مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Hossein Mohammad Navazi

Assistant Professor

Last updated: Saturday, August 17th, 2019

Research Interests and Activities 

  Vibrations (Experimental Vibrations, High Frequency Vibrations, Vibration and Noise Control, Nonlinear Vibrations, Sloshing of Liquid Containers)

  Turbomachinary Structures

  Health Monitoring

  Rotordynamics

Publications 
Journal Papers

1. H. M. Navazi, M. Ghorashi, Comments on Nonlinear Free Vibration Analysis of a String under Bending Moment Effects Using the Perturbation Method, Journal of Sound and Vibration, 285, p 511, 2005.

2. H. M. Navazi, H. Haddadpour, M. Raasekh, An Analytical Solution for Nonlinear Cylindrical Bending of Functionally Graded Plates, Journal of Thin-Walled Structures, Volume 44, Issue 11, pp 1129-1137, 2006.

3. H. Haddadpour, H. M. Navazi, F. Shadmehri, Nonlinear Oscillations of a Fluttering Functionally Graded Plate, Journal of Composite Structures, Volume 79, Issue 2, pp 242-250, 2007.

4. H. M. Navazi, H. Haddadpour, Aero-thermoelastic Stability of Functionally Graded Plates, Journal of Composite Structures, Volume 80, Issue 4, pp 580-587, 2007.

5. H. Haddadpour, S. Mahmoudkhani, H. M. Navazi, Free Vibration Analysis of Functionally Graded Cylindrical Shells Including Thermal Effects, Journal of Thin-Walled Structures, Volume 45, pp 591-599, 2007.

6. H. Haddadpour, S. Mahmoudkhani, H. M. Navazi, Supersonic Flutter Prediction of Functionally Graded Cylindrical Shells Including Thermal Effects, Journal of Composite Structures, Volume 83, pp 391-398, 2008.

7. H. M. Navazi, H. Haddadpour, Nonlinear Cylindrical Bending Analysis of Shear Deformable Functionally Graded Plates under Different Loadings Using Analytical Methods, International Journal of Mechanical Sciences, Volume 50, pp 1650-1657, 2008.

8. S.A. Sina, H. M. Navazi, H. Haddadpour, An Analytical Method for Free Vibration Analysis of Functionally Graded Beams , Journal of Materials and Design, Volume 30, pp 741-747, 2009.

9. H. M. Navazi, H. Haddadpour, Parameter Study in Nonlinear Aero-thermoelastic Behavior of Functionally Graded Plates, International Journal of Structural Stability and Dynamics., 9, pp. 285-305, 2009.

10. S. Torkamani, D. Jafari, H. M. Navazi, M. Bagheri, Structural Similitude in Free Vibration of Orthogonally Stiffened Cylindrical Shells , Journal of Thin-Walled Structures, 47, pp. 1316-1330, 2009.

11. S. Mahmoudkhani, H. Haddadpour, H. M. Navazi, Supersonic Flutter Prediction of Functionally Graded Conical Shells, Journal of Composite Structures, 92, pp. 377-386, 2010.

12. H. M. Navazi, H. Haddadpour, Nonlinear Aero-thermoelastic Analysis of Homogenous and Functionally Graded Plates in Supersonic Airflow using Coupled Models, Journal of Composite Structures, 93, pp. 2554-2565, 2011.

13. S. Mahmoudkhani, H. M. Navazi, H. Haddadpour, An Analytical Study of Nonlinear Vibrations of Cylindrical Shells, International Journal of Non-Linear Mechanics, 46, pp. 1361-1372, 2011.

14. S.A. Sina, H. Haddadpour, H. M. Navazi, Nonlinear Free Vibrations of Thin Walled Beams in Torsion, Acta Mechanica, 223, pp 2135-2151, 2012.

15. S. Mahmoudkhani, H. Haddadpour, H. M. Navazi, Free and Forced Random Vibration Analysis of Sandwich Plates with Thick Viscoelastic Cores, Journal of Vibration and Control, 19, pp. 2223-2240, 2013.

16. S. Mahmoudkhani, H. Haddadpour, H. M. Navazi, The Effects of Nonlinearities on the Vibration of Viscoelastic Sandwich Plates, International Journal of Non-Linear Mechanics, 62, pp. 41-57, 2014.

17. A. Nokhbatolfoghahai, H. M. Navazi, Y. Ghobaad, H. Haddadpour, Experimental Measurement of Energy Density of a Vibrating Beam, Journal of Vibration and Control, 1077546316629596, 2016.

18. H. M. Navazi, A. Nokhbatolfoghahai, Y. Ghobaad, H. Haddadpour, Experimental Measurement of Energy Density in a Vibrating Plate and Comparison with Energy Finite Element Analysis, Journal of Sound and Vibration, 375, pp. 289-307, 2016.

19. S. Sarkheil, M. Saadat Foumani, H. M. Navazi, Theoretical and experimental analysis of the free vibrations of a shell made of n cone segments joined together, Thin-Walled Structures, 108, pp. 416-427, 2016.

20. S. Sarkheil, M. Saadat Foumani, H. M. Navazi, Free vibration of bi-material cylindrical shells, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 230(15), pp. 2637-2649, 2016.

21. S. Sarkheil, M. Saadat Foumani, H. M. Navazi, Free vibrations of a rotating shell made of p joined cones, International Journal of Mechanical Sciences, 124–125, pp. 83–94, 2017 .

22. H. M. Navazi, M. Hojjati, Nonlinear vibrations and stability analysis of a rotor on high-static-low-dynamic-stiffness supports using method of multiple scales, Aerospace Science and Technology, 63, pp. 259-265, 2017.

23. H. M. Navazi, S. Bornassi, H. Haddadpour, Vibration analysis of a rotating magnetorheological tapered sandwich beam, International Journal of Mechanical Sciences, 122, pp. 308-317, 2017.

24. M. Shakouri, M. Daniali, H. M. Navazi, and M. A. Kouchakzadeh, "Dynamic Characteristics of Joined Steel and Carbon Fiber-Reinforced Plastic Tubes: Experimental and Numerical Investigation." Mechanics of Advanced Composite Structures,‎ 4 (2), pp. 88-97, 2017.

25. M. Keivani, A. Koochi, A.l Kanani, H. M. Navazi, and Mohamadreza Abadyan. "Modeling the coupled effects of surface layer and size effect on the static and dynamic instability of narrow nano-bridge structure." Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 39(5), pp. 1735-1744, 2017.

26. S. Bornassi, H. M. Navazi, H. Haddadpour, Edgewise Bending Vibration Analysis of a Rotating Sandwich Beam with Magnetorheological Elastomer Core, International Journal of Structural Stability and Dynamics, p.1850134, 2018.

27. S. Bornassi, H. M. Navazi, Torsional vibration analysis of a rotating tapered sandwich beam with magnetorheological elastomer core, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 1045389X18770864, 2018.

28. S. Bornassi, H. M. Navazi, and H. Haddadpour. "Aeroelastic instability analysis of a turbomachinery cascade with magnetorheological elastomer based adaptive blades." Thin-Walled Structures, 130: pp. 71-84, 2018.

29. S.H. Momeni Massouleh, Hosseini Kordkheili S.A., and H. Mohammad Navazi. "A fast online bandwidth empirical mode decomposition scheme for avoidance of the mode mixing problem." Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 232.20 , pp. 3652-3674, 2018.

30. S.H. Momeni Massouleh, S.A. Hosseini Kordkheili, H. M. Navazi, and H. Bahai. "Combining Pole Placement and Online Empirical Mode Decomposition Methods to Adaptive Active Control of Structural Vibration." Journal of Vibration and Acoustics , pp 1-23, 2019

31. M. Sadeghmanesh, H. Haddadpour, M.T. Abadi, and H. M. Navazi, "A method for selection of structural theories for low to high frequency vibration analyses," European Journal of Mechanics-A/Solids 75, pp. 27-40, 2019.

Conference Papers

1. M. Khajevand, H. M. Navazi, H. Jamshidi, M. Esmaili, Dynamic Strains in Random Vibrations Using Analytical and Experimental Methods, Proceeding of 10th Conference of Iranian Aerospace Society (AERO2009), 2009 (in Farsi).

2. H. Jamshidi, H. M. Navazi, M. Tatari, A. Sedghi, Derivation of Similarity Formulation for Sloshing of Tanks with Ring Baffles and Experimental Verification, Proceeding of 10th Conerence of Iranian Aerospace Society (AERO2009), 2009 (in Farsi).

3. Y. Ghobad, H. M. Navazi, S. J. Mousavi, A. Kouchakinejad, A Method for Sloshing Frequency Prediction in Complex Tanks and Comparison with Numerical and Experimental Methods, Proceeding of 10th Conference of Iranian Aerospace Society (AERO2009), 2009 (in Farsi).

4. M. Ghazali, H. M. Navazi, Vibration Isolator Design for a 2DOF System, Proceeding of 16th Annual (International) Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME2008), 2008 (in Farsi).

5. S.A. Sina, H. M. Navazi, M.A. Kouchakzadeh, An Analytical Method for Free Vibration Analysis of Laminated Composite Beams , Proceeding of 9th Conference of Iranian Aerospace Society (AERO2008), 2008 (in Farsi).

6. J. Aghayari, H. M. Navazi, M. Esmaili, Cubic, Cylindrical and Annular Containers Slosh Analysis , Proceeding of 15th Annual (International) Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME2007), 2007 (in Farsi).

7. H. Haddadpour, H. M. Navazi, S. Mahmoudkhani, Buckling and Free Vibration Analysis of Functionally Graded Cylindrical Shells Including Thermal Effects for Different Boundary Conditions, Proceeding of 15th Annual (International) Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME2007), 2007 (in Farsi).

8. S. Torkamani, D. Jafari, H. M. Navazi, M. Bagheri, Scaled Model Design for Free Vibration Analysis of Stiffened Cylindrical Shells Using Similitude Theory, Proceeding of 15th Annual (International) Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME2007), 2007 (in Farsi).

9. S. Torkamani, D. Jafari, H. M. Navazi, Free Vibration Analysis of orthogonally Stiffened Cylindrical Shells Using Scaled Models and Dimensional Analysis , Proceeding of 8th Conference of Iranian Aerospace Society (AERO2007), 2007 (in Farsi).

10. S.M. Darbandi, H. M. Navazi, M.A. Kouchakzadeh, H. Haddadpour, Postbuckling of Functionally Graded Plates using Ritz Method , Proceeding of 8th Conference of Iranian Aerospace Society (AERO2007), 2007 (in Farsi).

11. H. Haddadpour, H. M. Navazi, M. Raasekh, An Analytical Solution for Nonlinear Cylindrical Bending of Functionally Graded Plates, Proceeding of 8th Biennial ASME Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA2006), 2006.

12. H. Haddadpour, H. M. Navazi, Supersonic Flutter of Functionally Graded Plates in a Thermal Environment, Proceeding of 8th Biennial ASME Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA2006), 2006.

13. H. M. Navazi, R. Naghdabadi, H. Haddadpour, Nonlinear Finite Element Thermoelastic Analysis of Functionally Graded Cylinders , Proceeding of the 13th Annual (International) Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME2005), 2005 (in Farsi).

14. R. Naghdabadi, H. M. Navazi, Asymmetric Thermoelastic Analysis of Functionally Graded Cylinders by FEM , Proceeding of the 5th Annual (2nd International) Conference of Iranian Aerospace Society (AERO2004), 2004 (in Farsi).

15. R. Naghdabadi, H. M. Navazi, Thermoelastic Analysis of 2D Functionally Graded Structures by FEM , Proceeding of the 2nd Scientific-Applied Conference of Aerospace Industries Organization, 2004 (in Farsi).

16. R. Naghdabadi, H. M. Navazi, Introducing FGPQ8 and FGAP Elements for Analyzing FG Rectangular and Annular Plates by Finite Element Method , Proceeding of the 11th Annual (7th International) Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME2003), pp. 998-1005, 2003, (in Farsi).

17. R. Naghdabadi, H. M. Navazi, Large Deformation Thermoelastic Analysis of 2D FG structures by Finite Element Method , Proceeding of the 4th Conference Of Iranian Aerospace Society (AERO2003), Iran, Vol. 1, PP. 505-514, Jan. 2003 (in Farsi).

Courses Taught 
Undergraduate

  Strength of Materials

  Engineering Vibrations

  Design of Aerospace Structures

  Analysis of Aerospace Structures

Graduate

  Continuum Mechanics

  Nonlinear Vibrations

  Modal Testing

  Advanced Design of Aerospace Structures

  Advanced Analysis of Aerospace Structures

  Advanced Engineering Mathematics I

  Advanced Engineering Mathematics II

Honors and Awards 

  Patent: Hold-Down and Release Mechanism of Satellite Deployable Parts, 2013.

  Patent: Backlash-less Self-locking Joint for Satellites Mechanisms, 2013.

  Patent No.: A/85 series-9711, Vibration Isolator for a Sensitive Measurement System, 2008.

  Patent No.: A/87 series-784, Mechanical Pyroshock Isolator, 2008.

  Patent No.: A/87 series-54, Pyroshock Simulator Using Mechanical Impact Beam for Electric and Electronic Sensitive Parts, 2008.

Supervised Students 
Ph.D. Students

  Momeni S. H. (2013- 2019, Co-advised with Prof. A. Hosseini Korkheili, SUT) Non-stationary Vibration Control

  Hojjati M. (2013- in progress, Co-supervised with Prof. H. Haddadpour, SUT) Rotordynamics on Nonlinear Supports using Perturbation Methods

  Bornasi M. (2013- 2019, Co-supervised with Prof. H. Haddadpour, SUT) Aeroelasticity of Rotating Blades containing MR Fluid

  Nokhbeh-Alfoghahayi A. (2014- in progress) Vibrations

  Sadeghmanesh M. (2013- in progress, Co-advised with Prof. H. Haddadpour, SUT) High Frequency Vibrations of Shaer Deformable Beams and Plates

  Kamari M. (2018-in progress) Rotordynamics

Master's Students

  Ghobad Y. (2012- 2014, Co-supervised with Prof. H. Haddadpour, SUT) High Frequency Vibrations with EFEA and Experiment

  Nokhbeh-Alfoghahayi A. (2012- 2014, Co-supervised with Prof. H. Haddadpour, SUT) High Frequency Vibrations with EFEA and Experiment

  Ashtiani M.R. (2014- 2016) Health Monitorng of a Cracked Rotor

  Khaji Z. (2015-2017) Nonstationary Rotordynamics with Foil Gas Bearings

  Kamari M. (2016-2017) Experimental Rotordynamics

  Rafiee S. (2016-2018) Experimental Rotordynamics

  Azerakhsh P. (2017-2019) Dry Gas Seal Effects on Rotordynmaics

  Khodabandeh E. (2017-2019) Experimental Modal Testing

  Daryabari S.M. (2018-in Progress) Vibration and Control Interactions

  Isvand A. (2019-in Progress) Nonlinear Rotordynamics

  Beheshti M. (2019-in Progress) Hydrogel Modeling

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4627

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: navazi sharif.edu

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=WlrXrbEAAAAJ


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!