مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Mohammad Ali Kouchakzadeh

Professor

Ph.D. in Aeronautics and Space Engineering,
Tohoku University, Japan, 2000.

M.Sc. in Aeronautics and Space Engineering,
Tohoku University, Japan, 1997.

B.Sc. in Mechanical Engineering,
Sharif University of Technology, Iran, 1992.

Last updated: Saturday, July 20th, 2019

Research Interests and Activities 

  Aircraft Structures

  Mechanics of Composite Materials

  Buckling Analysis of Delaminated Composite Laminates

Publications 
Journal Papers

1. Hu N., H. Fukunaga, H. Sekine and M. A. Kouchakzadeh, "Compressive buckling of laminates with an embedded delamitation," Composites Science and Technology, Vol 59, No 8, 1999, pp 1247-1260.

2. Sekine H., N. Hu and M. A. Kouchakzadeh, "Buckling analysis of elliptically delaminated composite laminates with consideration of partial closure of delamitation," Journal of Composite Materials, Vol 34, No 7, 2000, pp 551-574.

3. Kouchakzadeh M. A. and H. Sekine, "Compressive buckling analysis of rectangular composite laminates containing multiple delamitation," Composite Structures, Vol 50, No 3, 2000, pp 249-255.

4. Kouchakzadeh M. A., "Effect of delamination on the buckling of composite lamninates under in-plane shear load," Sharif Journal of Science and Technology, No 26, 2004, pp 58-64. (In persian)

5. Kouchakzadeh M. A., P. Ghanati "Optimal shape for the unsymmetric bonded composite repaire patch," Sharif Journal of Science and Technology, No 31, 2005, pp 57-63. (In persian)

6. Kouchakzadeh M. A., "Buckling analysis of rectangular laminated composite plates with an edge delamination under compressive load," Journal of Aerospace Science and Technology (JAST), Vol 4, No 1, 2007, pp 1-8.

7. Shadmehri F., H. Haddadpour, M. A. Kouchakzadeh, "Flexural-torsional behavior of thin-walled composite beams with closed cross-section," Thin-Walled Structures, Vol 45, 2007, pp 699-705.

8. Haddadpour H., M. A. Kouchakzadeh, F. Shadmehri, "Aeroelastic instability of aircraft composite wings in an incompressible flow," Composite Structures, Vol 83, 2008, pp 93-99.

9. Abadyan M., V. Khademi, R. Bagheri, H. Haddadpour, M. A. Kouchakzadeh, M. Farsadi, "Use of rubber modification technique to improve fracture-resistance of hoop wound composites," Materials and Design, Vol 30, 2009, pp 1976-1984.

10. Firouz-Abadi R. D., H. Haddadpour, M. A. Kouchakzadeh, "Free vibrations of composite tanks partially filled with fluid," Thin-Walled Structures, Vol 47, 2009, No 12, pp 1567-1574.

11. Abadyan M., V. Khademi, R. Bagheri, P. Motamedi, M. A. Kouchakzadeh, H. Haddadpour, "Loading rate-induced transition in toughening mechanism of rubber-modified epoxy," Journal of Macromolecular Science-Part B: Physics, Vol 49, 2010, No 3, pp 602-614.

12. Kouchakzadeh M. A., M. Rasekh, H. Haddadpour, "Panel flutter analysis of general laminated composite plates," Composite Structures, Vol 92, 2010, No 12, pp 2906-2915.

13. Abadyan M., R. Bagheri, M. A. Kouchakzadeh, S. A. Hosseini Kordkheili, "Exploring the tensile strain energy absorption of hybrid modified epoxies containing soft particles," Materials and Design, Vol 32, 2011, No 5, pp 2900-2908.

14. Yousefi R., M. A. Kouchakzadeh, J. Rahiminasab, M. A. Kadivar, "The influence of SiC particles on tool wear in machining of Al/SiC metal matrix composites produced by powder extrusion," Advanced Materials Research, Vol 325, 2011, pp 393-399.

15. Kazemi Bazardehi S. R., M. A. Kouchakzadeh, "Detection of delamination in cross-ply composite laminated beams utilizing irregularity of mode shapes," Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part G-Journal Of Aerospace Engineering, Vol 225, No 12, 2011, pp 1302-1309.

16. Abadyan M., R. Bagheri, M. A. Kouchakzadeh, "Fracture toughness of a hybrid-rubber-modified epoxy: Part I. Synergistic toughening," Journal of Applied Polymer Science, Vol 125, No 3, 2012, pp 2467-2475.

17. Abadyan M., M. A. Kouchakzadeh, R. Bagheri, "Fracture toughness of a hybrid-rubber-modified epoxy: Part II. Effect of loading rate," Journal of Applied Polymer Science, Vol 125, No 3, 2012, pp 2476-2483.

18. Kazemi Bazardehi S. R. and M. A. Kouchakzadeh, "Detection of delamination in composite laminated plates using filtered mode shapes," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol 226, No 12, 2012, pp 2902-2911.

19. Entezari A., R. D. Firouz-Abadi, M. A. Kouchakzadeh, "Nonlinear vibration analysis of clamped-clamped composite cylindrical shells," Aerospace Science and Technology, Vol 1, 2012, pp 59-70. (In persian)

20. Nikouei S.M., R. Yousefi, M. A. Kouchakzadeh, M. A. Kadivar, "Cutting model in machining of Al/SiCp metal matrix composite," Advanced Materials Research, Vol 410, 2012, pp 291-297.

21. Nikouei S.M., M. A. Kouchakzadeh, R. Yousefi, M. A. Kadivar, "Investigation of cutting model in machining of Al/SiCp metal matrix composite," Applied Mechanics and Materials, Vol 117-119, 2012, pp 1465-1470.

22. Abediokhchi J., M. Shakouri and M. A. Kouchakzadeh, "Bending analysis of moderately thick functionally graded conical panels with various boundary conditions using GDQ method," Composite Structures, Vol 103, 2013, pp 68-74.

23. Yousefi R., M. A. Kouchakzadeh, J. Rahiminasab, "Investigation of the machinability of Al-15%SiC composite produced by powder extrusion," Aerospace Mechanics Journal, Vol 8, No 4, 2013, pp 51-63. (In persian)

24. Shakouri M. and M. A. Kouchakzadeh, "Stability analysis of joined isotropic conical shells under axial compression," Thin-Walled Structures, Vol 72, 2013, pp 20-27.

25. Abediokhchi J., M. A. Kouchakzadeh and M. Shakouri, "Buckling analysis of cross-Ply laminated conical panels using GDQ method," Composites Part B: Engineering, Vol 55, 2013, pp 440-446.

26. Kouchakzadeh M. A. and M. Shakouri, "Free vibration analysis of joined cross-ply laminated conical shells," International Journal of Mechanical Sciences, Vol 78, 2014, pp 118-125.

27. Shakouri, M. and M. A. Kouchakzadeh, "Free vibration analysis of joined conical shells: analytical and experimental study," Thin Walled Structures, Vol 85, 2014, pp 350-358.

28. Shakouri, M., A. Spagnoli and M. A. Kouchakzadeh, "Re-interpreting simultaneous buckling modes of axially compressed isotropic conical shells," Thin Walled Structures, Vol 84, 2014, pp 360-368.

29. Kouchakzadeh M. A. and M. Shakouri, "Analytical solution for axisymmetric buckling of joined conical shells under axial compression," Structural Engineering and Mechanics, Vol 54, No 4, 2015, pp 649-664.

30. Kouchakzadeh M. A. and A. Entezari, "Analytical solution of classic coupled thermoelasticity problem in a rotating disk," Journal of Thermal Stresses, Vol 38, 2015, pp 1269-1291.

31. Abadyan, M., R. Bagheri, M. A. Kouchakzadeh, and M. Keivani, "Synergistic toughening in ternary silica/hollow glass spheres/epoxy nanocomposites," Polymer-Plastics Technology and Engineering, Vol 54, 2015, pp 581-593.

32. Keivani, M., A. Khamesinia, R. Bagheri, M. A. Kouchakzadeh, and M. Abadyan, "Study of synergistic toughening in a bimodal epoxy nanocomposite," Journal of Reinforced Plastics and Composites, Vol 34, No 4, 2015, pp 281-292.

33. Sharghi, H., M. Shakouri, M. A. Kouchakzadeh, "An analytical approach for buckling analysis of generally laminated conical shells under axial compression," Acta Mechanica, Vol 227, 2016, pp 1181-1198, DOI 10.1007/s00707-015-1549-2.

34. Rahmanian, M., M. A. Torkaman-Asadi, R. D. Firouz-Abadi, M. A. Kouchakzadeh, "Free vibrations analysis of carbon nanotubes resting on Winkler foundations based on nonlocal models," Physica B, Vol 484, 2016, pp 83-94.

35. Asgari, M., and M. A. Kouchakzadeh, "Aeroelastic characteristics of magneto-rheological fluid sandwich beams in supersonic airflow," Composite Structures, Vol 143, 2016, pp 93-102.

36. Entezari, A., M. A. Kouchakzadeh, “Analytical solution of generalized coupled thermoelasticity problem in a rotating disk subjected to thermal and mechanical shock loads", Journal of Thermal Stresses, 2016, DOI: 10.1080/01495739.2016.1221329.

37. Carrera, E., A. Entezari, M. Filippi, M. A. Kouchakzadeh, “3D thermoelastic analysis of rotating disks having arbitrary profile based on a variable kinematic 1D finite element method,” Journal of Thermal Stresses, 2016, DOI: 10.1080/01495739.2016.1207119.

38. Shakouri, M., H. Sharghi, M. A. Kouchakzadeh, “Torsional buckling of generally laminated conical shells,” Meccanica, Vol 52, 2017, pp 1051-1061, DOI 10.1007/s11012-016-0429-8.

39. Shakouri, M., A. Spagnoli and M. A. Kouchakzadeh, “Effects of imperfection shapes on buckling of conical shells under compression,” Structural Engineering and Mechanics, An International Journal, Vol 60, No 3, 2016, pp 365-386, DOI: http://dx.doi.org/10.12989/sem.2016.60.3.365.

40. Kouchakzadeh, M. A., A. Entezari, E. Carrera, “Exact solutions for dynamic and quasi-static thermoelasticity problems in rotating disks,” Aerotecnica Missili e Spazio, The Journal of Aerospace Science, Technologies and Systems, Vol. 95, No. 1, 2016, pp 3-12, DOI: http://dx.doi.org/10.19249/ams.v95i1.261.

41. Mehri, M., H. Asadi , M. A. Kouchakzadeh, “Computationally efficient model for flow-induced instability of CNT reinforced functionally graded conical curved panels subjected to axial compression,” Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 318, pp 957-980, http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2017.02.020.

42. Entezari, A., M. A. Kouchakzadeh, E. Carrera, M. Filippi, “A refined finite element method for stress analysis of rotors and rotating disks with variable thickness,” Acta Mechanica, Vol. 228, 2017, pp 228-575. doi:10.1007/s00707-016-1727-x.

43. Shakouri, M., M. A. Kouchakzadeh, “Analytical solution for vibration of generally laminated conical and cylindrical shells,” International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 131-132, 2017, pp 414-425, https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2017.07.016.

44. Shakouri M. , M. Daniali, H. M. Navazi, M. A. Kouchakzadeh, “Dynamic characteristics of joined steel and carbon fiber-reinforced plastic tubes: experimental and numerical investigation,” Mechanics of Advanced Composite Structures, Vol. 4, 2017, pp 89-97, DOI: 10.22075/macs.2017.1526.1069.

45. Entezari, A., M. Filippi, E. Carrera, M. A. Kouchakzadeh, “3D Dynamic coupled thermoelastic solution for constant thickness disks using refined 1D finite element models,” Applied Mathematical Modelling, Vol 60, 2018, pp 273-285, https://doi.org/10.1016/j.apm.2018.03.015.

46. Entezari, A., M. Filippi, E. Carrera, M. A. Kouchakzadeh, “3D-wave propagation in generalized thermoelastic functionally graded disks,” Composite Structures, Vol. 206, 2018, pp. 941-951, https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.08.053.

47. Kazemi, M. E., M. A. Kouchakzadeh, M. Shakouri, “Stability analysis of generally laminated conical shells with variable thickness under axial compression,” Mechanics of Advanced Materials and Structures, https://doi.org/10.1080/15376494.2018.1511016.

48. Nikpayam, J., M. A. Kouchakzadeh, “A variable horizon method for coupling meshfree peridynamics to FEM,” Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 355, 2019, pp 308-322, https://doi.org/10.1016/j.cma.2019.06.027.

49. Asgari, M., M. A. Kouchakzadeh, “An equivalent von Mises stress and corresponding equivalent plastic strain for elastic-plastic ordinary Peridynamics,” Meccanica, Accepted, https://doi.org/10.1007/s11012-019-00975-8.

Conference Papers

1. Sekine H., N. Hu and M. A. Kouchakzadeh, "Buckling analysis of composite laminates containing an elliptical delamination considering partial contact," Proceedings of the JCOM: JSMS COMPOSITES-27 Symposium, p. 139, 1998.3.17-19, Kyoto, Japan.

2. Kouchakzadeh M. A. and H. Sekine, "Buckling analysis of edge delaminations in cross-ply and angle-ply laminates considering partial closure of delamination," Proceedings of the JSASS/JSME Structures Conference, p. 97, 1999.7.14-16, Sendai, Japan.

3. Kouchakzadeh M. A. and H. Sekine, "Buckling analysis of laminated composite plates containing multiple delaminations," Proceedings of the 1999 Annual Meeting of JSME/MMD, p. 365, 1999.10.9-11, Kyoto, Japan.

4. Kouchakzadeh M. A., "Investigation of buckling load in composite laminates with edge delamination under shear load," Proceedings of the 10th Annual (International) Mechanical Engineering Conference, pp 2145-2151, 2002.5.25-27, Tehran, Iran. (In persian)

5. Kouchakzadeh M. A., "Buckling analysis of delaminated rectangular composite laminates under in-plane shear load," Proceedings for the American Society for Composites 17th Technical Conference, 2002.10.21-23, West Lafayette, USA.

6. Kouchakzadeh M. A., A. Hamidavi, "Simultanious investigation of the first and second failure modes in repair of cracked plates using bonded composite patch," Proceedings of the 4th Conference of Iranian Aerospace Society, Vol 1 (Aerospace Structures), pp 337-346, 2003.02.25-27, Tehran, Iran. (In persian)

7. Kouchakzadeh M. A., H. Ovesi, B. Alem, "On the boundary conditions in the analysis of a section of aircraft using finite element method," Proceedings of the 4th Conference of Iranian Aerospace Society, Vol 1 (Aerospace Structures), pp 167-176, 2003.02.25-27, Tehran, Iran. (In persian)

8. Kouchakzadeh M. A., M. Fayyazi, "Investigation of the delamination effect on the buckling load of composite laminates," Proceedings of the 4th Conference of Iranian Aerospace Society, Vol 1 (Aerospace Structures), pp 69-78, 2003.02.25-27, Tehran, Iran. (In persian)

9. Kouchakzadeh M. A., A. Farrokhabadi, "Investigation and modeling of delamination growth in composite laminates under in-plane compressive load," Proceedings of the 2nd International and 5th National Conference of Iranian Aerospace Society, Structures and Aerospace Systems Vol, pp 115-124, 2004.02.16-18, Isfahan, Iran. (In persian)

10. Kouchakzadeh M. A., P. Ganati, "Effect of geometric parameters on the performance of unsymmetric bonded repair patches," Proceedings of the 2nd International and 5th National Conference of Iranian Aerospace Society, Structures and Aerospace Systems Vol, pp 465-474, 2004.02.16-18, Isfahan, Iran. (In persian)

11. Kouchakzadeh M. A., A. Farrokhabadi, "Investigation and modeling of delamination growth in composite laminates under in-plane shear load," 12th Annual (International) Mechanical Engineering Conference (ISME 2004), p 263, 2004.05.19-21, Tehran, Iran. (In persian)

12. Kouchakzadeh M. A., H. Salehi, "Effect of material properties on the performance of bonded composite repair patch," 13th Annual Conference of Mechanical Engineering, 2005.05.15-17, Isfahan, Iran. (In persian)

13. Kouchakzadeh M. A., Rasekh M., Guran A., "Nonlinear flutter of three dimensional general laminated composite plates," Proceeding of 48th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, 2007.04.23-26, Honolulu, Hawaii, USA.

14. Koohi R., H. Haddadpour, M. A. Kouchakzadeh, M. SadrAmeli, "Aeroelastic analysis of tittering rotor blades of helicopter in hover," Proceeding of the 6th Conference of the Iranian Aerospace Society, 2007.02.24-25, Tehran, Iran. (In persian)

15. Maghrebi, S. F., H. Haddadpour, M. A. Kouchakzadeh, "Buckling analysis of stringer stiffened cylindrical Shells using Ritz method," Proceeding of the 6th Conference of the Iranian Aerospace Society, 2007.02.24-25, Tehran, Iran. (In persian)

16. Darbandi S. M., M. A. Kouchakzadeh, "Buckling and postbukling behaviour of FGM plates under in-plane loads,"Proceeding of the 6th Conference of the Iranian Aerospace Society, 2007.02.24-25, Tehran, Iran. (In persian)

17. SadrAmeli, M., R. Koohi, H. Haddadpour, M. A. Kouchakzadeh, "Aeroelastic analysis of tittering rotor blades of helicopter in forward flight conditions," 15th Annual International Mechanical Engineering Conference, 2007.05.15-17, Tehran, Iran. (in Persian)

18. Barakati A., A. Abedian, M. A. Kouchakzadeh, "FEM simulation of the effects of fiber/matrix debonding and matrix strain hardening on the superplastic behavior of MMCs," Proceedings of The 6th Iranian Aerospace Society Conference, Feb. 2007, K.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran.

19. Sina S. A., H. M. Navazi, M. A. Kouchakzadeh, "An analytical method for free vibration analysis of laminated composite beams," The 7th Iranian Aerospace Society Conference, Feb 2008, Tehran, Iran.

20. Kazemi Bazardehi S. R., M. A. Kouchakzadeh, "Simulation of low velocity impact induced delamination growth in composite laminates," The 7th Conference of Iranian Aerospace Society, 2008.02.19-21, Tehran, Iran. (In persian)

21. Zamani V., M. A. Kouchakzadeh, "Optimum lay-up design of composite laminates to maximize buckling load using PSO method," The First International Conference on Composites Characterization, Fabrication and Application (CCFA-1), Dec 2008, Kish Island, Iran.

22. Abadyan M. R., R. Bagheri, M. A. Kouchakzadeh, "Synergistic toughening in hybrid modified epoxies containing nano and micro sized particles," 7th International Conference on Composite Science and Technology, Jan 2009, Sharjah, UAE.

23. Pahlevanpour A., H. Salmani, M. A. Kouchakzadeh, "Axial buckling of grid stiffened cylindrical shells (isogrids) with lozenge structure," 18th Annual Conference on Mechanical Engineering-ISME2010, May 2010, Tehran, Iran.

24. Badiey M., M. A. Kouchakzadeh, "Buckling of a functionally graded plate (FGP) under shear and in-plane directional loading," 27th International Congress of the Aeronautical Sciences (ICAS 2010), Sep 2011, Nice, France.

25. Zarei M. , M. A. Kouchakzadeh, "Stiffness matrix and equivalent propertiws of grid stiffened structures," The 9th Conference of Iranian Aerospace Society, 2010.02.8-10, Tehran, Iran. (In persian)

26. Kazemi Bazardehi S. R., M. A. Kouchakzadeh, "Detection of delamination in cross-ply composite laminated beams utilizing irregularity of mode shapes," 19th Annual International Conference on Mechanical Engineering, 2010.05.11-13, Tehran, Iran. (In persian)

27. Kazemi Bazardehi S. R., M. A. Kouchakzadeh, "Detection of delamination in cross-ply composite laminated beams utilizing irregularity of mode shapes," The 2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-2), Dec 2010, Kish Island, Iran.

28. Sadrzadeh M. H. and M. A. Kouchakzadeh, "Buckling analysis of grid stiffened composite cylinders," Proceedings of 18th International Conference on Composite Materials, 2011.08.21-26, Jeju, Korea.

29. Yousefi R., M. A. Kouchakzadeh, J. Rahiminasab, M.A. Kadivar, "The influence of SiC particles on tool wear in machining of Al/SiC metal matrix composites produced by powder extrusion," ISAAT 2011, The 14th International Symposium of Advances in Abrasive Technology, Sep 2011, Hochschule furtwangern University, Germany.

30. Nikouie S. M., M. A. Kouchakzadeh, R. Yousefi, M. A. Kadivar, "Investigation of cutting model in machining Of Al/SiCp metal matrix composite," 2011 International Conference On Applied Mechanics, Materials And Manufacturing (ICAMMM 2011), Nov 2011, Shenzhen, China.

31. Nikouie S. M., R. Yousefi, M. A. Kouchakzadeh, M. A. Kadivar, "Cutting model in machining of Al/SiCp metal matrix composite," Processing and Fabrication of Advanced Materials (PFAM2011), Dec 2011, Hong Kong.

32. Kazemi Bazardehi S. R., M. A. Kouchakzadeh, "Detection of delamination in composite laminated plates using filtered mode shapes," 1st International Conference on Acoustics and Vibration (ISAV2011), 2011.12.21-22, Tehran, Iran. (In persian)

33. Entezari A., R. D. Firouzabadi and M. A. Kouchakzadeh, "Non-linear vibration analysis of clamped-clamped composite cylindrical shells under dynamic load," Proceedings of the ASME 2012 11th Biennial Conference On Engineering Systems Design And Analysis (ESDA2012), 2012.07.2-4, Nantes, France.

34. Entezari A., M. A. Kouchakzadeh, "Materials selection in gas turbine disks," The 1st National Gas Turbines Conference (GTC91), April 2012, Tehran, Iran.

35. Faghfoor Maghrebi S. and M. A. Kouchakzadeh, "The rotor assembly study of a gas turbine under different loadings," The 12th Iranian Aerospace Society Conference (AERO2013), 2013.02.19-21, Tehran, Iran.

36. Kouchakzadeh M. A., A. Entezari, E. Carrera, "Coupled and uncoupled thermoelasticity solution for a rotating disk using an analytical method," 23rd Conference of the Italian Association of Aeronautics and Astronautics, AIDAA2015, 2015.11.17-19, Politecnico di Torino, Italy.

Courses Taught 
Undergraduate

  Statics

  Strength of Materials

  Structural Analysis

  Composite Materials

Graduate

  Advanced Structural Analysis

  Advanced Composite Materials

  Theory of Plates and Shells

  M.Sc. Seminar

Supervised Students 
Ph.D. Students

  Raayat Roknabadi M. (2018, in progress)

  Nasrollahi Fekejvar M. (2016-in progress)

  Bohlooly Fotovat M. (2015-in progress, Co-advised with Dr. Mirzavand-Borujeni, Tehran Univ.), Static and Dynamic Postbuckling of Stiffened Laminated Composite Conical Shell.

  Torkaman-Asadi M. A. (2013-in progress), Fracture analysis of Graphene using Peridynamic theory.

  Entezari A. (2012-2017), Solution of coupled thermoelasticity problem in rotating disks with constant and variable thickness.

  Nikpayam J. (2012-in progress), Development of an adaptive model for coupling the peridynamic method with the finite element method.

  Asgari M. (2011, in progress), Damage modeling in fiber metal laminates under low velocity impact loading using peridynamic method.

  Shakouri M. (2011-2014), Buckling and free vibration of conical shells.

  Kazemi Bazardehi S. R. (2006-2012), A criterion for detection of delamination in laminated composite beams and plates based on modal analysis of damaged structure.

  Abadyan M. R. (2004-2010, Co-advised with Prof. Bagheri, SUT), Investigation of toughness in hybrid epoxies incorporating micro and nano particles

Master's Students

  Rahgozarkhonakdari M. (2016-2018), Buckling of laminated composite plates with elastically restrained boundary conditions.

  Gholami P. (2015-2017), Buckling analysis of reinforced composite conical shells under axial compressive load using GDQ method.

  Eshrati M. (2015-2017), Dynamic buckling of laminated composite beams resting on elastic foundation under thermal and mechanical loads.

  Molavi Ardakani H. (2014-2017), Simultaneous buckling modes in orthotropic conical shells under axial compression.

  Rafiei M. (2015-2016), Buckling and post-buckling analysis of conical shells under non-uniform axial loading.

  Kazemi M. E. (2014-2015), Buckling of laminated composite truncated conical shells with variable thickness.

  Rashedi H. (2014-2015), Low-velocity impact response of FML beams with considering plasticity of metal.

  Mehri M. (2013-2014), Linear buckling analysis of composite truncated conical sandwich panel with flexible core under axial load and hydrostatic pressure.

  Nasrollahi-Fakejvar M. (2013-2014), Optimum mechanical joint design for a composite laminate to a metal part.

  Sharghi H. (2013-2014), Buckling of angle-ply laminated composite truncated conical shells.

  Saadati-Banafshedargh S. (2013-2014), Damage map for a light-weight sandwich beam under low velocity impact loading.

  Lesani-Fadafan M. (2012-2013), Free harmonic vibration analysis of composite sandwich cylindrical shells with magneto-rheological fluid core.

  Alipour K. (2012-2013), XFEM analysis of non-linear thermomechanical problems.

  Zafari D. (2011-2013), Buckling and vibration analysis of laminate composite truncated conical shell.

  Najafi B. (2011-2013), Free vibration of composite conical sandwich panel with a flexible core.

  Armaghan D. (2011-2012), Stress analysis and optimum design of thikness in gas turbine disks.

  Abediokhchi J. (2010-2011), Bending and buckling of composite conical panels using GDQ method.

  Sharaf H. (2010-2011), Analysis and optimization of the buckling load in grid stiffened panels.

  Nikouei S. M. (2009-2010, Coadvised with Dr. Yousefi, SUT), Comparative study of machining models in Al/SiC machining.

  Zarei M. (2008-2009), An analytical model for grid stiffened structures.

  Entezari A. (2008-2009), Non-linear vibrations analysis of composite cylindrical shells using modal method.

  Pakdel H. (2006-2007), Toughening of laminated composites using micro and nano particles.

  Abbasi M. (2006-2007), Modeling of yield behaviour of rubber modified epoxies.

  Rahiminasab J. (2006-2007, Coadvised with Dr. Yousefi, SUT), Machinability bahavior of Al/SiC composites.

  Velayati M. M. (2006-2007, Co-advised with Prof. Haddadpour, SUT), Flutter of turbomachine blades.

  Koohi R. (2005-2007, Coadvised with Prof. Haddadpour, SUT), Aeroelastic analysis of tittering rotor blades of helicoopter.

  Barakati A. (2004-2005, Coadvised with Prof. Abedian, SUT), FEM Analysis of the effects of geometric parameters and loading profiles on the superplastic behavior of MMC composites.

  Kazemi Bazardehi S. R. (2004-2005), Simulation of impact induced damage on composite laminates with modified matrix.

  Shaadmehri F. (2003-2004, Coadvised with Prof. Haddadpour, SUT), Investigation of aeroelastic characteristics for composite cantilevered wings using analytical method.

  Rasekh M. (2003-2004, Coadvised with Prof. Haddadpour, SUT), Aeroelastic stability analysis of composite body vehicle with sloshing.

  Salehi H. (2002-2003), Investigation of hygrothermal effects on composite repair patch in cracked aluminum plates.

  Ghanati P. (2001-2002), Optimization of repair composite patch in cracked metallic structures.

  Farrokhabadi A. (2001-2002), Delamination growth modeling in composite laminates under in-plane compressive loads.

  Alemkar Ladani B. (2000-2001), Preliminary design and FEM analysis of aft fuselage structure for IRAN-140T.

  Fayyazi M. (2000-2001), Effect of delamination on the behaviour of composite laminates under in-plane loads.

  Hamidavi A. (2000-2001), Repair of cracked aircraft aluminum plates using composite patch.

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4641

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: mak sharif.edu

Homepage: http://ae.sharif.ir/Faculty-Resume/Kouchakzadeh.php

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZR3NKNoAAAAJ&hl=en&oi=ao


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!