مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Mohamad Reza Soltani

Professor

Ph.D. in Applied Aerodynamics,
University of Illinois, Urbana-Champaign, 1991, USA.

Last updated: Sunday, January 22nd, 2017

Research Interests and Activities 

  Unsteady Aerodynamics

  Applied Aerodynamics

  Design and Building of Wind Tunnels & Wind Turbines

  Design, Build, and Implementation of Wind Tunnel Instruments

  Flight Dynamics

  Measurement Methods

Publications 
Journal Papers

1. A. Golestani, M.R. Soltani, and M. Masdari, "The effect of wind tunnel wall porosity on the flow around an oscillating airfoil at transonic speeds", Accepted for Publication in Scientia Iranica, May, 2016.

2. Abbaspour, M., Radmanesh, A.R., and Soltani, M. R., Unsteady Flow Over Offshore Wind Turbine Airfoils and Aerodynamic Loads with Computational Fluid Dynamic Simulations, International Journal of Environmental Science and Technology, DOI 10.1007/s13762-016-0995-2, Springer, pp. 1-16, May 2016.

3. Soltani, M.R., Dalliri, A., Sepahi-Younesi, J., and Farahani, M., Effects of Bleed Position on the Stability of a Supersonic Inlet, Accepted for Publication in the Journal of Propulsion and Power, 2016.

4. Soltani, M.R., Daliri, A., and Sepahi-Younesi, J.,Effects of Shock Wave/Boundary-Layer Interaction on Performance and Stability of a Mixed-Compression Inlet, Accepted for Publication in the Journal of Scientia Iranica, 2016.

5. Soltani, M.R., Sepahi Younesi, J.,Buzz Cycle Description in an Axisymmetric Mixed Compression Air Intake AIAA Journal, Vol. 54, No. 3, DOI 10.2514/1.J054215, March 2016

6. Soltani, M.R., SepahiYounesi, J., Farajpoor Khanaposhtani, V., Numerical Investigation of the Unstart Suppression in a Supersonic Air Intake, IJST, Transactions of Mechanical Engineering, Vol. 39, No. M2, pp 413-426, 2015.

7. Hassanzadeh Khakmardani, M., Soltani M.R., Masdari, M., and Davari A.R., An Experimental Investigation of Transition Point Over a Quasi-2d Swept Wing by Using Hot-Film, Proc IMechE Part G: Journal of Aerospace Engineering, SAGE, 2014, Vol. 229(2) 243255, IMechE 2015, DOI: 10.1177/0954410014529752

8. Golestani, A., Ehghaghi Bonab, M., and Soltani M.R.,An experimental study of buffet detection on supercritical airfoils in transonic regime, Journal of Aerospace Engineering, ASCE, 2015, Vol. 229(2), pp. 312-322 Imeche 2015, DOI:10.1177/0954410014531743.

9. Soltani, M.R., Sepahi Younesi, J., and Farahani, M.,Effects of the Boundary Layer Bleed Parameters on the Supersonic Intake Performance, Accepted for publication in the AIAA Journal of Propulsion and Power, Dec. 2014.

10. Mortazavi, S.M., Motieyan, H., and Soltani, M.R.,A Pareto Optimal Multi Objective Optimization for a HAWT Blade Airfoil Sections Utilizing Exergy Analysis and Neural Networks, Accepted for Publication in the Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Oct. 2014.

11. Soltani, M.R., Sepahi Younesi, J., Daliri, A., Performance Investigation of a Supersonic Air Intake in the Presence of the Boundary Layer Suction", Accepted for publication in Journal of Aerospace Engineering, SAGE, 2014.

12. Davari, A.R., Askari, F., and Soltani, M.R., Canard Flow Improvement in a Split Canard Configuration, Accepted for Publication in Journal of Aerospace Engineering, ASCE, 2014.

13. Davari, A.R., Doolabi, M.H., Soltani, M.R., and Izadkhah, M.,Aspects of Canard-Wing Vortices Intearction in Subsonic Flow Accepted for Publication in Scientia Iranica, Nov. 2014.

14. Davari, A.R., Soltani, M.R., and Attarian,SURFACE PRESSURE CONTOUR PREDICTION USING A GRNN ALGORITHM, Accepted for Publication in International Journal of Engineering, 2014.

15. Rezaei, H., Soltani. M.R. , An analytical and experimental study of a hybrid rocket motor, Proc IMechE Part G:

16. Journal of Aerospace Engineering, SAGE, 2014, Vol. 228(13) 24752486, ! IMechE 2014, DOI: 10.1177/0954410013519432

17. Davari, A.R., Soltani, M.R., Ghaemi Nasab., The Unsteady Behavior of Subsonic Wind Tunnel wall Pressure During a Pitching Motion of the model, Accepted for Publication in Scinetia Iranica , 2014.

18. A. Kaveh, M. R. Soltani, A. Haghiri, Steady Flow Quality Assessment of a Modified Transonic Wind Tunnel, Accepted for Publication in the Scientia Iranica, 2013.

19. M. R. Soltani, M. Masdari, and H. Damghani, Experimental Investigation of the Leading-Edge Roughness Effects on the Stationary Crossflow Instability of a Swept Wing, Accepted for publication in the Scientia Iranica, 2013.

20. S. Samimi, A. Davari, M.R. Soltani, Canard Wing Interaction in Subsonic Flow, Accepted for Publication in the Iranian Journal of Science and Technology, 2013.

21. M. R. Soltani, M. Masdari, H. damghani,Effect of the Leading-edge Roughness on the Crossflow Instability of a Swept Wing, International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI), Vol. 1, No. 4, pp. 1-6. 2013

22. F. Rasi, M.Masdari, and M. R. Soltani,Application of Artificial Neural Network for the Prediction of Aerodynamic Coefficients of a Plunging Airfoil, International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI), Vol. 1, No. 1, 2012, pp. 1-5.

23. M. R. Soltani, J. Sepahi Younsi, M. Farahani, Investigation of a New Flux Scheme for the Numerical Simulation of the Supersonic Intake Flow, Journal of Aerospace Engineering, Vol. 226, Issue 11, Nov. 2012.

24. M. R. Soltani, M Farahani, Effects of Angle of Attack on the Inlet Buzz, Journal of Propulsion and Power, Vol. 28, No. 4, 2012, pp. 747-757.

25. A. R. Davari, M. R. Soltani, F. Askari, and H. Pajuhandah, Effects of Wing Geometry on the Wing-Body-Tail Interference in Subsonic Flow, Technical Note, Scientia Iranica, Vol. 18, No. 3, pp. 407-415, 2011.

26. M. R. Soltani, M Masdari, M Seidjafari, K. Ghjorbanian, Wind Tunnel Investigation of Pressure Distribution and Transition Position of a Swept 3D Wing, Accepted for Publication in the Journal of Aerospace Science and Technology-JAST, 2011.

27. M. R. Soltani, M. Farahani, and J. Sepahi Younesi, Performance Study of a Supersonic Inlet in the Presence of a Heat Source Scientia Iranica, Vol 18, No. 3, pp. 375-380, 2011.

28. M. R. Soltani, M. Farahani, Experimental Investigation of Effects of Mach Number on the Flow Instability in a Supersonic Inlet, Accepted for Publication in the Journal of Experimental Techniques, 2011.

29. M. R. Soltani, K. Ghorbanian, M. Masdari, Investigation of the Pressure Distribution and Transition Point over a Swept Wing, Accepted for Publication in the Journal of Scientia Iranica, 2011.

30. M. R. Soltani, M. Farahani,Performance Study of an Inlet in Supersonic Flow:, Accepted for Publication in the Journal of Aerospace Engineering- ASCE, 2011.

31. F. Rasi Marzabadi, M. R. Soltani, Experimental Study of the Boundary Layer of an Airfoil in Plunging Motion, Accepted in the Journal of Acta Mechanica Sinica , 2011.

32. M. R. Soltani, J. Sepahi Younsi, M. Farahani, and M. Masoud,Numerical Simulation and Parametric Study of a Supersonic Intake, Accepted for Publication in the Journal of Aerospace Engineering, 2011.

33. Soltani, M.R., Rasi-Marzabadi, F., Mohammadi, Z., Experimental Study of the Plunging Motion with Unsteady Wind Tunnel Wall Interference Effects, Accepted for Publication in the Experimental Techniques Journal, 2011.

34. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., Manshadi, M.D., Experimental investigation on turbulence intensity reduction in subsonic wind tunnels, AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY, July 2011.

35. Manshadi, M.D., Keshavarz, B., Soltani, M.R., Ghorbanian, K.,An Innovative Genetic Algorithm Approach for Direct Calibration of X-Probe Hot-wires, Accepted for publication in the Experimental Techniques, 2011.

36. Soltani, M.R., Farahani, M., Asgari-Gaj, M.,An Experimental Study of Buzz Instability in an Axisymmetric Supersonic Inlet, Accepted for Publication in the Scientia Iranica, 2011.

37. Soltani, M.R., Birjandi, A., and Seddighi, M.,Effect of Surface Contamination on the Performance of a Section of a Wind Turbine Blade, Accepted for publication in the Scientia, Iranica, 2011.

38. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., and Manshadi, M.D.,Application of Screens and Trips in Enhancement of Flow Characteristics in Subsonic Wind Tunnels, Transaction B: Scientia Iranica, Vol. 17, No. 1, pp. 1-12, Feb. 2010.

39. Hojaji, M., Soltani, M.R., and Taeibi-Rahni, M., New Vision in Experimental Investigations of a Supersonic Under Expanded Jet into a High Subsonic Crossflow, Accepted for Publication in the Journal of Aerospace Engineering, 2010.

40. Dehghan Manshadi, M., Ghorbanian, K., and Soltani, M.R.,Experimental Study on Correlation of Turbulence and Sound in a Subsonic Wind Tunnel, ACTA MECHANICA SINICA, 26(4): pp.531-539, 2010.

41. Davari, A.R., and Soltani, M.R., On the Relationship between the Unsteady Forces and the Shock Angles on a Pitchindg Airplane Model, Accepted for Publication in the Scientia Iranica, 2010.

42. Soltani, M.R., and Mahmoudi, M., Experimental Measurements of Velocity Field in the Wake of an Oscillating Wind Turbine Blade, Accepted for publication in the Aeronautical Journal, 2010.

43. Soltani, M.R., Askari, F., Davari, A.R., and Nayaebzadeh, A., Effects of canard Position on the Wing Surface Pressure Accepted for Publication in Scientia Iranica, 2010.

44. Soltani, M.R., Afshari, A., EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF WING ASPECT RATIO AND ITS DISTANCE FROM THE TAIL ON THE AERODYNAMIC PARAMETERS OF A PROJECTILE AT HIGH A.O.A., Accepted for Publication in the Sharif Journal, 2010.

45. Amiri,K,Soltani,M.R.,Haghiri,and Mani,M.,An Experimental Investigation of Effects of Wall Porosity and Suction on the Flow Quality in a Transonic Wind Tunnel Journal of Aerospace Science and Technology-JAST Vol.6, No. 2, Pp. 63-70, 2009.

46. Davari,A.,Dulabi,Hadi,Soltani,M.R., Askari,F,Impact of Body on the tail Surface Flowfield Journal of Aerospace Science and Technology-JAST, Vol.6,No. 1 pp.25-33,2009.

47. Heidari, M.R., Farahani, M., Soltani, M.R., and Taeibi-Rahni, M., Experimental and Multi-Block Computational Investigation of a Supersonic Turbulent Flow around a Long Axisymmetric Body", Accepted for publication in Journal of Applied Fluid Mechanics, 2009.

48. Heidari, M.R., Soltani, M.R., Farahani, M., and Taeibi-Rahni, M.," Investigation of Supersonic Flow around a Long Axisymmetric Body", Research Note, Transaction B: Scientia Iranica, Vol; 16, No. 6, pp. 534-544, Dec. 2009.

49. Soltani M. R., Ghorbanian K., Mirzaei M. and Dehghan Manshadi M., "Improvement of Contraction Pressure Distribution for Turbulence Reduction in Wind Tunnel, accepted for publication in the Sharif Journal of Science and Technology, Spring 2009.

50. Ghorbanian K., Soltani M.R., Dehghan Manshadi M., and Mirzaei M., "Control of Separation in the Concave Portion of Contraction to Improve the Flow Quality" The Aeronautical Journal, Vol. 113, No. 1141,pp. 177-182 March 2009.

51. Soltani, M.R., Sharafi, A., and Dehghan Manshadi, M., "Flow Field Investigation around a Wing Canard Body by Using Experimental Methods and Neural Networks", Sharif Journal of Science and Technology, Transaction on: Mechanical Engineering, No. 46.2, pp 135-143, February-March 2009,

52. M.R. Soltani and F. Rasi Marzabadi,Effect of Reduced Frequency on the Aerodynamic behavior of an Airfoil Oscillating in a Plunging Motion,, Journal of Scientica Iranica, Vol. 16, No. 1, February 2009.

53. Manshadi, M.D., Mirzaei, M., Soltani, M.R., and Ghorbanian, K., Control of Pressure Gradient in the Contraction of a Wind Tunnel, WASET 40, 2008.

54. Ghorbanian K., Soltani M.R., Ashjaee M. and Morad M. R., " Liquid-Liquid Coaxial Swirl Injector Performance Prediction Using General Regression Neural Network", Part.and Part., Syst., Charact, 25 (2008), 454-464.

55. Soltani, M.R., and Bakhshalipour A., " Effect of Amplitude and Mean Angle of Attack on the Boundary Layer of an Oscillating Airfoil ", The Aeronautical Journal, 2008.

56. M.R. Soltani, M. Seddighi, and F. Rasi Marzabadi,Comparison of Pitching and Plunging Effects on the Surface Pressure Variation of a Wind Turbine Blade Section, Journal of Wind Energy,12:213-239, DOI: 10.1002/we.286, 2008.

57. Soltani, M.R., and Rasi Marzabadi, F., "Effect of Plunging Amplitude on the Performance of a Wind Turbine Blade Section", The Aeronautical Journal, Vol. 111, No. 1123, pp.571-587, Sep. 2007.

58. Soltani, M.R., Keramati, M, Dehghan, M., Aalaei, M, and Sina, A.," An Experimental Investigation of the Effect of Vertical Tail on the Flow Field and Aerodynamic Forces of a Model", The Journal of ESTEGHLAL, 2007.

59. Soltani,M.R., Askary-Seidshokri, F. ,Bakhshalipour A. , "Effect of surface roughness on the aerodynamic performance of a section of a wind turbine blade", Journal of Science and Technology, Sharif University of Technology, No.37, Spring 2007.

60. Davari, A.R., and Soltani, M.R., "Effects of Plunging Motion on Unsteady Aerodynamic Behavior of an Aircraft Model in Compressible Flow", The Iranian Journal of Science and Technology, IJST, University of Shiraz , Transaction B-Engineering, Vol. 31, NO. B1, pp. 49-63, Feb. 2007.

61. Soltani, M.R., Poolibabaie Mamaghani, A., Bakhshalipour A., "Static Surface Pressure Measurement on a Section of a Wind Turbine Blade", Accepted for Publication in the Sharif Journal of Science and Technology, Sharif University of Technology , 2006.

62. Soltani, M.R., Seddighi, M., and Bakhshalipour, A., "Effect of Reduced Frequency on the Unsteady Aerodynamic Performance of a Wind Turbine Blade Section" Accepted for Publication in the Journal ESTEGHLAL, 2006.

63. Nazarinia, M., Soltani, M.R., and Ghorbanian, K., "Experimental Study of Vortex Shapes Behind a Wing Equipped With Different Winglets", Journal of Aerospace Science and Technology, JAST, Vol. 3, No. 1, pp. 1-15, Winter 2006.

64. Heidari, M.R., Soltani, M.R., Taeibi-Rahni, M., and Farahani, M.,"Experimental Investigation of Supersonic Flow Field around a Long Axisymmetric Body", ESTEGHLAL Journal of Engineering, Isfahan University of Technology, Vol. 24, No. 2, March 2006, pp. 171-191, Iran.

65. Avani, K, Taeibi-Rahni, M. and Soltani, M.R., Experiments in Near-Field of Turbulent Jets into a Cross flow, Accepted for Publication in Scientia Iranica, International Journal of Science and Technology, Sept. 2005.

66. Soltani, M.R., Bakhshalipour, A., and Seddighi, M.,Effects of Amplitude and Mean Angle of Attack on the Unsteady Surface Pressure of a Pitching Airfoil, Journal of Aerospace Science and Technology, JAST, A Publication of the Iranian Aerospace Society, Vol. 2, No. 14 Fall 2005, pp. 9-26.

67. Mani, M., Soltani, M. R., and Tolouei, E., An Experimental Study of Time Lag in Different Tubes, Amirkabir Journal of Science and Technology, Vo. 16, No. 61B, MIA, Spring 2005, pp.127-137, Iran.

68. Soltani, M.R., and Davari, A.R., "Effects of Compressibility and Reduced Frequency on the Aerodynamic Characteristics of Flying Vehicle", Sharif Journal of Science and Technology, Sharif University of Technology, No. 31, Fall 2005., pp. 39-46.

69. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Ashjaee, M., and Morad, M. R., "PDA and Neural Network Investigation of Swirl Sprays Interaction Phenomena", Particle and Particle Systems Characterization Journal, Vol. 22, Issue 2, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2005, pp. 192-206.

70. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Ashjaee, M., and Morad, M.R.,"Spray Characteristics of a Liquid-Liquid Swirl Atomizer at Different Mass Flux Ratios", Aerospace Science and Technology (AST), Vol. 9, Elsevier, Oct. 2005, pp. 592-604.

71. Soltani, M.R., and Davari, A.R.,A New Approach to Investigate the Unsteady Aerodynamic Phenomena, Scientia Iranica, International Journal of Science and Technology, Vol. 12, No. 4, Oct. 2005., pp. 379-391.

72. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., Ashjaee, M., and Morad, M.R., Velocity Field Reconstruction in the Mixing Region of Swirl Sprays Using General Regression Neural Network, Transaction of the ASME, Journal of Fluid Engineering , Vol. 127, Jan. 2005, pp. 14-23.

73. Soltani, M. R., and Baserinia, A. R., A New Simple Analytical Model for Flow Analysis Over Delta Wings, Journal of Aerospace Science and Technology, JAST, A Publication of the Iranian Aerospace Society, Vol. 2, No. 1, Winter 2005, pp. 15-19.

74. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., Morad, M.R., and Ashjaee, M., Experimental Study of Swirl Spray Pattern, Sharif Journal of Science and Technology, Sharif University of Technology, No. 29, spring 2005, pp. 37-46.

75. Soltani, M.R., Khadivi, T. and Abbasi Hoseini, A., Flow field Study over the Wing of a Fighter Aircraft Model, International Journal of Engineering, Transaction B: Applications, Vol. 17, No. 4, Dec. 2004, pp. 405-416.

76. Soltani, M.R., Rajabi, A.R., and Davari, A.R.,Effects of Reduced Frequency on the Vortices and Aerodynamic Loads of Highly Swept Wings, Journal of Faculty of Engineering, University of Tehran, Vol. 38, No. 4, Nov. 2004, pp. 487-500.

77. Mani, M., Soltani, M.R., and Haghiri, A., Experimental Study of Base Pressure of Two-Dimensional and Axisymmetric Bodies and Evaluation of the Theoretical Methods, ESTEGHLAL Journal of Engineering, Isfahan University of Technology, Vol. 23, No. 1, Sept. 2004, pp. 163-178.

78. Soltani, M.R. and Davari, A.R.,On Self-Similar Behavior of the Hysteresis Loops in Pitching Motions, The Aeronautical Journal, Vol. 108, No. 1086, Aug. 2004, pp. 427-434.

79. Soltani, M.R., Ebrahimi, A., and Davari, A.R.,A New Method for Predicting the Amplitude and Frequency of a Highly Swept Wing Undergoing Rocking Motion, International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica, , Vol. 10, No. 2, Spring 2003, pp. 175-185.

80. Soltani, M.R., Farhaniah, B., Fazeli, H., and Davari, A.R., An Investigation of the Aerodynamic Characteristics of Supersonic Wraparound Fin Missiles Using Numerical Simulation and Wind Tunnel Experiments, SHARIF Journal of Science and Technology, Sharif University of Technology, No. 21, Summer 2002, pp. 31-36.

81. Soltani, M.R., Davari, A.R.,An Experimental Investigation of the Flow field Over a Low Aspect Ratio Wing, ESTEGHLAL Journal of Engineering, Isfahan University of Technology, Vol. 20, No. 2, March 2002, pp. 181-190.

82. Soltani, M.R., Fazeli, H., Farhanieh, B., and Davari, A.R., An Experimental Study of the Aerodynamic Behavior of Two Wrap Around Fin Missiles, ESTEGHLAL Journal of Engineering, Isfahan University of Technology, Vol. 21, No. 1, Summer 2002, pp. 143-152.

83. Soltani, M.R., and Davari, A.R., An Experimental Study of the Vortex Structure Over Delta wings, SHARIF Journal of Science and Technology, Sharif University of Technology, No. 19, Spring 2001, pp. 3-10.

84. Soltani, M.R., and Goharshadi, M., "Boundary Layer and Force Measurement in a Supersonic Wind Tunnel", Journal of Iranian Mechanical Engineering, IUST, No. 2, summer 1998, pp. 19-28.

85. Soltani, M. R., Bragg, M. B., "Early Vortex Burst on a Delta Wing in Pitch", AIAA Journal, Vol. 31, No.12, Dec. 1993, pp. 2283-2289

86. Soltani, M. R., Bragg, M. B., and Brandon, J. M., "Measurements on an Oscillating 70-Degree Delta Wing in Subsonic Flow", Journal of Aircraft, Vol. 27, No. 3, 1990, pp. 211-217

87. Bragg, M. B. and Soltani, M. R., "Measured Forces and Moments on a Delta Wing during Pitch-Up", Journal of Aircraft, Vol. 27, No.3, 1990, pp. 262-267

Conference Papers

1. Soltani, M. R., "An Experimental Study of the Relationship Between Forces and Moments on a Pitching Delta Wing", Ph.D. Dissertation, Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, 1992.

2. Soltani, M. R., "Experimental Studies of the Effect of Ice Formation on the Aerodynamics of an Axisymmetric Body", M. S. Thesis, The Ohio State University, 1986.

3. Soltani, M .R., Bragg, M. B., and Brandon, J. M., "Experimental Measurements on an Oscillating 70-Degree Delta Wing in Subsonic Flow", AIAA Paper No. 88-2576, Presented at the AIAA Applied Aerodynamics Meeting, Williamsburg, VA, June 6-8, 1988.

4. Bragg, M. B. and Soltani, M. R., "An Experimental Study of the Effect of Asymmetrical Vortex Bursting on a Pitching Delta Wing", AIAA Paper No. 88-4334, Presented at the Atmospheric Flight Mechanics Conference, Minneapolis, MN., Aug. 15-17, 1988.

5. Bragg, M. B., Khodadoust, A., Soltani, M. R., Wells, S. L.,and Kerho, M., "Effect of a Simulated Ice Accretion on the Aerodynamics of a Swept Wing", AIAA Paper No. 91-0442, Presented at the AIAA 29th Aerospace Sciences Meeting, Reno, Nevada, Jan. 7-10, 1991.

6. Soltani, M. R., "Experimental Studies of the Effect of Ice Formation on the Aerodynamics of an Axisymmetric Body", Presented at the 1986 AIAA Student Engineering Contest, Columbus, Ohio, 1986.

7. Soltani, M. R. and Bragg, M. B., "Experimental Measurements of an Oscillating Delta Wing with Sideslip", Presented at the 41th Annual Meeting of the American Physical Society, Buffalo, NY, Nov. 1988.

8. Bragg, M., Khodadoust, A., Soltani, R., Wells, S., and Kerho, M., "Aerodynamic Measurements on a Finite Wing with Simulated Ice," AIAA Paper No. 91-3217, Presented at the AIAA 9th Applied Aerodynamics Meeting, Baltimore, MD, Sept. 23-25, 1991.

9. Kodadoust, A., Bragg, M., Kerho, M., Wells, S., and Soltani, M., "Finite Wing Aerodynamics with Simulated Glaze Ice", AIAA Paper No. 92-0414, Presented at the 30th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, Jan. 6-9, 1992.

10. Soltani, M. R., and Baserinia, A. R., "A New Simple Analytical Model for Flow Analysis Over Delta Wings", AERO2000, First International & Third Bi-Ennual Conference of the Iranian Aerospace Society, Tehran, I.R. of Iran, Dec. 2000.

11. Soltani, M. R., Ebrahimi, S.A., and Davari, A.R., "A Simple Analytical Method for Predicting the Amplitude & Frequency of a Delta Wing Model Undergoing Rocking Motion", AIAA-2002-0710, Presented at the AIAA 40th Aerospace Sciences Meeting, Reno, Nevada, Jan. 14-17, 2002.

12. Soltani, M.R., Davari, A.R., "Viscous Drag Reduction on Axisymmetric Bodies Using V-Groove Riblets", The Ninth Asian Congress of Fluid Mechanics, 27-31 May, 2002, IUT, Isfahan, Iran.

13. Soltani, M.R., Khadivi, T., and Davari, A.R., "Flow Field Study Over the Wing of a HARVE Model", The Ninth Asian Congress of Fluid Mechanics, 27-31 May, 2002, IUT, Isfahan, Iran.

14. Ghorbanian, K., Ashjaee, M., Soltani, M.R., Morad, M.R., and Mesbahi, M.H., "PDA Droplet Size and Velocity Measurements of a Swirl Atomized Spray", The Ninth Asian Congress of Fluid Mechanics, 27-31 May, 2002, IUT, Isfahan, Iran.

15. Avani, Kh, Taeibi-Rahni, M., Joule, P., and Soltani, M.R., "Experimental Study of Three-Dimensional Turbulent Multiple Jets in a Cross Flow", The Ninth Asian Congress of Fluid Mechanics, 27-31 May, 2002, IUT, Isfahan, Iran.

16. Soltani, M. R., Abbasi Hosseini, A., "An Experimental Study of the Canard Angle Effects on the Wing Surface Pressure Distribution for a Wing-Canard Configuration", The Ninth Asian Congress of Fluid Mechanics, 27-31 May, 2002, IUT, Isfahan, Iran.

17. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., and Habibi, M.R., "Experimental Analysis of an Ic-Engine Intake Manifold", The Ninth Asian Congress of Fluid Mechanics, 27-31 May, 2002, IUT, Isfahan, Iran.

18. Soltani, M.R., Khadivi, T., Davari, A.R., "Flow Control Over the Wing of a Fighter-Type Configuration Using Boundary Layer Suction", ICAS 2002-2.10.5, 23rd International Council of the Aeronautical Sciences, Toronto, Canada , 8-13 Septrember, 2002.

19. Avani, Kh, Taeibi-Rahni, M., Joule, P., Soltani, M.R., and Fardad, A.A., "Experiments on the Structure of Turbulent Multiple Jets in a Cross Flow", Proceeding of the 10Th Annual (International) Mechanical Engineering Conference, ISME, May 25-27, 2002.

20. Soltani, M.R., Sadati, N., Masdari, M., and Ghorbani, R., "Neural Network Based Calibration of a Seven " Hole Probe", Proceeding of the 10Th Annual (International) Mechanical Engineering Conference, ISME, May 25-27, 2002.

21. Ashjaee, M., Ghorbanian, K., Soltani, M.R., Mesbahi, M.H., and Morad, M.R., "PDA Measurements of Droplet Size and Velocity in Mixing Region of Two Sprays", Proceeding of the 10Th Annual (International) Mechanical Engineering Conference, ISME, May 25-27, 2002.

22. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Ashjaee, M., and Morad M.R., "Neural Network-Based Modeling of Velocity Distribution in the Spray of a Swirl Atomizer", Paper No.G-3, The 7th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray System, Asia, Ilass- Asia , Nov. 14-16, 2002, Tainan, Taiwan.

23. Ashjaee, M., Soltani, M.R., Ghorbanian, M.R., and Morad, M.R.," PDA Study of Two- Phase Flow in the Spray Field of a Jet- Swirl Injector", Paper No. P13, Third Australian Conference on Laser Diagnostics in Fluid Mechanics and Combustion, , Brisbane, Australia, Dec. 2-3, 2002.

24. Sadati, N., Soltani, M.R., and Davari, A.R, "A New Method Based on Neural Network to Predict the Unsteady Aerodynamic Behavior of a Delta Wing Undergoing Pitching Motion", The Fourth Bi-Ennual Conference of the Iranian Aerospace Society, Tehran, I.R. of Iran, 2003.

25. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Ashjaee, M. and Morad, M.R.,"Neural Network Analysis of Single Swirl Spray Pattern at Various Pressure Drops", AIAA-2003-4757, Presented at the 39th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit in Huntsville, Alabama, July 2003.

26. Ghorbanian, K., Ashjaee, M., Soltani, M.R., Mesbahi, M.H. and Morad, M. R., "Experimental Flow Visualization of Single Swirl Spray Pattern at Various Pressure Drops", AIAA-2003-4758, Presented at the 39th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit in Huntsville, Alabama, July 2003.

27. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Ashjaee, M. , Mesbahi, M.H. and Morad, M.R , "Prediction of Velocity Distribution in the Mixing Region of Swirl Sprays Using Neural Network Implementation", AIAA-2003-4270, Presented at the 33th AIAA Fluid Mechanics Conference & Exhibit in Orlando, Florida, June 2003.

28. Soltani, M.R., Sadati ,N. and Davari, A.R., "Neural Network: A New Prediction Tool for Estimating the Aerodynamic Behavior of a Pitching Delta Wing", AIAA-2003-3793, Presented at the 33rd AIAA Fluid Mechanics Conference & Exhibit in Orlando, Florida, June 2003.

29. Ghorbanian, K., Ashjaee, M., Soltani, M.R., Mesbahi, M.H. and Morad, M. R., "Experimental Study of the Spray of a Liquid-Liquid Coaxial Swirl Injector for Different Injection Pressures", ICLASS-2003, Conference, Sorrento, July 13-18, 2003.

30. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., and Nazarinia,, M., "Effect of Different Winglet Shapes on the Wake of a Wing", The Second International & the Fifth National Conference of Iranian Aerospace Society, Shahinshar, Isfahan, Iran, Feb. 2004.

31. Soltani, M.R., and Karamati, O.," Experimental Study of the Effects of Vertical Tail Cant Angle on the Wake in Flight with Sideslip", The Second International & the Fifth National Conference of Iranian Aerospace Society, Shahinshar, Isfahan, Iran, Feb. 2004.

32. Solatni, M.R., Sharafi, A., and Dehghan-Menshadi, M.," Effect of Canard on Velocity Distribution around the Wing of a Highly Maneuverable Aircraft", the Second International & the Fifth National Conference of Iranian Aerospace Society, Shahinshar, Isfahan, Iran, Feb. 2004.

33. Mani, M., Solatni, M. R., and Tolouei, E.," An Experimental Study of Time Lag in Different Tube", The Second International & the Fifth National Conference of Iranian Aerospace Society, Shahinshar, Isfahan, Iran, Feb. 2004.

34. Soltani, M. R., Ghorbanian, K., and Nazarinia, M., "Flow Analysis Overe and Behind a Wing with Different Winglet Shapes", AIAA-2004-0723, 42nd Aerospace Sciences Meeting & Exhibit, Reno , NV 5-8 Jan. 2004.

35. Soltani, M.R., Dehgan-Manshadi, M., and Mirabdollahi, M., "Turbulent Reduction in Wind Tunnel Using a Trip Strip", HT-FED2004-56876, 2004 ASME Heat Transfer/Fluids Engineering Summer Conference, Charlotte, NC, USA, July 11-15, 2004.

36. Tolouei, E., Mani, M., Soltani, M.R., and Boroomand, M., "Flow Analysis around a Pitching Airfoil", AIAA-2004-5200, Aug. 2004.

37. Soltani, M.R., and Davari, A.R., "Experimental Investigation of the Dynamic Stability Derivative of a Fighter Model Oscillating in Pitch", ICAS 2004-2.10.2, 24th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, Yokohama, Japan, 29 August " 3 September 2004.

38. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., and Nazarinia , M, "Experimental Investigation of Various Winglet Shapes on the Pressure Distribution Behind a Wing", ICAS 2004-2.11.3, 24th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, Yokohama, Japan, 29 August " 3 September 2004.

39. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., Ashjaee, M., and Morad, M.R., "Spray Characteristics of a Liquid-Liquid Coaxial Swirl Atomizer at Different Mass Flux Ratios", ICAS 2004-6.1.4, 24th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, Yokohama, Japan, 29 August " 3 September 2004.

40. Soltani, M.R., and Davari, A.R., "Force and Moment Measurements on a Fighter Model in Heaving Motion", AIAA- 2005-238, 43rd Aerospace Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, 10-13 Jan. 2005.

41. Soltani, M.R., Borzabadi, Farahani, M., Taeibi Rahni, M., and Heidari, M., "Flow Measurements Along a Long Axisymmetric Body with Varying Cross Section", AIAA-2005-50, 43rd Aerospace Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, 10-13 Jan. 2005.

42. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., Ashjaee, M., and Morad, M.R., "Performance Map Development of a Liquid-Liquid Coaxial Swirl Injector be Neural Network", AIAA-2005-1430, 43rd Aerospace Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, 10-13 Jan. 2005.

43. Ashiaee, M. Morad, M.R., Ghorbanian, K., ,and Soltani, M.R., "PDA and Neural Network Investigation of Sprays Interaction of Swirl Injectors", IMEC04-2070, International Mechanical Engineering Conference & Expo 2004, December 5-8, 2004, Kuwait.

44. Soltani, M.R., Farahani, M.B., Heidari, M.R., and Taeibi Rahni, M., "Experimental Investigation of Surface Pressure Distributions and Boundary Layer Profiles Around A Long Axisymmetric Body with Varying Cross Section", IMEC04-3069, International Mechanical Engineering Conference & Expo 2004, December 5-8, 2004, Kuwait.

45. Soltani, M.R., Manshadi, M.D., and Mirabdollahi, M.J., "An Experimental Study of the Flow Characteristics in A Subsonic Wind Tunnel", IMEC04-3074, International Mechanical Engineering Conference & Expo 2004, December 5-8, 2004, Kuwait.

46. Soltani, M.R., and Davari, A.R., "An Experimental Investigation of the Aerodynamic Loads on a Fighter Model in Heaving Motion", IMEC04-4002, International Mechanical Engineering Conference & Expo 2004, December 5-8, 2004, Kuwait.

47. Soltani, M.R., Eilbeigi, M., "An Experimental Study of Roughness Effect on the Aerodynamic Behavior of a Wing-Body Model", AIAC-2005-081, 2nd Ankara International Aerospace Conference, Aug. 2005.

48. Soltani, M.R., Rasi, F., Seddighi, M., and Bakhshalipour, A., " An Experimental Investigation of Time Lag in Pressure Measuring Systems", AIAC-2005-028, 2nd Ankara International Aerospace Conference, Aug. 2005.

49. Soltani, M.R., and Masdari, M., "Application of the Neural Network in Determination of the Flow Behavior in a Trisonic Wind Tunnel", AIAC-2005-082, 2nd Ankara International Aerospace Conference, Aug. 2005.

50. Soltani, M.R., Askari, F., and Bakhshalipour, A., "Roughness and Turbulence Effects on the Aerodynamic Efficiency of a Wind Turbine Blade Section", AIAC-2005-057, 2nd Ankara International Aerospace Conference, Aug. 2005.

Courses Taught 
Undergraduate

  Incompressible Flow Aerodynamics

  Compressible Flow Aerodynamics

  Applied Aerodynamics

  Experimental Aerodynamics

  Fluid Mechanics

  Flight Mechanics

  Orbital Mechanics

  Aircraft Stability and Control

  Introduction to Aeronautical Engineering

  Undergraduate Lab

Graduate

  Advanced Aerodynamics

  Advanced Compressible Flow Aerodynamics

  Hypersonic Aerodynamics

  Unsteady Aerodynamics

  Advanced Incompressible Flow Aerodynamics

  Advanced Gas Dynamics

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4943

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: msoltani sharif.edu

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=RiIIAv4AAAAJ&hl=en&oi=ao


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!