مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Fariborz Saghafi

Associate Professor

Ph.D. in Flight Dynamics,
Cranfield University, England, 1996.

Last updated: Tuesday, August 6th, 2019

Research Interests and Activities 

  Modeling and Simulation of Aerospace Vehicles

  Rotorcraft Flight Dynamics

  Aircraft Performance

  Aircraft Dynamics Identification

  Aerospace Robotics

  Cooperative Missions

  Vision-Aided Navigation and Guidance

Publications 
Journal Papers

1. Dehghan Manshadi A., Saghafi, F.,"Decoupled Scalar Approach for Aircraft Angular Motion Estimation Using a Gyro-Free IMU ", ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, 2019, doi:10.1115/1.4044356

2. Dehghan Manshadi A., Saghafi, F.,"In-Flight Estimation of Time-Varying Aircraft Center of Gravity Position Based on Kinematics Approach", AIAA Journal of Aircraft, 2018, doi: 10.2514/1.C034973

3. Esmailifar S.M., Saghafi F., "Cooperative Localization of Marine Targets by UAVs", Journal of Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 87, Part A, pp. 23-42, 2017.

4. Banazadeh A., Saghafi F., "An investigation of Empirical Formulation and Design Optimization of Co-flow Fluidic Thrust Vectoring Nozzles", The Aeronautical Journal, Vol. 121, No. 1236, pp. 213-236, 2017.

5. Hassani, A., Saghafi, F., Pasand, M., "H ∞ and μ Synthesis Control of Virtual Structure Satellites Formation Flying", International Journal of Dynamics and Control", Vol. 5, No. 3, pp. 741-755, 2017

6. Roudbari A., Saghafi F., "Modeling and Identification of Highly Maneuverable Fighter Aircraft Dynamics, Using Block-Oriented Nonlinear Models", Proceedings of the IMechE, Part G, Journal of Aerospace Engineering, Vol. 231, No. 7, pp. 1293-1311, 2016.

7. Roudbari A., Saghafi F., "Generalization of ANN-Based Aircraft Dynamics Identification Techniques into the Entire Flight Envelope", IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 52, No. 4, pp. 1866-1880, 2016.

8. Ebrahimi M., Banazadeh A., Saghafi F., "Multibody Modeling and Simulation of Monocopter Micro Air Vehicle", Applied Mechanics and Materials, Vol. 772, pp. 401-409, 2015.

9. Rashidi H., Banazadeh A., Saghafi F., "Simulation of 5DoF Model for Aerial Grasping", Applied Mechanics and Materials, Vol. 772, pp. 381-387, 2015.

10. Saghafi F., Esmailifar S.M., "Searching and Localization a Radio Target by an Unmanned Flying Vehicle Using Bootstrap Filtering", ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Vol. 137, No. 2, pp. , 2015.

11. Esmailifar S.M., Saghafi F., "Moving Target Localization by Cooperation of Multiple Flying Vehicles", IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 51, No. 1, pp. 739-746, 2015.

12. Roudbari A., Saghafi F., "Simultaneous Optimization of Recurrent Neural Network for Improving the Modeling and Identification of Aircraft Nonlinear Dynamics", Sharif Journal, Vol. 31-3, No. 1, pp. 23-34, 2015 (in parsian)

13. Roudbari A., Saghafi F., "An Evolutionary Optimizing Approach to Neural Network Architecture for Improving Identification and Modeling of Aircraft Nonlinear Dynamics", Proceedings of the IMechE, Part G, Journal of Aerospace Engineering, Vol. 228, No. 12, pp. 2178-2191, 2014.

14. Roudbari A., Saghafi F., "Intelligent Modeling and Identification of Aircraft Nonlinear Flight Dynamics", Chinese Journal of Aeronautics, Vol. 27, No. 4, pp. 759-771, 2014.

15. Esmailifar S.M., Saghafi F., "Development and Stability Analysis of a Cooperative Search Algorithm by Multiple Flying Vehicles", Proceedings of the IMechE, Part G, Journal of Aerospace Engineering, Vol. 228, No. 7, pp. 1058-1075, 2014.

16. Saberi Tavakkoli M., Saghafi F., "Formation Feedback Control of Multiple Satellite, Using Virtual Structure Approach",Journal of Space Science and Technology, Vol. 5, No. 4, pp 47-60, 2012. (in persian)

17. Rezaei M., Saghafi F.,"Optical Flow-Based Obstacle Avoidance of a Fixed-Wing MAV", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 83, No. 2, pp. 85-93, 2011.

18. Khansari-Zadeh S.M., Saghafi F., "Vision-Based Navigation in Autonomous Close Proximity Operations Using Neural Networks", IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 47, No. 2, pp. 864-883, 2011.

19. Shahmiri F., Saghafi F., "Examination of Indirect Responses on Helicopters, Using a Refined Inflow Model", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 81, No. 1, pp. 25-37, 2009.

20. Banazadeh A., Saghafi F., Ghoreyshi M., Pilidis P., "Experimental and Computational Investigation into the use of Co-Flow Fluidic Thrust Vectoring on a Small Gas Turbine", The Aeronautical Journal, Vol. 112, No. 1127, pp. 17-26, 2008.

21. Saghafi F., Khansari-Zadeh S.M., Etminanbakhsh V., "Aircraft Visual Identification by Neural Networks", Journal of Aerospace Science and Technology, Vol. 5, No. 3, pp. 123-128, 2008.

22. Saghafi F., Esmailifar S.M., "Automatic Landing of Small Helicopters on 4DOF Moving Platforms", Journal of Aerospace Science and Technology, Vol. 4, No. 4, pp. 37-46, 2007.

23. Saghafi F., Shahmiri F., "Improved Mathematical Model for Helicopter Flight Dynamics Applications", Journal of Aerospace Science and Technology, Vol. 4, No. 3, pp. 1-11, 2007.

24. Saghafi F., Shahmiri F., "Improvement of Dynamic Response Prediction of Helicopters", Aircraft Engineering and Aerospace Technology", Vol. 79, No. 6, pp. 579-592, 2007.

25. Saghafi F., Banazadeh A., "Investigation on the Flight Characteristics of a Conceptual Fluidic Thrust Vectored Aerial Tail-Sitter", Proceedings of the IMechE, Part G, Journal of Aerospace Engineering, Vol. 221, No. 5, pp. 741-755, 2007.

26. Saghafi F., Banazadeh A., "In-Trim Flight Investigations of a Conceptual Fluidic Thrust-Vectored Unmanned Tail-Sitter", Journal of Aerospace Science and Technology", Vol. 3, No. 3, pp. 125-133, 2006.

Books

1. "Zipfel P.H., Modeling and Simulation of Aerospace Vehicle Dynamics, Second Edition, AIAA Education Series, 2007, Part 1", Translated by Saghafi F., Fathi M., Published by Sharif University Press ,2012

Conference Papers

1. Baha M., Saghafi F., "Two Dimentional Modeling and Simulation of a Quadrotor Transporting a Variable Mass Cable-Suspended Payload", International Conference in General Aviation, Nov. 2018, Aerospace Research Institute, Kish Island, Iran. (in persian)

2. Dehghan Manshadi A., Saghafi F., "Two Body Problem Approach to the Modeling and Simulation of Aircraft Airdropping Manoeuvre", The 17th International Conference of Iranian Aerospace Society (AERO2018), June 2018, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (in persian)

3. Khodadadi M., Saghafi F., "Performance Investigation of ART2 Algorithm in Clustering the Abnormal Behaviours of a Microjet Engine", The 17th International Conference of Iranian Aerospace Society (AERO2018), June 2018, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (in persian)

4. Dehghan Manshadi A., Saghafi F., "In-Flight Aircraft Angular Motion Estimation Using All Accelerometers IMU", The 9th Iranian Society of Mechanical Engineering Student Conference (ISME96), Feb. 2018 , Yasoj University, Yasoj, Iran. (in persian)

5. Khodadadi M., Saghafi F., "Experimental Simulation of Anomaly Behaviour in a Microjet Engine", The 6th National Gas Turbine Conference (GTC96), Dec. 2017, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran. (in persian)

6. Shahadati M., Kokabian K., Saghafi F., "Numerical Optimization of Cooperative Salvo Attack, Using PSO Algorithm", The 16th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2017), Feb. 2017, Khaje Nasireddin Tossi University of Technology, Tehran, Iran. (in persian)

7. Ghorbani SH., Saghafi F., Samadi Khoshkhoo Z., "Control of Damaged Aircraft Based on Adaptive SDRE", The 24th Iranian Society of Mechanical Engineering (ISME2016), April 2016, Yazd University, Yazd, Iran. (in persian)

8. Ghorbani SH., Saghafi F., Samadi Khoshkhoo Z., "Control of Quadrotors for Group Missions", The 15th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2016), Feb. 2016, Civil Aviation Technology College, Tehran, Iran. (in persian)

9. Roudbari A., Saghafi F., "Comparison of Nonlinear Models for Aircraft Nonlinear Dynamics Identification", The 14th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2015), Feb. 2015, Iran Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran. (in persian)

10. Roudbari A., Saghafi F., "Comparison of Genetic and Back Propagation Algorithms in Neural Network Training for Identification of Aircraft Nonlinear Dynamics", The 14th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2015), Feb. 2015, Iran Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran. (in persian)

11. Hajibabaei R., Saghafi F., "On the Use of Canopy Lateral Incidence Angle for Guidance and Control of Parafoil-Payload System", The 14th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2015), Feb. 2015, Iran Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran. (in persian)

12. Roudbari A., Saghafi F., "Modeling and Identification of Fighter Aircraft Nonlinear Flight Dynamics by Using Fuzzy Logic Algorithm", The First International Workshop on Aerospace Engineering (IWAE2014), Aug. 2014, Istanbul, Turkey.

13. Roudbari A., Saghafi F., "Identification of Aircraft Dynamics, Using Hammerstein-Wiener Nonlinear Model", The First International Workshop on Aerospace Engineering (IWAE2014), Aug. 2014, Istanbul, Turkey.

14. Roudbari A., Saghafi F., "Modeling and Identification of a Fighter Nonlinear Dynamics, Using ARX Linear and Nonlinear Models", The 13th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2014), Feb. 2014, Tehran University, Tehran, Iran. (in persian)

15. Roudbari A., Saghafi F., "Aircraft Dynamics Identification, Using Winner-Hammerstein Nonlinear Model", The 12th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2013), Feb. 2013, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. (in persian)

16. Abbassi Jokandan A., Saghafi F., "Use of the Haralick Algorithm for Aircraft State Estimation in Flare Phase of Automatic Landing", The 12th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2013), Feb. 2013, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. (in persian)

17. Banazadeh A., Assadian N., Saghafi F., "Minimum Time Trajectory Optimization of a Tail-Sitter Aerial Vehicle Using Nonlinear Programming", The 2012 International Conference on Advanced Mecatronic Systems (ICAMechS2012), Sept. 2012, Tokyo, Japan.

18. Saghafi F., Banazadeh A., "Correlation Function of Thrust Deflection Angle for Co-Flow Fluidic Thrust Vectoring System",The First National Gas Turbine Conference (GTC91), May 2012, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

19. Roudbari A., Saghafi F., "Transfer Function and State-Space Model Identification of Aircraft Flight Dynamics in Time and Frequency Domain Based on Flight Data", The 11th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2012), Feb. 2012, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran.

20. Saberi M., Saghafi F., Nobahari H., "Sliding Mode Fuzzy Control of Multiple Spacecraft with Formation Feedback via Virtual Structure", The 11th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2012), Feb. 2012, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran. (in persian)

21. Esmailifar S.M., Saghafi F., "A Guidance Based Algorithm for Multiple Flying Vehicles Search", Accepted for Presentation in The 28th International Congress of the Aeronautical Sciences (ICAS2012), Sept. 2012, Brisbane, Australia.

22. Saberi M., Saghafi F., "In Orbit Collision Free Control of Multiple Spacecraft via Virtual Structure Approach", The 10th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2011), Feb. 2011, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran. (in persian)

23. Saghafi F., Roudbari A., "Modeling and Identification of Aircraft Nonlinear Dynamics, Using Fuzzy Logic", The 10th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2011), Feb. 2011, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran. (in persian)

24. Karami H., Saghafi F., "Hovering Controller Design of an Unmanned Ducted-Fan Tail-Sitter Aircraft", The 10th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2011), Feb. 2011, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran. (in persian)

25. Soleymani T., Saghafi F., "Sliding Mode Leader Following Control for Autonomous Air Robots", International Symposium on System Integration (SII2011), Dec. 2011, Kyoto, Japan.

26. Rezaei M., Saghafi F., "Optical Flow Modeling: Application to Navigation of a Fixed Wing MAV in a 3-Way Junction", 2nd Asian Simulation Technology Conference (ASTEC2010), March 2010, Shanghai, China.

27. Rezaei M., Saghafi F., "Balancing Optical Flow for Navigation and Obstacle Detection of MAVs", The 9th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2010), Feb. 2010, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (in persian)

28. Soleymani T., Saghafi F., "Fuzzy Trajectory Tracking Control of an Autonomous Air Vehicle", The 2010 International Conference on Mechanical and Electronics Engineering (ICMEE2010), Aug. 2010, Kyoto, Japan.

29. Soleymani T., Saghafi F., "Behavior-Based Acceleration Commanded Formation Flight Control", International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS2010), Oct. 2010, Gyeonggi-do, Korea.

30. Saghafi F., Pouya S., Khansari-Zadeh S.M., "Intelligent Landing of Autonomous Aerial Vehicles, Using Fuzzy Logic Control", IEEE Aerospace Conference, Mar. 2009, Big Sky, Montana, USA.

31. Pouya S., Saghafi F., "Autonomous Runway Alignment of Fixed-Wing Unmanned Aerial Vehicles in Landing Phase", The Fifth International Conference on Autonomic and Autonomous Systems (ICAS09), Apr. 2009, Valencia, Spain.

32. Saghafi F., Banazadeh A., "Coanda Surface Geometry Optimization for Multi-Directional Co-Flow Fluidic Thrust Vectoring", ASME Turbo Expo 2009 (GT2009), June 2009, Orlando, Florida, USA.

33. Esmailifar S.M., Saghafi F., "Autonomous Unmanned Helicopter Landing System Design for Safe Touchdown on 6DOF Moving Platform", The Fifth International Conference on Autonomic and Autonomous Systems (ICAS09), Apr. 2009, Valencia, Spain.

34. Saghafi F., Fathi M., "Integrated Aerodynamic and Thrust Vector Control of an UAV", The 8th Iranian Aerospace Society Conference (IAS2009), Feb. 2009, Malek Ashtar University of Technology, Shahinshar, Iran. (in persian)

35. Saghafi F., Khansari-Zadeh S.M., "Vision-Based Trajectory Tracking Controller for Autonomous Close Proximity Operations", IEEE Aerospace Conference, Mar. 2008, Big Sky, Montana, USA.

36. Saghafi F., Shahmiri F., "Helicopter Dynamic Response Modeling Improvement, Using Unsteady Aerodynamic Model in Time Domain", The 7th Iranian Aerospace Society Conference (IAS2008), Feb. 2008, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (in persian)

37. Saghafi F., Tofighzadeh M., "Modeling and Optimization of Transition Flight Phase of a Propeller Driven Tail-Sitter UAV",The 7th Iranian Aerospace Society Conference (IAS2008), Feb. 2008, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (in persian)

38. Saghafi F., Khansari-Zadeh S.M., Etminanbakhsh V., "Aircraft Visual Identification by Neural Network", The 7th Iranian Aerospace Society Conference (IAS2008), Feb. 2008, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

39. Saghafi F., Asadi D., Nobahari N., "A Terminal Vision-Based Guidance Law for an Anti-Helicopter UAV", The 7th Iranian Aerospace Society Conference (IAS2008), Feb. 2008, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

40. Saghafi F., Banazadeh A., "Optimal Thrust Vector Control of a Jet-Engine Tail-Sitter UAV in Transition Flight Phase", The 7th Iranian Aerospace Society Conference (IAS2008), Feb. 2008, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (in persian)

41. Saghafi F., Roudbari A., Momhed-Heravi B., "Extension of Aircraft Dynamics Modeling into the Entire Flight Envelop by Neural Network", The 7th Iranian Aerospace Society Conference (IAS2008), Feb. 2008, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (in persian)

42. Saghafi F., Dehghani M., "Autopilot Design for a Reduced Control Surface and Thrust Vectored UAV", The 7th Iranian Aerospace Society Conference (IAS2008), Feb. 2008, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (in persian)

43. Amiri-Atashgah M.A., Saghafi F., "A Becoming Approach in Development of the Visual System Software of a Flight Simulator", The 7th Iranian Aerospace Society Conference (IAS2008), Feb. 2008, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

44. Saghafi F., Banazadeh A., "Transition Flight Feasibility of a Fluidic Thrust Vectored Aerial Tail-Sitter, Numerical Approach", ASME Turbo Expo 2007, May 2007, California, USA.

45. Banazadeh A., Saghafi F., Ghoreyshi M., Pilidis P., "Multi Directional Co-Flow Fluidic Thrust Vectoring, Intended for a Small Gas Turbine Engine", AIAA Infotech/Aerospace 2007 Conference, May 2007, Montreal, Canada.

46. Saghafi F., Esmailifar S.M., "Controller Design for Automatic Landing of Unmanned Helicopter on 4DoF Moving Platform", The 6th Iranian Aerospace Society Conference , Feb. 2007, Khaje Nasireddin Tossi University of Technology, Tehran, Iran. (in persian)

47. Saghafi F., Roudbari A., "Intelligent Modeling of Aircraft Dynamics, Using Flight Recorded Data", The 6th Iranian Aerospace Society Conference , Feb. 2007, Khaje Nasireddin Tossi University of Technology, Tehran, Iran. (in persian)

48. Saghafi F., Nikoosokhan M., "Nonlinear Identification of Aircraft Dynamical System Based on NNARX Neural Network", The 13th Annual International Conference on Mechanical Engineering, Feb. 2006, Isfahan, Iran.

49. Saghafi F., Pilidis P., Banazadeh A., Ghoreyshi M., "Analysis of Thrust Vectoring Angle and Secondary Air Supply Requirements for a Conceptual Fluidic Thrust-Vectored Unmanned Tail-Sitter Aircraft", ASME Turbo Expo 2006, May 2006, Barcelona, Spain.

50. Saghafi F., Momhed-Heravi B., "A New Approach to Nonlinear Modeling of Highly Maneuverable Aircraft Using Neural Networks", The 25th International Congress of the Aeronautical Sciences (ICAS2006), Sept. 2006, Hamburg, Germany.

51. Saghafi F., Banazadeh A., "Dynamic Stability Investigation of a Conceptual Fluidic Thrust Vectored Unmanned Aerial Tail-Sitter", AIAA Modeling and Simulation Conference and Exhibition, Aug. 2006, Keystone, USA.

52. Saghafi F., Banazadeh A., "Co-flow Fluidic Thrust Vectoring Requirements for Longitudinal and Lateral Trim Purposes", AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibition, July 2006, Sacramento, USA.

53. Shahmiri F., Saghafi F., "Effects of Hydralic Lag Damper on Trim of Articulated Rotor Helicopters in Forward Flight", International Conference on Recent Advances in Mechanical & Material Engineering (ICRAMME2005), May 2005, Kuala Lumpur, Malaysia.

54. Saghafi F., Momhed-Heravi B., "Identification of Aircraft Dynamics, Using Neural Network Simultaneous Optimization Algorithm", The 2005 European Simulation Conference, Oct. 2005, Porto, Portugal.

55. Saghafi F., Habibpour A., "Helicopter Simulation by Integration two Customary Methods", The 5th Iranian Aerospace Society Conference , Feb. 2004, Aerospace Research Center, Tehran, Iran. (in persian)

56. Saghafi F., Gharoni B., "Helicopter Pattern Recognition for Visual Target Detection", The 5th Iranian Aerospace Society Conference , Feb. 2004, Aerospace Research Center, Tehran, Iran. (in persian)

Courses Taught 
Undergraduate

  Dynamics

  Aircraft Structural Analysis

  Aircraft Design I

  Aircraft Design II

  Flight Mechanics I

Graduate

  Modeling of Dynamical Systems in Aerospace

  Flight Simulation

  Helicopter Flight Dynamics

  Modern Control Theory

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4645

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: saghafi sharif.edu

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=8dZDOckAAAAJ&hl=en&oi=ao


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!