مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Mohammad Farahani

Assistant Professor

Ph.D. Degree: Aerospace Engineering, Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran (2011).
Thesis: Flow Instability in an Axisymmetric Supersonic Inlet.
M.S. Degree: Aerospace Engineering, Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2001-2003.
Thesis: Experimental Investigations of Supersonic Flow around a Long Axisymmetric Body.
B.S. Degree: Aerospace Engineering, Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 1996-2001.
Thesis: Analysis and Investigation of Accuracy of Flow Predictions by Commercial Software

Last updated: Sunday, March 4th, 2018

Research Interests and Activities 

  Experimental and Applied Aerodynamics

  Wind Tunnel Testing

  Aerodynamic design

Publications 
Journal Papers

1. A. Daliri, M. Farahani and J. Sepahi Younsi, “Novel Method for Supersonic Inlet Buzz Measurement in Wind Tunnel”, Journal of Propulsion and Power, 2017, DOI: 10.2514/1.B36760.

2. M. R. Soltani, A. Daliri, J. Sepahi Younsi, and M. Farahani, “Effects of Bleed Position on the Stability of a Supersonic Inlet”, Journal of Propulsion and Power, Vol. 32, No. 5, 2016, DOI: 10.2514/1.B36162.

3. Soltani M.R., Sepahi Y., J. and Farahani, M., “Effects of the Boundary Layer Bleed Parameters on the Supersonic Intake Performance”, Journal of Propulsion and Power, Vol. 31, No. 3, May-June 2015, DOI: 10.2514/1.B35461.

4. Soltani M.R., Farahani, M., “Effects of angle of attack on inlet buzz”, Journal of Propulsion and Power, Vol. 28, No. 4, July-August 2012, PP. 747-757.

5. Farahani, M. and Jaberi A., “Experimental Investigation of Shock Waves Formation and Development Process in Transonic Flow”, Scientia Iranica: B, Volume 24, No. 5, 2017, pp. 2457–2465.

6. J. Mokhtari, M. Farahani, A. Kanani, R. Rach, M. Keivani, and M. Abadyan, “The size-dependent electromechanical instability of double-sided and paddle-type actuators in centrifugal and Casimir force fields”, Scientia Iranica: B, Volume 24, No. 3, 2017, pp. 1077–1090.

7. A. Kanani, A. Koochi, M. Farahani, E. Rouhi, and M. Abadyan , “Modeling the size dependent pull-in instability of cantilever NEMS immersed in ionic liquid electrolytes using strain gradient theory”, Scientia Iranica: B, Volume 23, No. 3, 2016, pp. 976–989.

8. Soltani, M. R., Farahani, M., and Asgari Kaji, M. H., "An Experimental study of buzz instability in an axisymmetric supersonic inlet," Scientia Iranica: B, Volume 18, No. 2, 2011, pp. 241-249.

9. Soltani, M. R., Farahani, M., and Sepahi Y., J., "Performance study of a supersonic inlet in the presence of a heat source," Scientia Iranica: B, Volume 18, No. 3, 2011, pp. 375-382.

10. Soltani, M.R. and Farahani, M., "Experimental investigation of effects of Mach number on the flow instability in a supersonic inlet," Experimental Techniques, Sep. 2011, doi:10.1111/j.1747-1567.2011.00772.x.

11. Soltani M.R. and Farahani, M., "Performance study of an inlet in supersonic Flow", accepted in Proc. IMechE, Part G: J. Aerospace Engineering, 2011, doi: 10.1177/0954410011426672.

12. Soltani M.R., Sepahi Y., J. and Farahani, M., "Investigation of a new flux scheme for the numerical simulation of the supersonic intake flow", Proc IMechE, Part G: J. Aerospace Engineering, Vol. 226, Issue 11, November 2012, doi: 10.1177/0954410011422634, pp. 1445-1454.

13. Soltani M.R., Sepahi Y., J. and Farahani, M., "Numerical simulation and parametric study of a supersonic intake", Proc. IMechE, Part G: J. Aerospace Engineering, 2012, doi: 10.1177/0954410012436620.

14. Heidari, M.R., Farahani, M., Soltani, M.R., and Taeibi-Rahni, M., "Experimental and Multi-block Computational Investigations of a Supersonic Turbulent Flow around a Long Axisymmetric Body", Research Note, Scientia Iranica: B, Volume 16, No. 6, pp.534-544, 2009.

15. Soltani, M. R., Farahani, M., and Sepahi Younsi, J. "Performance improvement of a supersonic external compression inlet by heat source addition" World Academy of Science, Engineering and Technology, Issue 40, 2008, pp. 267-274.

16. Heidari, M.R., Soltani, M.R., Farahani, M., and Taeibi-Rahni, M., "Computational and Experimental Investigations of Boundary Layer Tripping", Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 3, No. 2, pp. 53-63, 2010.

17. Heidari, M.R., Soltani, M.R., Taeibi-Rahni, M., and Farahani, M., "Experimental Investigations of Supersonic Flow around a long Axisymmetric Body", Esteghlal Journal of Engineering, Esfahan Univ. of Technology, 2005 (In Persian).

Book Chapters

1. "Investigations of Supersonic Flow around a Long Axisymmetric Body", pp: 569-584.

Conference Papers

1. M. H. Sadeghzadeh, M. Farahani, “Optimization of Nozzle Contour with Consideration for Chemical Reactions”, The 25th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME2017, Tehran, Iran, 2017.

2. M. Farahani, K. Mostoufi, and H. Rostamzadeh “Experimental Investigation on Steady Shock Structure in an Axisymmetric Supersonic Intake Using Image Processing Technique”, The 25th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME2017, Tehran, Iran, 2017.

3. M. Farahani, M. Badrgoltapeh “Performance Analysis of Shock-Induced Pressure Coupled Combustion in a Confined Chamber”, 2nd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, Tehran, Iran, 2017.

4. M. Farahani, M. Badrgoltapeh “Analysis of Geometric Nub Effect on the Performance of an External Compression Supersonic Inlet”, The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society, AERO2017, Tehran, Iran, 2017.

5. M. Badrgoltapeh, M. Farahani, “Analysis of Geometric Nub Effect on the Performance of an External Compression Supersonic Inlet”, The 15th International Conference of Iranian Aerospace Society, AERO2016, Tehran, Iran, 2016.

6. M. Badrgoltapeh, M. Farahani, “Effect of Geometric Distortion on the Flow Field And Performance of an Axisymmetric Supersonic Inlet”, The 15th International Conference of Iranian Aerospace Society, AERO2016, Tehran, Iran, 2016.

7. H. Akhlaghi, M. Farahani, and M. R. Soltani, “Numerical Simulation of Inlet Buzz”, The 13th International Conference of Iranian Aerospace Society, AERO2014, Tehran, Iran, 2014.

8. Soltani M.R., Taiebi-Rahni M., Farahani, M., and Heidari, M.R., "Experimental Investigations of Surface Pressure Distributions and Boundary Layer Profiles around a Long Axisymmetric Body with Varying Cross Section", IMECE2004 Conference, Kuwait, 2004.

9. Fouladi N., Jahannama M., Rezaii H, Mohaghegh F., Farahani M., "Aerodynamic Control of a Anti-Ship Cruise Missile for Obtaining Optimum path of Maneuver with Parachute Recovery", 5th Iranian Aerospace Society and 2nd International Conference (Aero 2004), Esfahan, Iran, 2004 (in Persian).

10. Farahani M., Rezaii H., Rezaii-Haghighat H., "Optimization of Propulsive Parameters for a Non-Controlled Vehicle, Obtaining Maximum Range", 4th Conference of Pyrotechnics and Propellants, Tehran, Iran, February 2005 (In Persian).

11. Soltani M.R., Taiebi-Rahni M., Farahani M., and Heidari M.R., "Flow Measurements around a Long Axisymmetric Body with Varying Cross Section", AIAA paper 2005-50, 2005.

12. Soltani M.R., Farahani, M., Taiebi-Rahni M., and Heidari, M.R., "Investigation of Boundary layer Tripping Using Flow Visualization and Pressure Measurements", 5th Pacific Symposium on Flow Visualization and Image Processing, PSFVIP-5-258, Australia, 2005.

13. Soltani M.R., Farahani, M., and Sepahi, J., "Performance improvement of a supersonic external compression inlet by heat source addition", FMHT 2008 Conference, Paris, France, 2008.

14. Soltani M.R., Farahani, M., and Sanaei, M., "Boundary Layer Measurements around a Supersonic Inlet", AERO 2008 Conference, Tehran, Iran, 2008 (in Persian).

15. Soltani M.R., Farahani, M., Akbari, M., and Golmohamadi, M., "Experimental Investigation of Base Pressure of an Axisymmetric Supersonic Inlet", AERO 2008 Conference, Tehran, Iran, 2008 (in Persian).

16. Soltani M.R., Farahani, M., and Hosseininejad, Sh., "Drag Calculation of Supersonic Inlet Using Experimental Data and Visualization Pictures", AERO 2008 Conference, Tehran, Iran, 2008 (in Persian).

17. Soltani M.R., Farahani, M., Nouroozi, R., and Kazemi, J., "Investigation of Supersonic Flow Field Using Visualization Pictures", AERO 2008 Conference, Tehran, Iran, 2008 (in Persian).

18. Soltani M.R., Farahani, M., Sepahi, J., and Masoud, A., "Performance Improvement of a Supersonic Inlet by Out-Body Heat Addition", AERO 2008 Conference, Tehran, Iran, 2008 (in Persian).

19. Soltani M.R., Farahani, M., Sanaei, M., and Masoud, A., "Experimental Investigation of Combustion Chamber Pressure Effects on Performance of an Axisymmetric Supersonic Inlet", AERO 2009 Conference, Shahinshahr, Iran, 2009 (in Persian).

20. Soltani M.R., Farahani, M., Kazemi, J., and A. Baseri, M., "Experimental Investigation of Effects of Angle of Attack on Pressure Distribution of an Axisymmetric Supersonic Inlet", ISME 2009 Conference, Tehran, Iran, 2009 (in Persian).

21. Soltani M.R., Farahani, M., and Sepahi, J., "Numerical and Experimental Simulation of an Axisymmetric Supersonic Inlet", AeroTech III 2009 Conference, 18-19 Nov, Kuala Lumpur, Malaysia, 2009.

22. Soltani M.R., Sepahi, J., Farahani, M., and Sanaei, M., "Comparison of Different methods of Flux Computing Using Euler Equations in Two Sample Problems", Fluid Dynamics Conference, Babol, Iran, 2009 (in Persian).

23. Soltani M.R., Farahani, M., Asgari, H., and Kazemi, J., "Experimental Investigation of Angle of Attack Effecting on Instability Frequencies in an Axisymmetric Supersonic Inlet", AERO 2010 Conference, Tehran, Iran, 2010 (in Persian).

24. Soltani M.R., Farahani, M., Asgari, H., and Masoud, A., "Measurement and Study of Frequencies of Unsteady Flow in an Axisymmetric Supersonic Inlet", ISME 2010 Conference, Tehran, Iran, 2010 (in Persian).

25. Soltani M.R. and Farahani, M., "Experimental Investigation of Flow Instability in a Supersonic Inlet", Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA2010 Conference, Istanbul, Turkey, 2010.

26. Manshadi M.D., Farahani M., and Vaziry M.A., "Solving the Sitnikov Equation By Means of the Fourier Expansion", ICNPAA 2010 World Congress, June 2010.

27. فراهاني محمد، فولادی نعمت¬اله و فرجی¬جلال محسن، " بررسی تجربی یک نمونه آزمایشگاهی سکوی شبیه¬ساز ارتفاع "، هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2017، شاهرود، 1396.

28. فولادی نعمت¬اله، میربابایی سید احمدرضا و فراهاني محمد، " تحلیل عددی جریان در یک استند خلاء در زمان خاموشی موتور "، هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2017، شاهرود، 1396.

29. فراهاني محمد، زارع چاوشی مجید و مهدوی محمدمهدی" بررسی عددی اثر مقیاس بر پارامترهای عملکردی یک دهانه ورودی فراصوت "، شانزدهمین کنفرانس بین¬المللی انجمن هوافضاي ايران AERO2017، تهران، 1395.

30. فراهاني محمد، بدرگل تپه محمد " بررسی عددی ساختار موج ضربه‌ای متحرک در کانال حلقوی "، اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا ، تهران، 1395.

31. سلطاني محمدرضا، فراهاني محمد، یعقوبی زهرا و عسگری فرشید، " بررسی تجربی جریان تراکم پذیر ناپایا در نوسان پیچ یک پرتابه "، شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2015، کرمانشاه، 1394.

32. سلطاني محمدرضا، فراهاني محمد، " مطالعه تجربی تاثیر زاویه حمله بر توزیع فشار در یک ورودي هواي متقارن مافوق صوت"، چهاردهمین همايش سالانه (بين¬المللي) انجمن هوافضاي ايران AERO2015، تهران، 1393.

33. سلطاني محمدرضا، فراهاني محمد، مصدری مهران و درودیان فرخنده،" بررسی اثر نوسان ایرفویل فوق بحرانی بر توزیع فشار دیواره تونل باد "، چهاردهمین همايش سالانه (بين¬المللي) انجمن هوافضاي ايران AERO2015، تهران، 1393.

34. فراهاني محمد، عسگری رسول و بدرگل¬تپه محمد،" بررسی تاثیرات اغتشاشات هندسی بر روی ورودی هوای مافوق صوت متقارن محوری "، سیزدهمین همايش سالانه (بين¬المللي) انجمن هوافضاي ايران AERO2014، تهران، 1392.

35. محمدرضا یحیوی، عباس ابراهیمی، محمد فراهانی، " شبیه سازی عددی موتور سوخت مایع به همراه پلوم خروجی آن و بررسی اثرات نسبت هم ارزی و نوع سوخت "، اولین کنفرانس بین¬المللی و سومین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران، IRANAPA ، تهران، 1393.

36. فراهاني محمد، فضل¬الهی علیرضا و بدرگل¬تپه محمد،" مطالعه اثر اغتشاش هندسی بر میدان جریان و عملکرد یک ورودی متقارن مافوق‌صوت"، کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک ایران، NCMEI2014، شیراز، 1392.

Patents

1. ثبت اختراع با عنوان:

2. سیستم نوسان¬ساز دینامیکی فورس اسیلیشن ترکیبی و مستقل مدلهای تونل باد بال و بدنه هواپیما با نامگذاری 70

3. با همکاری: دکتر محمدرضا سلطانی، دکتر مهران مصدری و مجتبی حدادی

Courses Taught 
Undergraduate

  Aerodynamics I

  Aerodynamics II

  Aerodynamics lab.

  Propulsion

  Viscous Flow

Graduate

  Gas Dynamics I

  Gas Dynamics II

  Supersonic Aerodynamics

  Hypersonic Aerodynamics

  Intake Aerodynamics

  Seminar

Academic Experiences 

  Fluid Dynamics Experimental and Testing

  Gas Dynamics

  Applied Aerodynamics

  Wind Tunnels

Honors and Awards 

  Distinguished Ph.D. Graduate Award, Department of Aerospace Engineering Sharif University of Technology, Tehran, Iran

  The best Ph.D. thesis of Iranian Aerospace Society in Propulsion, 2013

  Second Salman Farsi award, the best colleague researchers of ERI, 2012

Supervised Students 
Ph.D. Students

  M. Badrgole

  A. H. Hadian

Master's Students

  M. Bagheri

  A. Jaberi

  Z. Yaqoubi

  S. Dehghan

  H. Ayati

  M. Badrgole

  M. H. Sadeghzadeh

  R. Nikfar

  Sh. Mohammadbeigi

  M. Faraji

  M. Goudarz

  M. M. Mahdavi

  S. A.R. Mirbabaei

  M. Ghorbi

  F. Karimi

  M. H. Mohammadi

  S. Ghadiri

  S. Kavianpour

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4629

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: mfarahani sharif.edu


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!