Springer, October 2018.

5. Labibian A., Pourtakdoust Seid H., A. Alikhani, H. Fourati, “Development of a Radiation Based Heat Model for Satellite Attitude Determination”, Aerospace Science and Technology, No. 82-83, pp. 479-486, Doi.org/10.1016/j.ast.2018.09.031, Elsevier, September 27th , 2018.

6. Afshari S. S. , Pourtakdoust Seid H., “Probability Density Evolution For Time-Varying Reliability Assessment Of Wing Structures”, Aviation Journal, ISSN: 1648-7788 /, Volume 22, Issue 2,pp. 52-61, Doi.org/10.3846/aviation.2018.6010, May 2018.

7. Afshari S. S. , Pourtakdoust Seid H., “Utility of Probability Density Evolution Method for Experimental Reliability Based Active Vibration Control”, Structural Control & Health Monitoring, DOI: 10.1002/stc.2199, Wiley, April 2018.

8. Bighashdel A., Zare H., Pourtakdoust Seid H., “An Analytical Approach in Dynamic Calibration of Strain Gauge Balances for Aerodynamic Measurements”, IEEE Sensors Journal , DOI 10.1109/JSEN.2018.2815762, March 2018.

9. Zare H., Bighashdel A., Pourtakdoust Seid H., “Analytical Structural Behavior Of Elastic Flapping Wings Under The Actuator Effect”, The Aeronautical Journal ,Vol. 122, Issue 1254, pp. 1176-1198, Royal Aeronautical Society, U.K , August 2018.

10. Kiani M., Barzegar I., Pourtakdoust Seid H , “Entropy-based Adaptive Attitude Estimation ”, Acta Astronautica, Vol. 144, pp. 271-282, Elsevier February 2018.

11. Labibian A., Alikhani A., Pourtakdoust Seid H., “Performance of A Novel Heat Based Model for Spacecraft Attitude Estimation”, Journal of Aerospace Science and Technology, Vol. 70, Elsevier, pp. 317-327 August 17, 2017.

12. Raouf N., Pourtakdoust Seid H., “Time Varying Structural Reliability of Launch Vehicle via Extreme Response Approach”, AIAA Journal of Spacecraft and Rockets,Vol.54 , issue 1, pp 306-314,February 2017.

13. Zandavi Seid M., Pourtakdoust Seid H., “Multidisciplinary design of a guided flying vehicle using simplex nondominated sorting genetic algorithm II”, Structural and Multidisciplinary Optimization, Springer, August, 14 2017, DOI 10.1007/s00158-017-1776-3.

14. Hassanpour A., Pourtakdoust Seid H., “Three Dimensional Model Predictive Controller Design for Approach to landing with Microburst Encounter”, Proceedings of the IMechE, Part G- Journal of Aerospace Engineering ,Vol. 232(11), pp. 2034-2047, Sage Publishing, April 2017. DOI: 1 0.1177/0954410017707545.

15. Labibian A., Pourtakdoust Seid H., Kiani M., Sheikhi A., Alikhani A., “Experimental Validation of a Novel Radiation Based Model for Spacecraft Attitude Estimation”, Sensors And Actuators A:Physical, Volume 250, pp. 114-122, Elsevier, September 2016.

16. Raouf N., Pourtakdoust Seid H., “Structural Reliability Analysis of a Solid Rocket Motor with Ellipsoidal Cap”, AIAA Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 53, Issue 2, pp 389-392, July 2016. http://dx.doi.org/10.2514/1.A33550 .

17. Shahrabi H., Pourtakdoust Seid H., “Systems Engineering Optimization of Omid-2 in the Conceptual Design Phase”, Journal of Systems Engineering and Electronics, Vol. 27, No. 3, pp. 634-648, June 2016.

18. Sharifi M., Pourtakdoust Seid H., Parnianpour M., “Optimal Control of Human-like Musculoskeletal Arm: Prediction of Trajectory and Muscle Forces”, Optimal Control Applications & Methods, Volume 38, Issue 2 , March 2017.

19. Pourtakdoust Seid H., Seid M. Zandavi , “A Hybrid Simplex Non-dominated Sorting Genetic Algorithm for Multi- Objective Optimization”, International Journal of Swarm Intelligence and Evolutionary Computation, Volume 5, Issue 3,OMICS International, August 2016.

20. Kiani M., Pourtakdoust Seid H., “Adaptive Square-Root Cubature-Quadrature Kalman Particle Filter via KLD-Sampling for Orbit Determination”, Journal of Aerospace Science and Technology, Volume 46, pp. 159-167, Elsevier, 2015.

21. Jamali S., Pourtakdoust Seid H., Mosavi J.,“ Multidisciplinary and Multi-objective Design Optimization of a Flying projectile Using Evolutionary Algorithm (NSGA-II) ”, Journal of Aeronautical Engineering , ISSN : 17359449 , Vol. 13,No. 1, pp. 23-37 , Aeronautical University of Science and Technology , Iran ,Spring 2015 (in Persian).

22. Kiani M., Pourtakdoust Seid H., Sheikhi A., “Consistent Calibration of Magnetometers for Nonlinear Attitude Determination”, The Measurement Journal, Vol. 73, pp. 180-190 , Elsevier, 2015.

23. Kiani M. , Pourtakdoust Seid H., “State Estimation of Nonlinear Dynamic Systems Using Weighted Variance-based Adaptive Particle Swarm optimization ”, Journal of Applied Soft Computing, Vol. 34, pp. 1-17, Elsevier, 2015.

24. Sayanjali M., Pourtakdoust Seid H , “Optimal Trajectory Design to Halo Orbits via Pseudo-Invariant Manifolds using a Nonlinear Four Body Formulation ”, Acta Astronautica, Vol. 110, pp. 115-128, Elsevier February 2015.

25. Raouf N., Pourtakdoust Seid H., “Launch Vehicle Multi-Objective Reliability-Redundancy Optimization Using a Hybrid GA-PSO ”, Proceedings of the IMechE, Part G- Journal of Aerospace Engineering ,Volume 229(10), pp.1785- 1797, Sage Publishing, 2015.

26. Darvish K., Pourtakdoust Seid H., “Linear and Nonlinear Control Strategies for Formation and Station Keeping of Spacecrafts within the Context of the Three Body Problem”, Journal of Aerospace Science and Technology, Volume 42, pp. 12-24 , Elsevier, 2015.

27. Kiani M., Pourtakdoust Seid H., “Orbit Determination via Adaptive Gaussian Swarm Optimization”, Advances in Space Research, Vol. 55, pp. 1028-1037, Elsevier, February 2015.

28. M. Kiani, Pourtakdoust Seid H. , “Adaptive Square-Root Cubature-Quadrature Kalman Particle Filter for Satellite Attitude Determination Using Vector Observations”, Acta Astronautica, Volume 105,pp 109-116, 2014.

29. Karimi J.,Pourtakdoust Seid H., “A Real-Time Algorithm for Variable-Objective Motion Planning over Terrain and Threats ”, Proceedings of the IMechE, Part G- Journal of Aerospace Engineering , Vol. 229(6), pp. 1043-1056, Sage Publishing, 2014 .

30. Sayanjali M., Pourtakdoust Seid H., “Fourth Body Gravitation Effect on the Resonance Orbit Characteristics of the Restricted Three Body Problem”, Journal of Nonlinear Dynamics and Chaos in Engineering Systems, Volume 72(6), pp. 957-972, Springer Publishing, 2014 .

31. Kiani M. , Pourtakdoust Seid H., “Concurrent Orbit and Attitude Estimation Using Minimum Sigma Points Unscented Kalman Filter”, Proceedings of the IMechE, Part G- Journal of Aerospace Engineering ,Volume 228(6), pp. 801-819,Sage Publishing, 2014 .

32. Pourtakdoust Seid H., Kiani M., “Spacecraft Attitude and System Identification via Marginal Modified Unscented Kalman Filter Utilizing the Sun and Calibrated Three-Axis-Magnetometer Sensors ”, Scientia Iranica,Transactions B: Mechanical Engineering, Volume 21,No .4, pp. 1451-1460, 2014.

33. Karimi J., Pourtakdoust Seid H., “Optimal Maneuver-Based Motion Planning over Terrain and Threats using a Dynamic Hybrid PSO Algorithm”, Journal of Aerospace Science and Technology, No. 26 , pp. 60-71, ISSN: 1270-9638 , Elsevier, 2013.

34. Pourtakdoust Seid H., Karimian S., Mazaheri K., Ebrahimi A., “ Experimental Analysis of a Flapping Aeroelastic Wing and Derivation of Generalized Curves ”, Journal of Aeronautical Engineering , ISSN : 17359449 , Vol. 14,No. 1, pp. 13-25 , Aeronautical University of Science and Technology , Iran ,Spring 2012 (in Persian).

35. Kiani M. , Pourtakdoust Seid H., “Spacecraft Attitude and System Identification using Marginal Reduced UKF utilizing the Sun and Calibrated TAM Sensors”, Applied Mechanics and Materials, Vol. 225 ,pp. 417-422, Trans Tech Publications, Switzerland , 2012 .

36. Karimi J., Pourtakdoust Seid H., “Integrated Motion Planning and Trajectory Control system for Unmanned Air Vehicles”, Proceedings of the IMechE, Part G- Journal of Aerospace Engineering , Volume 227(1) , pp. 3-18, 2012 , Sage Publishing.

37. Pourtakdoust Seid H., Karimian S., “Evaluation of Flapping Wing Propulsion Based on a New Experimentally Validated Aeroelastic Model”, Scientia Iranica,Transactions B: Mechanical Engineering, Vol. 19, Issue 3, pp. 472-482, March 2012.

38. Shahrabi H., Pourtakdoust Seid H., “Systems Engineering of Omid, the First Domestic Satellite of the I.R. of Iran”, Journal of Systems Engineering , Vol. 15,Issue 3,pp. 307-320, Wiley-Blackwell , Fall 2012.

39. Karimi j. , Nobahari H., Pourtakdoust S. H., “A new Hybrid Approach for Dynamic Continuous Optimization Problems ”, Journal of Applied Soft Computing, Vol. 12, Issue 3, pp. 1158-1167, Elsevier, 2012.

40. Pourtakdoust Seid H., M. Rezaei, J. Karimi, K. Shojaee , “ Development of a Mushy State Simulated Annealing Algorithm for the Design of an optimal Path Regulator Autopilot System ”, Journal of Aeronautical Engineering , ISSN : 17359449 , Vol. 13,No. 1, pp. 23-37 , Aeronautical University of Science and Technology , Iran ,Spring 2011 (in Persian).

41. Karimi j. , Pourtakdoust Seid H., Nobahari H., “Trim and Maneuverability Analysis of a UAV Using a New Constrained PSO Approach ”, International Journal of Aerospace Science and Technology, Vol. 8, Issue 1,pp. 45-56, ISSN: 1735-2134, Iranian Aerospace Society, October 2011.

42. Pourtakdoust Seid H., M. Kiani, Hassanpour A., “Optimal Trajectory Planning for Flight through Microburst Wind Shears”, Journal of Aerospace Science and Technology, Volume 15, pp. 567-576, Elsevier, 2011.

43. M. Jafari Nadoushan, Pourtakdoust Seid H.,“ Modeling Halo Orbits and the Associated Manifolds in the RCTBP ”, Journal of Space Science and Technology (JSST), Iranian Aerospace Society, Vol. 3, No.1 & 2 ,Spring and Summer 2010, pp. 75-80 (in Persian).

44. Assadian N., Pourtakdoust Seid H., “Multiobjective Genetic Optimization of the Earth-Moon Trajectories”, Advances in Space Research, Vol. 45, Issue 3, pp. 398-409, Elsevier, February 2010.

45. Assadian N., Pourtakdoust Seid H., “On the Quasi-Equilibria of the Bi-Elliptic Four-Body Problem with Non-Coplanar Motion of Primaries”, Acta Astronautica, Vol. 66, Issues 1-2, pp. 45-58, Elsevier February 2010.

Book Chapters

1. Novel Concepts in Unmanned Aircraft Aerodynamics, Flight Stability, and Control. John Wiley & Sons Inc, December 2016.ISBN-10: 1118928687, ISBN-13: 978-1118928684;Chapter 17: Constrained Motion Planning and Trajectory Optimization for Unmanned Aerial Vehicles ; Chapter 18: Autonomous Space Navigation Utilizing Nonlinear Filters with MEMS Technology.

2. Recent Advances in Multisensor Attitude Estimation: Fundamental Concepts and Applications. CRC Press- Taylor and Francis Group, August 2016. ISBN 9781498745710; Chapter 11: Recent Advances in Nonlinear Attitude Estimation Algorithms.

Conference Papers

1. Mohajeri E., Pourtakdoust Seid H., Pazooki F., “Microburst Wind Shear Model Parameter Estimation Via Flight Data”, Proceedings of the 2nd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, May 11 2017, Kharazmi University, Tehran, Iran.

2. Afshari S. S., Pourtakdoust Seid H., “Reliability based optimization of an active vibration controller using evolutionary algorithms”, Proceedings of the Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems conference, Portland Oregon US, March 2017. doi:10.1117/12.2260031.

3. Zareh H, Bighashdel A., Pourtakdoust Seid H., “Analytical Solution for Structural dynamics of an Elastic Flapping wings ”, Proceedings of the Fifteenth Iranian Aerospace Society Conference, March 2016, Tehran, Iran.

4. Bighashdel A., Zareh H, Pourtakdoust Seid H.,, “ Development of a Generalized Aerodynamic Model for Flapping Wings”, Proceedings of the Fifteenth Iranian Aerospace Society Conference, March 2016, Tehran, Iran.(in Persian)

5. Narimani M., Pourtakdoust Seid H., “ Six DOF modeling of Elastic Flapping Vehicles using Unsteady Aerodynamics ”, Proceedings of the Fourteenth Iranian Aerospace Society Conference, March 2015, Tehran, Iran. (in Persian).

6. Fadaee A., Pourtakdoust Seid H., “Optimal Spacecraft Rendezvous on Halo Orbits of the Three Body Problem”, Proceedings of the Fourteenth Iranian Aerospace Society Conference, March 2015, Tehran, Iran. (in Persian).

7. Kiani M., Pourtakdoust Seid. H. ,“Real Time Calibration of Strap down Three-Axis-Magnetometer for Attitude Estimation ” 1St Navigation Conference, Sharif University of Technology, Tehran-Iran, Feb., 2015.(in Persian)

8. Sheikhi A. , Pourtakdoust Seid. H., Kiani M. ,“ Eperimental Identification and Calibration of MEMS” 1St Navigation Conference, Sharif University of Technology, Tehran-Iran, Feb., 2015.(in Persian)

9. Kiani M., Pourtakdoust Seid H. ,“Adaptive Diversity Guided Modified Unscented Particle Filter for Autonomous Orbit Determination” 65th International Astronautical Congress ,Toronto Convention Center ,Canada, 2014.

10. Kiani M., Pourtakdoust Seid H. ,“Orbit Determination via Adaptive Gaussian Swarm Optimization ” Accepted for presentation at AEROTECH V Conference , UPM, Kuala Lumpur, Malaysia, 2014.

11. Sheikji A. A., Pourtakdoust S. H., Kiani M., “ Experimental Identification of MEMS Stochastic Errors”,Proceedings of the Thirteenth Iranian Aerospace Society Conference, March 2014, Tehran, Iran. (in Persian)

12. Motamedi S., Pourtakdoust S. H., “Application of FLI in the Relativistic Three Body Model ”,Proceedings of the Twelfth Iranian Aerospace Society Conference, February 2013, Tehran, Iran. (in Persian)

13. Kiani M., S. H. Pourtakdoust ,“ Spacecraft Attitude and System Identification using Marginal Reduced UKF utilizing the Sun and Calibrated TAM Sensors” AEROTECH IV Conference , UPM, Kuala Lumpur, Malaysia, November 2012.

14. Karimi J., Pourtakdoust S.H., “Maneuver Based Motion Planning of a UAV Using Particle Swarm Optimization ”, Proceedings of the 20th Annual Mechanical Engineering Conference ISME , April 2010, Shiraz , Iran. (in Persian)

15. Kiani M., S. H. Pourtakdoust, “Application of Nonlinear Filters for Attitude Estimation using the Magnetic and Sun Sensors ”,Proceedings of the Eleventh Iranian Aerospace Society Conference, February 2012, Tehran, Iran. (in Persian)

16. R. Kamyar ,S. H. Pourtakdoust, Moradi R., “Multi-objective Spacecraft Rendezvous and Docking Using Gauss Pseduspectral and Particle Swarm Optimization ”, Proceedings of the Ankara International Aerospace Conference , 14-16 September 2011 - METU, Ankara Turkey.

17. Moradi R., S. H. Pourtakdoust, Kamyar R., “Optimal Coupled Spacecraft Rendezvous and Docking”, ASME 10th biennial Conference on Engineering systems design and Analysis (ESDA 2010), Istanbul, Turkey, July 12-14, 2010.

18. Pourtakdoust S.H., Zarezadeh A., “Integrated Impulsive Maneuver and Propulsion System Design for Orbital Transfer”, Proceedings of the Ninth Iranian Aerospace Society Conference, February 2010, Tehran, Iran. (in Persian)

19. Khalaji A., Pourtakdoust S. H., “Modeling and Analysis of Full Perturbation Effects on Satellite Dynamic”, Proceedings of the Ninth Iranian Aerospace Society Conference, February 2010, Tehran, Iran. (in Persian)

20. Karimi J., Pourtakdoust S. H., “Optimal UAV Maneuvers Using Constrained Heuristic Algorithms”, Proceedings of the Ninth Iranian Aerospace Society Conference, February 2010, Tehran, Iran. (in Persian)

21. Shahrabi H., Pourtakdoust S. H., Abolghasemi M. “ System Engineering of OMID National Satellite”, Proceedings of the Ninth Iranian Aerospace Society Conference, February 2010, Tehran, Iran. (in Persian)

22. Pourtakdoust S. H., Kinai M., “Analysis of Optimal Trajectory Planning for Flight through Microburst Wind Shears”, AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference, Hyatt Regency McCormick Place, Chicago, Illinois, August 10-13, 2009, AIAA-2009-5933.

23. Pourtakdoust S. H., Labibian H., Pazooki F., Novinzadeh A., “On-Line In-Flight Determination of Thrust Profile using Neural Networks", Ankara International Aerospace Conference, METU, Ankara – Turkey, August 17-19, 2009.

24. Heydari A., Pourtakdoust S. H., “Magnetic Attitude Control Using Fuzzy Logic”, 2009 IEEE Multi-conference on Systems and Control, Saint Petersburg, Russia, July 2009.

25. Hatef Keshvadi M., Pourtakdoust S. H., “A Comparison of Various Filtering Techniques for the Orbit Determination Problem”, 2009 IEEE Aerospace Conference, ISBN: 978-1-4244-2622-5 , Big Sky , Montana, March 2009.

26. Ghanbarpour Asl H., Jafari A., Pourtakdoust S. H., “Integrated Attitude Estimation utilizing Star Sensor and Gyroscopes via Multiplicative Quaternion Filters”, Proceedings of the Eight Iranian Aerospace Society Conference, February 2009, Esfahan, Iran.

27. Ghanbarpour Asl H., Jafari A., Pourtakdoust S. H., “Increased Star Identification Search through Catalogue for a Satellite with Star Sensor”, Proceedings of the Eight Iranian Aerospace Society Conference, February 2009, Esfahan, Iran.

28. Pourtakdoust S. H., Kinai M., “Evaluation of Various Microburst Models for Wind Shear Hazard Determination”, Proceedings of the Eight Iranian Aerospace Society Conference, February 2009, Esfahan, Iran.

29. Shahvarpour A., Pourtakdoust S. H., Gholam Reza Vossoughi, Jung Yong Kim and Mohamad Parnianpour, “Muscles Force Patterns Prediction and Joint Reactions Determination During 3D Spine Movements by Means of Optimal Control Theory”, International conference on Control, automation and systems ICCAS 2008,October 2008, Seoul, Korea.

Patents

1. Pourtakdoust Seid H., Labibian A., et al., "Implementation of Satellite Attitude Determination Process via Nonlinear Filtering of Temperature Data", Patent No. 90141, Intellectual Property Center , IR-Iran, October 2016.

2. Pourtakdoust Seid H.,Bighashde A., et al., "3 DOF Dynamic Balance system for Flapping Robots", registered with Intellectual Property Center , IR-Iran, July 2017.

Courses Taught 
Undergraduate

  Introduction to Aerospace Engineering

  Aerodynamics

  Automatic Control

  Flight Stability/Dynamics & Control

  Aerospace Systems Design

  Orbital Mechanics

  Inertial Measuring Systems (Lab)

  Experimental Aerodynamics (Lab)

Graduate

  Advanced Flight Dynamics

  Aeroelasticity

  Optimal Control Theory

  Digital Control Systems

  Stochastic Optimal Control

  Modern Control Theory

  Spacecraft Dynamics and Control

  Flight Test Engineering

Academic Experiences 

  Director, Center for Research and Development in Space Science and Technology, Sharif university of Technology, 2012-Present.

  Senior Member of Aerospace Planning Committee, Ministry of science and Technology,(MROST) , 2015-Present.

  Vice Chairman of Flight Dynamics Division,Department of Aerospace Engineering ,Sharif university of Technology, 2015-Present.

  Chairman, Department of Aerospace Engineering, Sharif university of Technology, 2011-2015

  Senior Member of Faculty Promotion Committees , Sharif university of Technology, Department of Aerospace Engineering, Aerospace Research Center (MROST) and

  Earthquake Research Center (MROST).

  Scientific Reviewer and/or Editor for:

  The Aeronautical Journal

  ImechE Part G , Journal of Aerospace Engineering

  Advances in Space Research

  Journal of Measurement

  AIAA Journals

  Asian Journal of Control

  IEEE Journals

  Journal of Aerospace Science and Technology

  International Journal of Aerospace Engineering (Editor), Hindawi

  Journal of Aeronautical Engineering (Editorial Board Member), 2005-Present

Honors and Awards 

  Recipient of the Exemplary Researcher Award, Department of Aerospace Engineering,Sharif University of Technology, 2015.

  ISAE (Iranian Society of Aerospace Engineering) Award for Supervising the Best PhD Dissertation in 2014-15 academic year.

  ISAE (Iranian Society of Aerospace Engineering) Award for Supervising the Best PhD Dissertation in 2011-12 academic year.

  ISAE (Iranian Society of Aerospace Engineering) Award for Supervising the Best PhD Dissertation in 2008-09 academic year.

  Distinguished Professor of the Year Award, The Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran, 1999.

  ISME (Iranian Society of Mechanical Engineering) Award for Supervising the Best PhD Dissertation in 1998-99 academic year.

  Listed in: JANEs All the Worlds Aircraft Handbook, 1997, JANEs Information Group, UK.

  Recipient of the Exemplary Lecturer Award, Air University of Tehran, 1993.

  Holder of Private Pilot License (PPL).

Supervised Students 
Ph.D. Students

  Prof. Mir Abbas Jalali, Department of Mechanical Engineering, UCLA Berkeley, USA.

  Prof. S. Ahmad Fazelzadeh Haghighi, School of Mechanical Engineering, Shiraz University, Shiraz-Iran.

  Associate Prof. A. Basohbat Novinzadeh , Department of Aerospace Engineering, Khajeh Nasir Toosi University, Tehran-Iran.

  Assistant Prof. S. Hamid Jalali Naini, School of Mechanical Engineering, Tarbiat modares University, Tehran-Iran.

  Assistant Prof. H. Ghanbarpour Asl, Department of Mechatronics, University of Turkish Aeronautical Association, Ankara-Turkey.

  Associate Prof. Hadi Nobahari, Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Tehran-Iran.

  Associate Prof. Nima Assadian, Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Tehran-Iran.

  Assistant Prof. Saeed Karimian Aliabadi , School of Mechanical Engineering, Tarbiat modares University, Tehran-Iran.

  Assistant prof. Jalal Karimi, Malek Ashtar University, Tehran-Iran.

  Dr. M. Sayanjali, Iran Space Organization, Tehran-Iran.

  Dr. N. Raouf, Aerospace Research Institute, Tehran-Iran.

  Assistant Prof. M. Kiani, Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Tehran-Iran.

  Research Scientist, Dr. A. Labibian, Iran Space Organization, Tehran-Iran.

  Assistant Professor, Dr. F. Pazoki, Azad University, Science and Research Branch, Tehran-Iran.

  Dr. A. Hassanpour, Airports and Navigation Company, Tehran-Iran.

  Dr. H. Zare, Center for research and Development in Space Science and Technology, Sharif university of Technology.

  Dr. S. Saraygord Afshari, Postdoctoral Fellow, University of Manitoba, Canada.

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4610

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: pourtak sharif.edu

Homepage: http://ae.sharif.edu/~pourtak

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-Ma0A1wAAAAJ&hl=en&oi=ao


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!