مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Khodayar Javadi

Assistant Professor

Last updated: Thursday, March 14th, 2019

Research Interests and Activities 

  Flow Control (Drag Reduction, Separation Control,...)

  Gas Turbine Blade Cooling (Film Cooling)

  Mutli-Scales and Complex Phenomena (Wetting, Drops/Bubbles, Cavitation)

  Surface Engineering ( Electro-Physio-Chemical surface properties and Fluids)

  Micro-Fluidic Systems

Publications 
Journal Papers

1. B. Maneshian, K. Javadi, and M. Taeibi-Rhni “Bubble dynamics in rotating flow under an accelerating field” Physics of Fluids 30, 082108 (2018).

2. E. Kadivar, B. el-Moctar, K. Javadi " Investigation of the effect of cavitation passive control on the dynamics of unsteady cloud cavitation" Applied Mathematical Modelling, 2018.

3. K. Javadi and S.H. Davoudian " Wettability effects on raising of bubble attached to a wall" Int. Journal of Multiphase Flow, 2018.

4. B. Bagherzade and K. Javadi "Flow Control Around a Circular Cylinder With Swinging Thin Plates" Journal of Fluids and Structures, 2018.

5. Kh. Javadi and Koorosh Kazemi“ Microgravity Modulation Effects on Free Convection” Physics of Fluid, 2018.

6. K. javadi, F. Kiani, M. T. Abadi " Utilizing Flags to Reduce Drag around the Short Finite Circular Cylinder" Journal of Turbulence, 2018.

7. Kh Javadi and M. Hajipour “Quasi-Radial Wall Jet a New Concept in Boundary Layer Control” Journal of Turbulence.

8. Kh. Javadi, M. Moezzi, V. Goodarzi “Flow Physics Exploration of a Surface Tension Driven Flows” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Volume 518, 5 April 2017, Pages 30-45

9. Kh Javadi and M. Hajipour “Separation Control with Quasi-Radial Wall Jet” Aerospace Science and Technology Volume 68, September 2017, Pages 240-251.

10. Khodayar Javadi "Introducing Film cooling Uniformity Coefficient" Heat Transfer Engineering, 14 Feb 2017, Published online: 14 Feb 2017.

11. Amir Mardani, Mohmad Reza Yayavi, Khodayar Javadi "Numerical study on Boundary layer control using CH4-H2-Air Micro-reacting jet" International Journal of Hydrogen Energy Volume 41, Issue 47, 21 December 2016, Pages 22433-22452.

12. Ebrahim Kadivar, Erfan Kadivar, Khodayar Javadi, Seyyed Morteza Javadpour "The investigation of natural super-cavitation flow behind three-dimensional cavitators: Full Cavitation Model" Applied Mathematical Modeling, Applied Mathematical Modelling 45 • December 2016

13. Javadi Kh., Mortezazade, M. and., Katal A., Cavitation Control on Immersed Bodies, Journal of Marine Science and Application March 2017, Volume 16, Issue 1, pp 33–41.

14. Behnaz Maneshian, Khodayar Javadi, Mohammad Taebi-Rahni, and Reihard Miller "Droplet Dynamics in Rotating Flows" Adv Colloid Interface Sci. 2016 Oct;236:63-82. doi: 10.1016/j.cis.2016.07.005. Epub 2016 Jul 29.

15. Farzad Kiani and Khodayar Javadi “Investigation of turbulent flow past a flagged short finite circular cylinder” Journal of Turbulence 2015.

16. Akhlaghi H. and Javadi kh., Torque data on non-isothermal rare fi ed Cylindrical Couette fl ow Journal of Vacuum 2015.

17. Mahmoud Najafi, Donald Fincher, Taeibi Rahni, H. Massah and KH. Javadi “An approximation technique for jet impingement flow” AIP 2015.

18. R. Kamali-Moghadam, Javadi kh., and Kiani F., Assessment of the LES-WALE & Zonal-DES turbulence models in simulation of the flow structures around the finite circular cylinder JAFM 2014.

19. Javadi A., Karbaschi M., Bastani D., Ferri J., Kovalchuk V., Kovalchuk N, Javadi Kh.,and Miller. R, CFD Simulations and Experimental Study of Marangoni Instabilities in a Pendent Drop - Challenges for Dynamics Mobile Interfaces Colloids and Surface Science, 2014 .

20. Javadi Kh, and Khalili A. (2009) On Generating Uniform Bottom Shear Stress. Part II: A quantitative study of shear stress inducers Recent Patent in Chemical Eng, Vol. 2, No. 3, pp.

21. Khalili A., Javadi Kh, Saeidi A., Goharzadeh A. Huettel M., and Jørgensen B. B., (2008) On Generating Uniform Bottom Shear Stress. Part I: A quantitative study of microcosm chambers Recent Patent in Chemical Eng, Vol. 1, pp. 174-191

22. Javadi Kh, Darbandi, M. and Taeibi-Rahni M (2008) Three-dimensional compressible–incompressible turbulent flow simulation using a pressure-based algorithm Computers and Fluids, Vol. 37, Issue 6, pp. 747-766.

23. Javadi Kh, Taeibi-Rahni M., Darbandi, M., (2007) Jet into Cross Flow Boundary Layer Control: Innovation in Gas Turbine Blade Cooling AIAA J. Vol. 45, No. 12, pp. 2910-2925.

24. Salmanzadeh, M. Ebrahimi, Kh. Javadi, M. Taeibi-Rahni, Analytical and Numerical Study of Domain Decomposition Patterns for Parallel CFD Simulation, Computational Fluid Dynamics Journal, Vol. 16, No. 2, July 2007.

25. Mahjoob, Sh., Taeibi-Rahni, M., Javadi, Kh., and Elham Tolouei Computational Investigation of Jet Aspect Ratio Effects in Turbulent Film cooling at Different Injection Angles WSEAS Transaction on Fluid Mechanics, Issue 1., Vol. 1 Pp.-71-76.

26. Najafi, M., Taeibi-RAhni, M., Javadi, Kh, and Hosseinizaeh, F. Approach to Analytic Solution of Navier-Stokes Equation Utilizing Adomian Decomposition Method, Jet Impinging Flow Application WSEAS Transaction on Mathematics, Issue 5, Vol. 5 Pp.-507-514.

Books

1. Flow Control Translated to Persian

2.

Book Chapters

1. Khalili A, Liu B., Javadi Kh, Morad M.R., Matyka M., and Koza Z., Porous Media: Application in Biological Systems and Biotechnology. Editor: K. Vafai, Department of Mechanical Engineering, University of CaliforniaRiverside.

Conference Papers

1. Javadi Kh. and Kiani Farzad On the Turbulent Flow Structures over a Short Finite Cylinder: Numerical Investigation, Proceedings of the International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow Prague, Czech Republic, August 11-12, 2014

2. Mortezazade, M., Katal A., and Javadi Kh. Cavitation Control on Hydrofoils, Proceedings of the International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow Prague, Czech Republic, August 11-12, 2014

3. Javadi Kh. and Kiani Farzad On the Turbulent Flow Structures over a Short Finite Cylinder: Numerical Investigation, Proceedings of the International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow Prague, Czech Republic, August 11-12, 2014

4. Mirhashemi, A. Parastari J., and Javadi, Kh. Investigation of Flow Storming at Metro Station Entrance Based on Environmental Velocity Measurements 15th Fluid Dynamics Conference, FD2013, Hormozgan University.

5. Javadi, Kh, Farsiani, Y., Taeibi-Rahni M. 2012 Investigation of CTJ Arrangement in Boundary Layer Control from Skin Friction Drag Reduction perspective in IAS2012.

6. Javadi, Kh, Kazemi, K., Taeibi-Rahni M. 2012, Numerical Investigation of Natural Convection under Variable Microgarvity Gravity using LBM in IAS2012.

7. Javadi, Kh, Kazemi, K., Taeibi-Rahni M. 2012, Numerical Simulation of Natural Convection Between Tow Non-concentric Cylinders in IAS2012.

8. Javadi, Kh, Kazemi, K., Taeibi-Rahni M. 2012, Effects of Hot wall Loci on a Free Convection Flow in a 2D Cavity Using LBM in IAS2012.

9. Javadi kh, Salimi M., Sheida M., and Zakeri R, Impact of Nozzle Clogging on the performance of Micro Propulsion Systems 4th Int. Sym. on Physical Sciences in Space 11-15 Jul 2011

10. Javadi Kh, Javadi A. (2008) Introducing film Cooling Uniformity Coefficient IMECE2008, Heat Transfer, Fluid Flow, and Thermal System, Vol. 10, PTS-A-C, pp. 1193-1211, Oct. 31-Nov. 6 2008, Boston, Massachusetts, USA.

11. Javadi Kh, Taeibi-Rahni M. Darbandi, M. (2007) Evaluation of RANS Approach in Predicting the Physics of Incompressible Jet-into-Crossflows IMECE2007, Heat Transfer, Fluid Flow, and Thermal System, Vol. 8, PTS A and B pp. 683-689, November11-15, Seattle, Washington, USA.

12. Javadi kh, Darbandi, M., and Taeibi-Rahni, M. 3D Compressible Turbulent Channel Flow Simulation Using an Extended Pressure Based Algortihm 37th AIAA Fluid Dynamics Conference, 2006.

13. A. Salmanzadeh, Javadi Kh., M. Taeibi-Rahni, M.T. Manzari, Parallel Computation of Turbulent Jet-Crossflow-Interaction Using SST Turbulence Model, 37th AIAA Fluid Dynamics Conference, 2006.

14. Salmanzadeh A., M. Ebrahimi, Kh. Javadi, M. Taeibi-Rahni, Analytical and Numerical Study of Domain Decomposition Patterns for Parallel CFD Simulation, The 6th Conference of Iranian Aerospace Society, 2006.

15. Hasheni-Mehne S.H. and Javadi Kh Optimization of Fin-Root Junction in Heat Transfer Fins ISME 2007, Tehran

16. Kahrobaee P., M. Taeibi-Rahni, and Javadi Kh., Direct Numerical Simulation of a 3D flow Around Moving Square Cylinder ISME 2007, Tehran

17. Javadi A., Javadi Kh, Kräge J., Miller M.,D. Bastani, and M. Taeibi Rahni Oscillatory transient flow experiments and analysis in capillary systems, ASME International Mechanical Engineering Congress, Paper No: IMECE2006-15949, Chicago, Illinois, USA, November, 2006.

18. Javadi A., Soltanieh M., Sahebdelfar S., Bastani D., and Javadi Kh. Estimation of Temperature and Residence Time of Carbon Black Oil Furnace Industrial Reactors ASME International Mechanical Engineering Congress, Paper No: IMECE2006-15671, Chicago, Illinois, USA, November, 2006.

19. Javadi A., Bastani D., Taeibi-Rahni M. and Javadi Kh. The Effects of Hydrodynamics Characteristics on the Mass Transfer during Droplet Formation Using Computational Approach, ASME International Mechanical Engineering Congress, Paper No: IMECE2006-13283, Chicago, Illinois, USA, November, 2006.

20. Javadi Kh, Taeibi-Rahni M., Darbandi, M. Jet into Cross Flow Boundary Layer Control- an Innovation in Gas Turbine Blade Cooling 35th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibition, June, 2005, Toronto Canada.

21. Mahjoob, Sh., Javadi, Kh., and Taeibi-Rahni, M. Numerical Analysis of Film Cooling Phenomena Conference proceeding of the IASME/WSEAS Int. Conf. on Fluid Mechanics.

22. Javadi A., Javadi, Kh., Taeibi-Rahni, M. and Darbandi, M., 2003, A New Approach to Improve Film Cooling Effectiveness Using Combined Jets, IGTC2003Tokyo, International Gas Turbine Congress, Tokyo, 2003.

23. Javadi. Kh., Taeibi-Rahni M, and Javadi A., (2004) New Approach to Control Turbulent Jet-into-CrossFlow Interaction- Skin Friction Drag Reduction, the 9th Fluid Dynamics Conf., Shiraz University, Shiraz, I.R. Iran.

24. Javadi A, Javadi, Kh., Taeibi-Rahni, M. Darbandi, M. Simulation of Film Cooling Using Reynolds Stress Turbulence Model The 2nd International (5th Annual) Conference of IAS, Isfahan, Iran, pp.407-416, Feb. 16-18, 2004.

25. Javadi, Kh., Darbandi, M., and Taeibi-Rahni, M., A., A New Approach to Solve Turbulent Flow with Variable Density, The 2nd International (5th Annual) Conference of IAS, Isfahan, Iran, pp.407-416, Feb. 16-18, 2004.

26. Darbandi, M., Taeibi-Rahni, M., Schneider, G.E, Javadi, Kh., and. Javadi, A., , Numerical Prediction on the Interaction of a Jet and a Turbulent Boundary Layer, AIAA Paper 2003-3730, the 33rd AIAA Fluid

27. Darbandi, M., Schneider, G.E., Javadi, Kh., and Solhpour, N., The Performance of a Physical Influence Scheme in Triangular Grids, AIAA Paper 2003-0436, the 41st AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, ND, Jan. 6-9, 2003.

28. Javadi A., Soltanieh M., Sahebdelfar S., Bastani D., and Javadi Kh., Estimation and Control of Temperature and Residence Time in Carbon Black Oil Furnace Reactors, Carbon black perspective in Asia-Pacific, Agra, India, 2003. Dynamics Conference, Orlando, Florida, 11 pages, June 23-26, 2003

29. Javadi A., Javadi Kh., Taeibi-Rahni M. and Keimasi M., 2002, Reynolds stress turbulence models for prediction of shear stress terms in cross flow film cooling: numerical simulation, 4th International ASME/JSME/KSME Symposium on computational technology CFD) for fluid/thermal/chemical/stress systems and industrial application, Vancouver, CANADA. 2002,

Patents

1. A. Khalili, K. Javadi, and M. Volker "METHOD AND DEVICE FOR SHEAR STRESS GENERATION AND FLOW CONTROL" PCT/EP2009/003273

Courses Taught 
Undergraduate

  CFD

  Numerical Analysis

  Heat Transfer

  Thermodynamics

  Int. To Aerospace Engineering

Graduate

  Viscous Fluid Flow

  Fluid Flow Control

  Micro-Nano Flows

  Turbulence Modeling

  Advanced Mathematics

Academic Experiences 

  Radiation Heaters

  Batteries Flow Simulation

  Helicopter Noise Reduction,

  Space biological Life support systems: from design to delivery

  Cold Gas Micro-thrusters: from design to delivery

  Establishment and running of scouring, disinfection, dryer and dehairing lines at Kerman Kork Company (1998-1999)

  Technical Manager of Kerman Kork company, (1999-2001)

  Invention a new method for the measurement of the fibers humidity. This method was much faster than the old traditional methods (at least 10 times faster)

Supervised Students 
Ph.D. Students

  Saeed Rostami

  Ebrahim Kadivar (Joint Student with Duisburg University)

  Behnaz Maneshian

  Salar Heiat Davoudiane

 

Master's Students

  Pooya Khosravi

  Rasaaee

  Amin Ebrahimi

  Reza Saedi

  Amir Hajizade

  Peyman Haghighi

  Shahab Shiraghaee

  Mohamd Hasan Mohseni

  Sepehr Sheikhlari

  Amin Peyvaste

  Farzad Kiani

  Majid Hajipour

  Babak Bagherzade

  Mohammad Reza Yahyavi

  Mohamad Hasan Mohseni

  Ali Aftab Savar

  Mohammad Mahdi Salehi Nejad

  Mohammad Reza Vaali

  Kouroush Kazemi

  Assadi

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4624

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: kjavadi sharif.edu

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=vFKRFW4AAAAJ


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!