مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Seid H. Pourtakdoust

Professor

Ph.D. in Aerospace Engineering,
University of Kansas, USA, 1989.

MSc in Aerospace Engineering,
University of Kansas, USA, 1984.

BSc in Aerospace Engineering,
University of Kansas, USA, 1982.

BSc in Civil Engineering,
University of Kansas ,USA, 1982.

Last updated: Thursday, June 29th, 2017

Research Interests and Activities 

  Stochastic Optimal Control

  Spacecraft Trajectory Design and Optimization

  Aerospace Flight Dynamics

  Statistical Analysis/Simulation of Dynamic Systems

  Aeroelastic Simulation of Air Vehicles

  Reliability Based Design and Optimization

Publications 
Journal Papers

1. Hassanpour A., Pourtakdoust Seid H., “Three Dimensional Model Predictive Controller Design for Approach to landing with Microburst Encounter”, Accepted for publication in Proceedings of the IMechE, Part G- Journal of Aerospace Engineering ,Sage Publishing, April 2017. DOI: 1 0.1177/0954410017707545.

2. Labibian A., Pourtakdoust Seid H., Kiani M., Sheikhi A., Alikhani A., “Experimental Validation of a Novel Radiation Based Model for Spacecraft Attitude Estimation”, Sensors And Actuators A:Physical, Volume 250, pp. 114-122, Elsevier, 2016.

3. Raouf N., Pourtakdoust Seid H., “Time Varying Structural Reliability of Launch Vehicle via Extreme Response Approach”, Accepted for publication in AIAA Journal of Spacecraft and Rockets, July 2016. http://dx.doi.org/10.2514/1.A33550 .

4. Raouf N.,Pourtakdoust Seid H.,Ashuri B., Rajabi A.,"Structural Reliability Analysis of a Solid Rocket Motor with Ellipsoidal Cap", AIAA Journal of Spacecraft and Rockets,Vol. 53,No. 2,pp. 389-391,March 2016.

5. Shahrabi H.,Pourtakdoust Seid H., "Systems Engineering Optimization of Omid-2 in the Conceptual Design Phase", Journal of Systems Engineering and Electronics, Vol. 27, No. 3, pp. 634-648, June 2016.

6. Sharifi M.,Pourtakdoust Seid H.,Parnianpour M.,"Optimal Control of Human-like Musculoskeletal Arm: Prediction of Trajectory and Muscle Forces", Accepted for publication in the Journal of Optimal Control Applications & Methods, March 2015.

7. Kiani M.,Pourtakdoust Seid H.,"Adaptive Square-Root Cubature-Quadrature Kalman Particle Filter via KLD-Sampling for Orbit Determination", Journal of Aerospace Science and Technology, Volume 46, pp. 159-167, Elsevier, 2015.

8. Sayanjali M.,HPourtakdoust Seid H , "Optimal Trajectory Design to Halo Orbits via Pseudo-Invariant Manifolds using a Nonlinear Four Body Formulation" , Acta Astronautica, Vol. 110, pp. 115-128, Elsevier February 2015.

9. Kiani M.,Pourtakdoust Seid H., Sheikhi A., "Consistent Calibration of Magnetometers for Nonlinear Attitude Determination", The Measurement Journal, Vol. 73, pp. 180-190 , Elsevier, 2015.

10. Kiani M. ,Pourtakdoust Seid H.,"State Estimation of Nonlinear Dynamic Systems Using Weighted Variance-based Adaptive Particle Swarm optimization ", Journal of Applied Soft Computing, Vol. 34, pp. 1-17, Elsevier, 2015.

11. Kiani M.,Pourtakdoust Seid H., Sheikhi A.,"Consistent Calibration of Magnetometers for Nonlinear Attitude Determination", The Measurement Journal, Vol. 73, pp. 180-190 , Elsevier, 2015.

12. Kiani M.,Pourtakdoust Seid H.,"State Estimation of Nonlinear Dynamic Systems Using Weighted Variance-based Adaptive Particle Swarm optimization ", Journal of Applied Soft Computing, Vol. 34, pp. 1-17, Elsevier, 2015.

13. Raouf N.,Pourtakdoust Seid H.,"Launch Vehicle Multi-Objective Reliability-Redundancy Optimization Using a Hybrid GA-PSO ", Proceedings of the IMechE, Part G- Journal of Aerospace Engineering ,Volume 229(10), pp.1785- 1797, Sage Publishing, 2015.

14. Darvish K.,Pourtakdoust Seid H.,"Linear and Nonlinear Control Strategies for Formation and Station Keeping of Spacecrafts within the Context of the Three Body Problem, Journal of Aerospace Science and Technology, Volume 42, pp. 12-24 , Elsevier, 2015.

15. Kiani M.,Pourtakdoust Seid H.,"Orbit Determination via Adaptive Gaussian Swarm Optimization", Advances in Space Research, Vol. 55, pp. 1028-1037, Elsevier, February 2015.

16. Karimi J.,Pourtakdoust Seid H.,"A Real-Time Algorithm for Variable-Objective Motion Planning over Terrain and Threats ", Proceedings of the IMechE, Part G- Journal of Aerospace Engineering , DOI: 10.1177/0954410014543807, 2014.

17. M. Kiani, Pourtakdoust Seid H. ,"Adaptive Square-Root Cubature-Quadrature Kalman Particle Filter for Satellite Attitude Determination Using Vector Observations", Acta Astronautica, Volume 105,pp 109-116, 2014.

18. Sayanjali M.,Pourtakdoust Seid H.,"Fourth Body Gravitation Effect on the Resonance Orbit Characteristics of the Restricted Three Body Problem", Journal of Nonlinear Dynamics and Chaos in Engineering Systems, Volume 72(6), pp. 957-972, Springer Publishing, 2014 .

19. Kiani M. ,Pourtakdoust Seid H.,"Concurrent Orbit and Attitude Estimation Using Minimum Sigma Points Unscented Kalman Filter", Proceedings of the IMechE, Part G- Journal of Aerospace Engineering ,Volume 228(6), pp. 801-819,Sage Publishing, 2014 .

20. Pourtakdoust Seid H., Kiani M.,"Spacecraft Attitude and System Identification via Marginal Modified Unscented Kalman Filter Utilizing the Sun and Calibrated Three-Axis-Magnetometer Sensors ", Scientia Iranica,Transactions B: Mechanical Engineering, Volume 21,No .4, pp. 1451-1460, 2014.

21. Karimi J.,Pourtakdoust Seid H.,"Optimal Maneuver-Based Motion Planning over Terrain and Threats using a Dynamic Hybrid PSO Algorithm ", Journal of Aerospace Science and Technology, Volume 26,pp. 60-71, Elsevier, 2013.

22. Karimi J.,Pourtakdoust Seid H.,"Optimal Maneuver-Based Motion Planning over Terrain and Threats using a Dynamic Hybrid PSO Algorithm", Journal of Aerospace Science and Technology, No. 26 , pp. 60-71, ISSN: 1270-9638 , Elsevier, 2013.

23. Karimi J.,Pourtakdoust Seid H.,"Integrated Motion Planning and Trajectory Control system for Unmanned Air Vehicles", Proceedings of the IMechE, Part G- Journal of Aerospace Engineering , Volume 227(1) , pp. 3-18, 2012 , Sage Publishing.

24. Pourtakdoust Seid H.,Karimian S.," Evaluation of Flapping Wing Propulsion Based on a New Experimentally Validated Aeroelastic Model ", Scientia Iranica,Transactions B: Mechanical Engineering, Vol. 19, Issue 3, pp. 472-482, March 2012.

25. Shahrabi H., Pourtakdoust Seid H.,"Systems Engineering of Omid, the First Domestic Satellite of the I.R. of Iran ", Journal of Systems Engineering , Vol. 15,Issue 3,pp. 307-320, Wiley-Blackwell , Fall 2012.

26. Karimi j. , Nobahari H., Pourtakdoust Seid H.,"A new Hybrid Approach for Dynamic Continuous Optimization Problems ",Journal of Applied Soft Computing, Vol. 12, Issue 3, pp. 1158-1167, Elsevier, 2012.

27. Pourtakdoust Seid H., M. Rezaei, J. Karimi, K. Shojaee ," Development of a Mushy State Simulated Annealing Algorithm for the Design of an optimal Path Regulator Autopilot System ", Journal of Aeronautical Engineering , ISSN : 17359449 , Vol. 13,No. 1, pp. 23-37 , Aeronautical University of Science and Technology , Iran ,Spring 2011 (in Persian).

28. Karimi j. , Pourtakdoust Seid H.,Nobahari H.,"Trim and Maneuverability Analysis of a UAV Using a New Constrained PSO Approach ", International Journal of Aerospace Science and Technology, Vol. 8, Issue 1,pp. 45-56, ISSN: 1735-2134, Iranian Aerospace Society, October 2011.

29. Pourtakdoust Seid H., M. Kiani, Hassanpour A.,"Optimal Trajectory Planning for Flight through Microburst Wind Shears ", Journal of Aerospace Science and Technology, Volume 15,pp. 567-576, Elsevier, 2011.

30. M. Jafari Nadoushan, Pourtakdoust Seid H.,"Modeling Halo Orbits and the Associated Manifolds in the RCTBP ", Journal of Space Science and Technology (JSST), Iranian Aerospace Society, Vol. 3, No.1 & 2 ,Spring and Summer 2010, pp. 75-80 (in Persian).

31. Assadian N., Pourtakdoust Seid H., "Multiobjective Genetic Optimization of the Earth-Moon Trajectories ", Advances in Space Research, Vol. 45, Issue 3, pp. 398-409, Elsevier, February 2010.

32. Assadian N., Pourtakdoust Seid H., "On the Quasi-Equilibria of the Bi-Elliptic Four-Body Problem with Non-Coplanar Motion of Primaries ", Acta Astronautica, Vol. 66, Issues 1-2, pp. 45-58, Elsevier February 2010

33. Pourtakdoust Seid H., R. Moradi, Kamyar R.,"Optimal Coupled Spacecraft Rendezvous and Docking Using Gauss Pseudospectral and Step by Step Linearization ", Journal of Space Science and Technology (JSST), Iranian Aerospace Society, Vol. 2, No. 4, Summer 2009, pp. 1-16 (in Persian).

34. Pourtakdoust Seid H., F. Pazooki and M. Fakhri Noushabadi "A Neuro-optimal Approach for Thrust-Insensitive Trajectory Planning ", Journal of Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 81, No. 3, pp. 212-220, Emerald Group Publishing, May 2009.

35. Ghanbarpour Asl H., Pourtakdoust Seid H., Samani M. , "A New Non-linear Algorithm for Complete Pre-Flight Calibration of Magnetometers in the Geomagnetic Field Domain ", Proceedings of the IMechE, Volume 223, Part G- Journal of Aerospace Engineering , April 2009 , Professional Engineering Publishing.

36. Jalali Naini S. H., Pourtakdoust Seid H., "Explicit Minimum Fuel Intercept Strategy ", Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B: Engineering, Vol. 34, No. B2, pp 197-213, Shiraz University, Iran, February 2009.

37. Ghanbarpour-Asl H., Pourtakdoust Seid H. ,"Strapdown Attitude Estimation Using IMU and Altimeter Integration for Maneuvering Vehicles ", Amirkabir Journal of Science and Technology , Volume 69, December 2008 (in Persian).

38. Pourtakdoust Seid H., Fakhri M., and Assadian N., "Development of an Integrated Design Environment for Optimal Ascent Trajectory Planning, " Journal of Space Science and Technology (JSST), Iranian Aerospace Society, Vol., 1, No. 1, 2008, pp. 1-10 (in Persian).

39. Heydari A., Pourtakdoust Seid H., "Time Optimal Slew Maneuver of Magnetically Actuated LEO Satellites ", International Journal of Aerospace Science and Technology, ISSN: 1735-2134, Vol. 5, No. 2, pp. 51-56, Iranian Aerospace Society, June 2008.

40. Jalali Naini S. H., Pourtakdoust Seid H., "On the Predicted Errors of Atmospheric Guidance Laws ", Journal of Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 80, No.3, pp.263-273 , Emerald Group Publishing, May 2008.

41. Nobahari H., Pourtakdoust Seid H., "An Optimal-Fuzzy Two-Phase CLOS Guidance Law Design Using Ant Colony Optimization ", The Aeronautical Journal , Vol. 111, No. 1124, pp. 621-636, Royal Aeronautical Society, U.K , October 2007.

42. Pourtakdoust Seid H., Ghanbarpour Asl H., " An Adaptive Unscented Kalman Filter for Quaternion Based Orientation Estimation in Low Cost AHRS ",Journal of Aircraft Engineering and Aerospace Technology , Vol. 79, No. 5, pp. 485-493, Emerald Group Publishing, 2007.

43. Jalali Naini S. H., Pourtakdoust Seid H., "A Modified Midcourse Guidance Law Based on Generalized Collision Course ",International Journal of Aerospace Science and Technology, ISSN: 1735-2134, Vol. 3, No. 3, pp. 113-123 ,Iranian Aerospace Society, September 2006.

44. Nobahari H., Alasty A., Pourtakdoust Seid H., "Design of a Supervisory Controller for CLOS Guidance with Lead Angle",Journal of Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 78, No. 5, pp. 395-406, Emerald Group Publishing, 2006.

45. Fazelzadeh S. A., Pourtakdoust S. H., Assadian N., "Stochastic Analysis of Two Dimensional Nonlinear Panels with Structural Damping Under Random Excitation ", Journal of Aerospace Science and Technology, No. 10 , pp. 192-198, ISSN: 1270-9638 , Elsevier, 2006.

46. Pourtakdoust Seid H., Novinzadeh A. B., "Time Optimal Closed-Loop Fuzzy-Control Strategy for Nonlinear Lunar Lander Mission ", International Journal of Aerospace Science and Technology, ISSN: 1735-2134, Vol. 2, No. 4, pp. 27-36, Iranian Aerospace Society, December 2005.

47. Nobahari H., Pourtakdoust Seid H., "Optimal Fuzzy CLOS Guidance Law Design Using Ant Colony Optimization ", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3777, Stochastic Algorithms, Foundations and Applications, pp 95-106, Springer, October 2005.

48. Pourtakdoust Seid H., Rahbar N., Novinzadeh A. B., "Non-linear Feedback Optimal Control Law for Minimum-time Injection Problem Using Fuzzy System ", Journal of Aircraft Engineering and Aerospace Technology ,Vol. 77 ,No. 5, pp. 376-383, Emerald Group Publishing, 2005.

49. Pourtakdoust Seid H., Fazelzadeh S. A., "Nonlinear Aerothermoelastic Behavior of Skin Panel with Wall Shear Stress Effect ",Journal of Thermal Stresses, Vol. 28, Number 2, Taylor & Francis, February 2005.

Book Chapters

1. Novel Concepts in Unmanned Aircraft Aerodynamics, Flight Stability, and Control. John Wiley & Sons Inc, December 2016.ISBN-10: 1118928687, ISBN-13: 978-1118928684;Chapter 17: Constrained Motion Planning and Trajectory Optimization for Unmanned Aerial Vehicles ; Chapter 18: Autonomous Space Navigation Utilizing Nonlinear Filters with MEMS Technology.

2. Recent Advances in Multisensor Attitude Estimation: Fundamental Concepts and Applications. CRC Press- Taylor and Francis Group, August 2016. ISBN 9781498745710; Chapter 11: Recent Advances in Nonlinear Attitude Estimation Algorithms.

Conference Papers

1. Afshari S. S., Pourtakdoust Seid H., “Reliability based optimization of an active vibration controller using evolutionary algorithms”, Proceedings of the Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems conference, Portland Oregon US, March 2017. doi:10.1117/12.2260031.

2. Zareh H, Bighashdel A., Pourtakdoust Seid H., "Analytical Solution for Structural dynamics of an Elastic Flapping wings", Proceedings of the Fifteenth Iranian Aerospace Society Conference, March 2016, Tehran-Iran.

3. Bighashdel A., Zareh H, Pourtakdoust Seid H.,, " Development of a Generalized Aerodynamic Model for Flapping Wings", Proceedings of the Fifteenth Iranian Aerospace Society Conference, March 2016, Tehran-Iran.(in Persian)

4. Narimani M., Pourtakdoust Seid H., " Six DOF modeling of Elastic Flapping Vehicles using Unsteady Aerodynamics ", Proceedings of the Fourteenth Iranian Aerospace Society Conference, March 2015, Tehran-Iran. (in Persian).

5. Fadaee A., Pourtakdoust Seid H., "Optimal Spacecraft Rendezvous on Halo Orbits of the Three Body Problem", Proceedings of the Fourteenth Iranian Aerospace Society Conference, March 2015, Tehran-Iran. (in Persian).

6. Kiani M., Pourtakdoust Seid. H. ,"Real Time Calibration of Strap down Three-Axis-Magnetometer for Attitude Estimation " 1St Navigation Conference, Sharif University of Technology, Tehran-Iran, Feb., 2015.(in Persian)

7. Sheikhi A. , Pourtakdoust Seid. H., Kiani M. ," Eperimental Identification and Calibration of MEMS" 1St Navigation Conference, Sharif University of Technology, Tehran-Iran, Feb., 2015.(in Persian)

8. Kiani M.,Pourtakdoust Seid H.," Adaptive Diversity Guided Modified Unscented Particle Filter for Autonomous Orbit Determination ", Accepted for 65th International Astronautical Congress,Toronto Convention Centre,2014.

9. Sheikhi A. A.,Pourtakdoust Seid H.,Kiani M., "Experimental Identification of MEMS Stochastic Errors ",Proceedings of the Thirteen Iranian Aerospace Society Conference, March 2014, Tehran-Iran. (in Persian)

10. Motamedi S., Pourtakdoust Seid H.,"Application of FLI in the Relativistic Three Body Model",Proceedings of the Twelfth Iranian Aerospace Society Conference, February 2013, Tehran-Iran. (in Persian)

11. Kiani M., Pourtakdoust Seid H.,"Spacecraft Attitude and System Identification Using MarginalReduced UKF utilizing the Sun and Calibrated TAM Sensors ", AEROTECH IV Conference ,UPM, Kuala Lumpur- Malaysia, November 2012.

12. Karimi J., Pourtakdoust Seid H., "Maneuver Based Motion Planning of a UAV Using Particle Swarm Optimization ", Proceedings of the 20th Annual Mechanical Engineering Conference ISME , April 2010, Shiraz-Iran. (in Persian)

13. Kiani M., Pourtakdoust Seid H., "Application of Nonlinear Filters for Attitude Estimation using the Magnetic and Sun Sensors ",Proceedings of the Eleventh Iranian Aerospace Society Conference, February 2012, Tehran-Iran. (in Persian)

14. R. Kamyar ,Pourtakdoust Seid H., Moradi R., "Multi-objective Spacecraft Rendezvous and Docking Using Gauss Pseduspectral and Particle Swarm Optimization ", Proceedings of the Ankara International Aerospace Conference , 14-16 September2011-METU, Ankara-Turkey.

15. Moradi R., Pourtakdoust Seid H., Kamyar R., "Optimal Coupled Spacecraft Rendezvous and Docking ", ASME 10th biennial Conference on Engineering systems design and Analysis (ESDA 2010), Istanbul-Turkey, July 12-14, 2010.

16. Pourtakdoust Seid H., Zarezadeh A., "Integrated Impulsive Maneuver and Propulsion System Design for Orbital Transfer ", Proceedings of the Ninth Iranian Aerospace Society Conference, February 2010, Tehran-Iran. (in Persian)

17. Khalaji A., Pourtakdoust Seid H., "Modeling and Analysis of Full Perturbation Effects on Satellite Dynamic ", Proceedings of the Ninth Iranian Aerospace Society Conference, February 2010, Tehran-Iran. (in Persian)

18. Karimi J., Pourtakdoust Seid H., "Optimal UAV Maneuvers Using Constrained Heuristic Algorithms ", Proceedings of the Ninth Iranian Aerospace Society Conference, February 2010, Tehran-Iran. (in Persian)

19. Shahrabi H., Pourtakdoust Seid H., Abolghasemi M. " System Engineering of OMID National Satellite ", Proceedings of the Ninth Iranian Aerospace Society Conference, February 2010, Tehran-Iran. (in Persian)

20. Pourtakdoust Seid H., Kinai M., "Analysis of Optimal Trajectory Planning for Flight through Microburst Wind Shears ", AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference, Hyatt Regency McCormick Place, Chicago-Illinois, August 10-13, 2009, AIAA-2009-5933.

21. Pourtakdoust Seid H., Labibian H., Pazooki F., Novinzadeh A., "On-Line In-Flight Determination of Thrust Profile using Neural Networks", Ankara International Aerospace Conference, METU,Ankara-Turkey, August 17-19, 2009.

22. Heydari A., Pourtakdoust Seid H., "Magnetic Attitude Control Using Fuzzy Logic ", 2009 IEEE Multi-conference on Systems and Control, Saint Petersburg-Russia, July 2009.

23. Hatef Keshvadi M., Pourtakdoust Seid H., "A Comparison of Various Filtering Techniques for the Orbit Determination Problem ", 2009 IEEE Aerospace Conference, ISBN: 978-1-4244-2622-5 , Big Sky , Montana, March 2009.

24. Ghanbarpour Asl H., Jafari A., Pourtakdoust Seid H., "Integrated Attitude Estimation utilizing Star Sensor and Gyroscopes via Multiplicative Quaternion Filters ", Proceedings of the Eight Iranian Aerospace Society Conference, February 2009, Esfahan-Iran.

25. Ghanbarpour Asl H., Jafari A., Pourtakdoust Seid H., "Increased Star Identification Search through Catalogue for a Satellite with Star Sensor ", Proceedings of the Eight Iranian Aerospace Society Conference, February 2009, Esfahan-Iran.

26. Pourtakdoust Seid H., Kinai M., "Evaluation of Various Microburst Models for Wind Shear Hazard Determination ", Proceedings of the Eight Iranian Aerospace Society Conference, February 2009, Esfahan-Iran.

27. Shahvarpour A., Pourtakdoust Seid H., Gholam Reza Vossoughi, Jung Yong Kim and Mohamad Parnianpour, "Muscles Force Patterns Prediction and Joint Reactions Determination During 3D Spine Movements by Means of Optimal Control Theory ", International conference on Control,automation and systems ICCAS 2008,October 2008, Seoul-Korea.

28. Pourtakdoust Seid H., Mortazavi S. H., "Aircraft Performance Optimization Using Fish-Like Locomotion ", AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference and Exhibit , Hawaii, August 18-21, 2008, AIAA-2008-6879.

29. Heydari A., Pourtakdoust Seid H., "Closed Loop Near Time Optimal Magnetic Attitude Control Using Dynamic Weighted Neural Network ", 16th Mediterranean Conference on Control and Automation, June 2008, Ajaccio- France ,978-1-4244-2505-1/08 , IEEE .

30. Heydari A., Pourtakdoust Seid H., "Time Optimal Magnetic Attitude Control Using a Variational Approach ", Proceedings of the Seventh Iranian Aerospace Society Conference, February 2008, Tehran-Iran.

31. Asmari M., Pourtakdoust Seid H., "Investigation of injection errors on the mission and life analysis of a satellite ", Proceedings of the Seventh Iranian Aerospace Society Conference, February 2008, Tehran-Iran.

32. Jalali-Naini S. H., Pourtakdoust Seid H., "A Simplified Midcourse Guidance Law for Air Interceptors ", Proceedings of the Seventh Iranian Aerospace Society Conference, February 2008, Tehran-Iran.

33. Pourtakdoust Seid H., Keshavadi M. H., "Orbital Determination Using Radar Ranging Techniques ", Proceedings of the Seventh Iranian Aerospace Society Conference, February 2008, Tehran-Iran. (In Persian)

34. Ghanbarpour Asl H., Pourtakdoust Seid H., "UD Covariance Factorization for Unscented Kalman Filter using Sequential Measurements Update ", Proceedings of the World Academy of Science, Engineering and Technology ,Vol. 25, November 2007, ISSN: 1307-6884, Italy.

35. Pourtakdoust Seid H., Karimi J., "Longitudinal UAV Non-Linear Controller Design for Two Dimensional Terrain Following Mission ", Proceedings of the 15th Annual International Mechanical Engineering Conference of ISME ,15-17 May 2007, Tehran-Iran. (In Persian)

36. Pourtakdoust Seid H., Sakhai A., "Model Predictive Fault Tolerant Autopilot design for a Typical Transport Aircraft ", Proceedings of the 15th Annual International Mechanical Engineering Conference of ISME, 15-17 May 2007,Tehran-Iran. (In Persian)

37. Jalali-Naini Seid H., Pourtakdoust S. H., "A Unified Approach to Intercept Guidance Laws ", Proceedings of the Sixth Iranian Aerospace Society Conference, February 2007, Tehran-Iran.

38. Fakhri-Noshabadi M., Pourtakdoust Seid H., "Optimal Closed Loop Trajectory Design using Neural Network ", Proceedings of the Sixth Iranian Aerospace Society Conference, February 2007, Tehran-Iran.

39. Ghanbarpur-Asl H., Pourtakdoust Seid H., "A New Kalman Filter for Nonlinear Systems with Non-Gaussian Noise ", Proceedings of the Sixth Iranian Aerospace Society Conference, February 2007, Tehran- Iran. (In Persian)

40. Nobahari H., Pourtakdoust Seid H., Nikoosokhan M., " Two Phase Line of Sight Guidance ", Proceedings of the Sixth Iranian Aerospace Society Conference, February 2007, Tehran-Iran. (In Persian)

41. Pourtakdoust Seid H., Karimi J., Shajiee s., "Design of a Tracking Control System for an optimal Post-Stall Maneuver Using Dynamic Inversion Approach ", Proceedings of the 25th ICAS Congress, September 3-8, 2006, Hamburg- Germany.

42. Nobahari H., Nabavi S. Y., Pourtakdoust Seid H., "Aerodynamic Shape Optimization of Unguided Projectiles Using Ant Colony Optimization and Genetic Algorithm ", Proceedings of the 25th ICAS Congress, September 3-8, 2006, Hamburg- Germany.

43. Mortazavi S. H., Pourtakdoust Seid H., " Analysis of Natural Phenomena Enhancing Performance ", Proceedings of the International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace, ICNPAA-2006, June 21-23, Budapest-Hungary.

44. Pourtakdoust Seid H., Novinzadeh A. B., "A Perturbation Approach in Determination of Closed-Loop Optimal-Fuzzy Control Policy for Lunar Lander ", 19th International Symposium on Space Flight Dynamics, June 4-11, 2006, Kanazawa-Japan.

45. Pourtakdoust Seid H., Mortazavi S. H., "Periodic Performance Optimization of an aircraft in Cruise Phase ", 14th annual conference on Mechanical Engineering ISME, May 16-18 2006, Isfahan, Iran. (In Persian)

46. Pourtakdoust Seid H., Shajiee s., "Development of an Optimal Software-Pilot Rating Scale for Flight in Turbulence Evaluation ", AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference and Exhibit , San Francisco-USA , August 15-18, 2005, AIAA-2005-5910.

47. Jalai-Naini Seid H., Pourtakdoust S. H., "Modern Midcourse Guidance Laws in the Endoatmosphere ", AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and Exhibit , San Francisco, California, August 15-18, 2005, AIAA-2005-6156.

48. Nobahari H., Alasty A., Pourtakdoust Seid H.,"Design of a Supervisory Controller for CLOS Guidance with Lead Angle ", AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and Exhibit , San Francisco-USA, August 15-18, 2005, AIAA-2005-6291.

49. Pourtakdoust Seid H., Karimi J., "Optimal Maneuvers in close air Combat ", 13th annual conference on Mechanical Engineering ISME 2005 conference, Isfahan, Iran , May 17-19 2005.

50. Nobahari H., Pourtakdoust Seid H, "Optimization of Fuzzy Rule Bases Using Continuous Ant System ", First International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, U.A.E, February 1-3, 2005.

Patents

1. Pourtakdoust Seid H., Labibian A., et al., "Implementation of Satellite Attitude Determination Process via Nonlinear Filtering of Temperature Data", Patent No. 90141, Intellectual Property Center , IR-Iran, October 2016.

2. Pourtakdoust Seid H.,Bighashde A., et al., "3 DOF Dynamic Balance system for Flapping Robots", registered with Intellectual Property Center , IR-Iran, July 2017.

Courses Taught 
Undergraduate

  Introduction to Aerospace Engineering

  Aerodynamics

  Automatic Control

  Flight Stability/Dynamics & Control

  Aerospace Systems Design

  Orbital Mechanics

  Inertial Measuring Systems (Lab)

  Experimental Aerodynamics (Lab)

Graduate

  Advanced Flight Dynamics

  Aeroelasticity

  Optimal Control Theory

  Digital Control Systems

  Stochastic Optimal Control

  Modern Control Theory

  Spacecraft Dynamics and Control

  Flight Test Engineering

Honors and Awards 

  Recipient of the Exemplary Researcher Award, Department of Aerospace Engineering,Sharif University of Technology, 2015.

  ISAE (Iranian Society of Aerospace Engineering) Award for Supervising the Best PhD Dissertation in 2014-15 academic year.

  ISAE (Iranian Society of Aerospace Engineering) Award for Supervising the Best PhD Dissertation in 2011-12 academic year.

  ISAE (Iranian Society of Aerospace Engineering) Award for Supervising the Best PhD Dissertation in 2008-09 academic year.

  Distinguished Professor of the Year Award, The Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran, 1999.

  ISME (Iranian Society of Mechanical Engineering) Award for Supervising the Best PhD Dissertation in 1998-99 academic year.

  Listed in: JANEs All the Worlds Aircraft Handbook, 1997, JANEs Information Group, UK.

  Recipient of the Exemplary Lecturer Award, Air University of Tehran, 1993.

  Holder of Private Pilot License (PPL).

Supervised Students 
Ph.D. Students

  Prof. Mir Abbas Jalali, Department of Mechanical Engineering, UCLA Berkeley, USA.

  Prof. S. Ahmad Fazelzadeh Haghighi, School of Mechanical Engineering, Shiraz University, Shiraz-Iran.

  Associate Prof. A. Basohbat Novinzadeh , Department of Aerospace Engineering, Khajeh Nasir Toosi University, Tehran-Iran.

  Assistant Prof. S. Hamid Jalali Naini, School of Mechanical Engineering, Tarbiat modares University, Tehran-Iran.

  Assistant Prof. H. Ghanbarpour Asl, Department of Mechatronics, University of Turkish Aeronautical Association, Ankara-Turkey.

  Associate Prof. Hadi Nobahari, Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Tehran-Iran.

  Associate Prof. Nima Assadian, Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Tehran-Iran.

  Assistant Prof. Saeed Karimian Aliabadi , School of Mechanical Engineering, Tarbiat modares University, Tehran-Iran.

  Assistant prof. Jalal Karimi, Malek Ashtar University, Tehran-Iran.

  Dr. M. Sayanjali, Iran Space Organization, Tehran-Iran.

  Dr. N. Raouf, Aerospace Research Institute, Tehran-Iran.

  Assistant Prof. M. Kiani, Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Tehran-Iran.

  Dr. A. Labibian, Iran Space Organization, Tehran-Iran.

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4610

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: pourtak sharif.edu

Homepage: http://ae.sharif.edu/~pourtak

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-Ma0A1wAAAAJ&hl=en&oi=ao


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!