مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Kazem Hejranfar

Professor

Ph.D. in Mechanical Engineering,
University of Tehran, Iran, 2002.
MS at University of Tehran, Iran, 1995.
BS at Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Iran, 1991.

Last updated: Sunday, November 11th, 2018

Research Interests and Activities 

  Computational Fluid Dynamics

  Hypersonic Reacting Flows

  Rotary Wing Aerodynamics

  Multi-Phase / Cavitating Flows

  Fluid-Solid Interaction (FSI)

Publications 
Journal Papers

1. Ezzatneshan, E., and Hejranfar, K., "Simulation of Three-Dimensional Incompressible Flows in Generalized Curvilinear Coordinates Using a High-Order Compact Finite-Difference Lattice Boltzmann Method," Accepted for Publication in International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2018.

2. Sadri, M., Hejranfar, K. and Ebrahimi, M., Prediction of Fluid Flow and Acoustic Field of a Supersonic Jet using Vorticity Confinement, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 144, 2018.

3. Parseh, K. and Hejranfar, K., "Development of a high-order compact finite-difference total Lagrangian method for nonlinear structural dynamic analysis," Applied Mathematical Modelling, Vol. 63, 2018.

4. Hejranfar, K. and M.H., Saadat, Preconditioned WENO finite-difference lattice Boltzmann method for simulation of incompressible turbulent flows, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 76, 2018.

5. Hejranfar, K. and Rahmani, S., "An assessment of shock-disturbances interaction considering real gas effects," ASME, Journal of Fluid Engineering, Vol. 141(1), 2018.

6. Hejranfar, K. and Ebrahimi, M., Sadri, M., "On coarse grids simulation of compressible mixing layer flows using vorticity confinement," ASME, Journal of Fluid Engineering, Vol. 40, 2018.

7. Parseh, K. and Hejranfar, K., "Assessment of characteristic boundary conditions based on the artificial compressibility method in generalized curvilinear coordinates for solution of the Euler equations," Computational Methods in Applied Mathematics, Vol. 18, 2017.

8. Hejranfar, K., and Hajihassanpour, M., "A high-order nodal discontinuous Galerkin method for solution of compressible non-cavitating and cavitating flows," Computers & Fluids, Vol. 156, 2017.

9. Hejranfar, K. and Parseh, K., "Preconditioned characteristic boundary conditions based on artificial compressibility method for solution of incompressible flows," Journal of Computational Physics, Vol. 345, 2017.

10. Hejranfar, K. and Parseh, K., "Application of a preconditioned high-order accurate artificial compressibility-based incompressible flow solver in wide range of Reynolds numbers," International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2017. pp. 1-32.

11. Hejranfar, K. and Saadat, M.H. and Taheri, S., High-order weighted essentially nonoscillatory finite difference formulation of lattice Boltzmann method in generalized curvilinear coordinates, Physical Review E, Vol. 95, 2017.

12. Hejranfar, K., and Hajihassanpour, M., Chebyshev collocation spectral lattice Boltzmann method in generalized curvilinear coordinates, Computers & Fluids, Vol. 146, 2017.

13. Manshadi, M.D., Hejranfar, K., Farajollahi, A.H., Effect of vortex generators on hydrodynamic behavior of an underwater axisymmetric hull at high angles of attack, Journal of Visualization, 2017.

14. Rouzbahani, F., Hejranfar, K., A truly incompressible smoothed particle hydrodynamics based on artificial compressibility method, Computer Physics Communications, Vol. 210, 2017.

15. Hejranfar, K., and Azampour, M-H., Simulation of 2D fluid-structure interaction in inviscid compressible flows using a cell-vertex central difference finite volume method, Journal of Fluids and Structures, Vol. 67, 2016.

16. Hejranfar, K. and Ghaffarian, A, A spectral difference lattice Boltzmann method for solution of inviscid compressible flows on structured grids, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 72, 2016.

17. Ghadimi, M., Farshchi, M. and Hejranfar, K., On spatial filtering of flow variables in high-order finite volume methods, Computers & Fluids, Vol. 132, 2016.

18. Hejranfar, K. and Ezzatneshan, E., Simulation of two-phase liquid-vapor flows using a high-order compact finite-difference lattice Boltzmann method, Physical Review E, Vol. 92, 2015.

19. Hejranfar, K. and Parseh, K., Numerical simulation of structural dynamics using a high-order compact finite-difference scheme, Applied Mathematical Modelling, Vol. 40, 2015.

20. Hejranfar, K., Ezzatneshan, E. and Fattah-Hesari, K., A comparative study of two cavitation modeling strategies for simulation of inviscid cavitating flows, Ocean Engineering, Vol. 108, 2015.

21. Sadri, M., Hejranfar, K. and Ebrahimi, M., On application of high-order compact finite-difference schemes to compressible vorticity confinement method, Aerospace Science and Technology, Vol. 46, 2015.

22. Hejranfar, K., and Azampour, M-H., Assessment of cell-centered and cell-vertex finite volume approaches for computation of 2D structural dynamics on arbitrary quadrilateral grids, CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, Vol. 106, 2015.

23. Hejranfar, K., and Hajihassanpour, M., Chebyshev collocation spectral lattice Boltzmann method for simulation of low-speed flows, Physical Review E, Vol. 91, 2015.

24. Hejranfar, K. and Ezzatneshan, E., "Implementation of a high-order compact finite-difference lattice Boltzmann method in generalized curvilinear coordinates," Journal of Computational Physics, Vol. 267, 2014. pp. 28-49.

25. Hejranfar, K. and Ezzatneshan, E., "A high-order compact finite-difference lattice Boltzmann method for simulation of steady and unsteady incompressible flows," International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2014.

26. Najafi, M., Hejranfar, K. and Esfahanian, V., "Application of a shock-fitted spectral collocation method For computing transient high-speed inviscid flows over a blunt nose," Journal of Computational Physics, Vol. 257, 2014, pp. 954-980.

27. Hejranfar, K. and Kamali Moghadam, R., "Preconditioned characteristic boundary conditions for solution of the preconditioned Euler equations atlow Mach number flows," Journal of Computational Physics, Vol. 231, 2012, pp. 4384-4402.

28. Hejranfar, K. and Kamali Moghadam, R., "Assessment of three preconditioning schemes for solution of the 2D Euler equations at low Mach number flows," International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2011.

29. Hejranfar, K. and Fattah Hessary, K., "Assessment of a central difference finite volume scheme for modeling of cavitating flows using preconditioned multiphase Euler equations," Journal of Hydrodynamic, Vol. 23, No. 3, 2011.

30. Hejranfar, K., Esfahanian, V. and Kamali-Moghadam, R.,"Dual-code solution procedure for efficient computing equilibrium hypersonic axisymmetric transitional/turbulent flows," Aerospace Science and Technology (AST), 2011.

31. Hejranfar, K. and Khajeh Saeed, A., "Implementing a high-order accurate implicit operator scheme for solving steady incompressible viscous flows using artificial compressibility method," International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2010.

32. Mahmoodi Darian, H., Esfahanian, V. and Hejranfar, K., "A Shock-detecting sensor for filtering of high-order compact finite difference schemes," Journal of Computational Physics, Vol. 230, 2011, pp. 494-514.

33. Esfahanian, V. and Akbarzadeh, P. and Hejranfar, K., "An improved progressive preconditioning method for steady non-cavitating and sheet-cavitating flows," International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2010.

34. Hejranfar, K., Esfahanian, V. and Najafi, M., "On the Outflow Conditions for Spectral Solution of the Viscous Blunt-body Problem," Journal of Computational Physics, Vol. 228, 2009, pp. 3936-3972.

35. Hejranfar, K., Moghadam, R. K. and Esfahanian, V., "Dual-Code Solution Procedure for Efficient Computing Equilibrium Hypersonic Axisymmetric Laminar Flows," Aerospace Science and Technology (AST), Vol.12, Issue 2, March 2008, pp. 135-149.

36. Hejranfar, K., Esfahanian, V. and Mahmoodi Darian, H., "On the Use of High-Order Accurate Solutions of PNS Schemes as Basic Flows for Stability Analysis of Hypersonic Axisymmetric Flows," ASME Journal of Fluids Engineering, Vol. 129, No. 10, pp. 1328-1338, Oct. 2007.

37. Esfahanian, V., Hejranfar, K., and Mahmoodi Darian, H., "Implementation of High-Order Compact Finite-Difference Method to Parabolized Navier-Stokes Schemes," International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2007.

38. Esfahanian, V. and Hejranfar, K., "Accuracy of Parabolized Navier-Stokes Schemes for Stability Analysis of Hypersonic Axisymmetric Flows," AIAA Journal, Vol. 40, No. 6, June 2002, pp.1311-1322.

39. Esfahanian, V., Hejranfar, K. and Sabetghadam, F., "Linear and Nonlinear PSE for Stability Analysis of the Blasius Boundary Layers Using Compact Scheme," ASME Journal of Fluids Engineering, Vol. 123, Sept. 2001, pp. 545-550.

40. Esfahanian, V., Azimi, A., and Hejranfar, K., "Practical Prediction of Supersonic Viscous Flows over Complex Configurations Using Personal Computers," Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 38, No. 5, Sept.-Oct. 2001, pp.795-798.

Conference Papers

1. Hejranfar, K., Ezzatneshan E. and Fattah Hesary K., "A Comparative Study of Two Cavitation Modeling Strategies for Simulation of Inviscid Cavitating Flows," Proceedings of the 8th International Symposium on Cavitation, CAV2012, Aug. 2012, Singapore.

2. Hejranfar, K. and Kamali Moghadam, R., "A Comparative Study of Two Preconditioners for Solving 3D Inviscid Low Speed Flows," The 2010 International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE 2010), Nov., 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.

3. Hejranfar, K. and Kamali Moghadam, R., "A Preconditioned Euler Flow Solver for Simulation of Helicopter Rotor Flow in Hover," The Sixth International Conference on Computational Fluid Dynamics (ICCFD6), July, 2010, St. Petersburg, Russia.

4. Hejranfar, K., Najafi, M. and Esfahanian, V., "Receptivity of Hypersonic Flow over Blunt-Noses to Freestream Disturbances using Spectral Methods," The Sixth International Conference on Computational Fluid Dynamics (ICCFD6), July, 2010, St. Petersburg, Russia.

5. Hejranfar, K., Javadzadeh Moghtader, M. and Najafi, M., "Spectral Solution of Compressible Equilibrium Flow through Nozzles," The 9th Iranian Aerospace Society Conference, Feb., 2010, Tehran, Iran.

6. Hejranfar, K., Mohafez, M. H. and Khajeh-Saeed, A., "High-Order Accurate Numerical Solution of Incompressible Slip Flow and Heat Transfer in Microchannels," International Conference on Spectral and High Order Methods, June 22-26, 2009, Trondheim, Norway.

7. Najafi, M., Hejranfar, K. and Esfahanian, V., "Explicit Evolution Balancing Domain Decomposition for Spectral Collocations," International Conference on Spectral and High Order Methods, June 22-26, 2009, Trondheim, Norway.

8. Hejranfar, K. and Fattah Hesary K., "Assessment of a Central Difference Finite Volume Scheme for Modeling of Cavitating Flows Using Preconditioned Multiphase Euler Equations," The 7th International Symposium on Cavitation, CAV2009, Aug. 2009, Ann Arbor, Michigan, USA.

9. Hejranfar, K., Ezzatneshan E. and Fattah Hesary K., "A dual-time implicit preconditioned Navier-Stokes method for solving 2D steady/unsteady laminar cavitating/noncavitating flows using a Barotropic model," The 7th International Symposium on Cavitation, CAV2009, Aug. 2009, Ann Arbor, Michigan, USA.

10. Hejranfar, K. and Khajeh Saeed, A., "A High-Order Accurate Implicit Operator Scheme for Solving Incompressible Viscous Flows Using Artificial Compressibility Method," The Fifth International Conference on Computational Fluid Dynamics (ICCFD5), July, 2008, Seoul, Korea.

11. Hejranfar, K. and Azampour, M. H., "A Dual-Time Implicit Upwind Scheme for Computing Three-Dimensional Unsteady Compressible Flows Using Unstructured Moving Grids," The Fifth International Conference on Computational Fluid Dynamics (ICCFD5), July, 2008, Seoul, Korea.

12. Hejranfar, K., Ezzatneshan, I. and Fattah, K., "Numerical Simulation of Cavitating Flows over an Arbitrary Hydrofoil Using a Barotropic Model," Proceedings of the 11th Fluid Dynamics Conference, Iran, Tehran, 2008 (in Persian).

13. Hejranfar, K., and Azampour, M. H., "A Multi-zone Unstructured Flow Solver for Computing Supersonic Flows over Three-Dimensional Geometries," 7th International Conference of the Iranian Aerospace Society, Iran, Tehran, 2007 (in Persian).

14. Hejranfar, K., Esfahanian, V. and Najafi, M., "Spectral Solution of Transient Supersonic Flows over Blunt Noses," 7th International Conference of the Iranian Aerospace Society, Iran, Tehran, 2007 (in Persian).

15. Hejranfar, K., and Azampour, M. H., "A Dual-Time Implicit Upwind Scheme for Computing Unsteady Compressible Flows over Oscillating Wings Using Unstructured Moving Grids," 7th International Conference of the Iranian Aerospace Society, Iran, 2007 (in Persian).

16. Hejranfar, K., and Fattah, K., "A Preconditioned Multiphase Euler Flow Solver for Numerical Simulation of Cavitating Flows over an Arbitrary Hydrofoil," 7th International Conference of the Iranian Aerospace Society, Iran, Tehran, 2007 (in Persian).

17. Hejranfar, K., Esfahanian, V. and Najafi, M., "Spectral Solution of Supersonic Viscous Flows over Cylinder and Sphere," 6th International Conference of the Iranian Aerospace Society, Iran, Tehran, 2006 (in Persian).

18. Hejranfar, K., and Azampour, M. H., "A Dual-Time Implicit Upwind Scheme for Computing Unsteady Compressible Flows over Oscillating Airfoils Using Unstructured Moving Grids," 6th International Conference of the Iranian Aerospace Society, Iran, 2006 (in Persian).

19. Hejranfar, K. and Mohammadi, M., "A Coupled Prescribed Wake-Euler Solver for Efficient Computing Helicopter Rotor Flows in Hover," Proceedings of the 25th International Congress of the Aeronautical Sciences, ICAS2006, Hamburg, Sept. 2006.

20. Hejranfar, K., Esfahanian, V. and Moghadam, R. K., "Dual-Code Solution Procedure for Efficient Computing Equilibrium Hypersonic Axisymmetric Transitional/Turbulent Flows," Proceedings of the 25th International Congress of the Aeronautical Sciences, ICAS2006, Hamburg, Sept. 2006.

21. Esfahanian, V., Hejranfar, K. and Mahmoodi Darian, H., "Implementation of High-Order Compact Finite-Difference Method to Iterative Parabolized Navier-Stokes Equations," Proceedings of the 25th International Congress of the Aeronautical Sciences, ICAS2006, Hamburg, Sept. 2006.

22. Hejranfar, K. and Hashemabadi, M., "A Comparative Study of Panel and Vortex Lattice Methods with Free Wake Modeling for Aerodynamic Calculations of Hovering Helicopter Rotor," Proceedings of the 10th Fluid Dynamics Conference, Iran, Yazd, 2006 (in Persian).

23. Hejranfar, K. and Moghadam, R. K., "Effect of Shock Boundary Treatment on Accuracy of Hypersonic Axisymmetric Flowfield including Real Gas Effects," Proceedings of the 14th Mechanical Engineering Conference, Iran, Esfahan, 2006 (in Persian).

24. Hejranfar, K. and Hashemabadi, M., "Aerodynamic Analysis of Helicopter Rotor Using Free Wake Vortex Lattice Method," Proceedings of the 14th Mechanical Engineering Conference, Iran, Esfahan, 2006 (in Persian).

25. Hejranfar, K. and Mohammadi, M., "Numerical Simulation of Inviscid Flow around Hovering Helicopter Rotor Using Upwind Scheme on Unstructured Meshes," Proceedings of the 14th Mechanical Engineering Conference, Iran, Esfahan, 2006 (in Persian).

26. Esfahanian, V., Hejranfar, K. and Mahmoodi Darian, H., "Implementation of High-Order Compact Finite-Difference Method to Parabolized Navier-Stokes Equations," Proceedings of the 12th Computational Fluid Dynamics Conference, Canada, 2004.

27. Hejranfar, K., Esfahanian, V. and Moghadam, R. K., "Computation of Hypersonic Axisymmetric Flows of Equilibrium Gas over Blunt Bodies," Proceedings of the 12th Computational Fluid Dynamics Conference, Canada, 2004.

28. Hejranfar, K., Esfahanian, V. and Moghadam, R. K., "Numerical Solution of Hypersonic Axisymmetric Flows over Blunt Noses including Equilibrium Gas Effects," Proceedings of the 9th Fluid Dynamics Conference, Iran, Shiraz, March 2005 (in Persian).

29. Hejranfar, K. and Mohammadi, M., "Upwind Scheme for Solution of Three-Dimensional Inviscid Flows over Complex Geometries on Unstructured Meshes," Proceedings of the 9th Fluid Dynamics Conference, Iran, Shiraz, March 2005 (in Persian).

30. Hejranfar, K. and Esfahanian, V., "Capability of PNS Equations for Computation of Three-Dimensional Supersonic Flows over Finned Configurations," Proceedings of the 8th Fluid Dynamics Conference, Iran, Tabriz, Sept. 2003 (in Persian).

31. Esfahanian, V., Sabetghadam, F., and Hejranfar, K., "Calculation of Turbulent Parameters in Transition Zone Using Nonlinear PSE Approach, Proceeding of the 9th Asian Congress of Fluid Mechanics, Iran, May 2002.

32. Esfahanian, V., Sabetghadam, F., and Hejranfar, K., "Analysis of Turbulent Behavior of Transitional Incompressible Flow Using Nonlinear PSE, Proceedings of the 6th Engineering Systems Design and Analysis Conference, Turkey, July 2002.

33. Esfahanian, V. and Hejranfar, K., "The Use of Global Procedure of the PNS Equations For Solving Supersonic Flows with Upstream Influences, First International Conference of the Iranian Aerospace Society, Iran, Jan. 2000 (in Persian).

34. Esfahanian, V., Azimi, A., and Hejranfar, K., "Practical Prediction of Supersonic Viscous Flows over Complex Configurations Proceedings of the 8th Computational Fluid Dynamics Conference, Canada, June 2000.

35. Esfahanian, V. and Hejranfar, K., "Computation and Transition Prediction of Hypersonic Axisymmetric Flow Using IPNS model, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Spain, Sept. 2000.

36. Esfahanian, V., Hejranfar, K. and Sabetghadam, F., "Linear and Nonlinear PSE for Stability Analysis of Incompressible Boundary Layers Using Compact Scheme," Proceedings of the 7th Computational Fluid Dynamics Conference, Canada, May 1999.

37. Esfahanian, V. and Hejranfar, K., "The Accuracy of PNS Equations as a Basic Flow for Stability Analysis of Laminar Flow over a Blunt Cone," Proceedings of the 6th Computational Fluid Dynamics Conference, Canada, June 1998.

38. Esfahanian, V., Sabetghadam, F., Hejranfar, K. and Azimi, A., "Numerical Simulation of Three-Dimensional Supersonic Turbulent Flow over Arbitrary Bodies," Proceedings of the 6th Mechanical Engineering Conference, Iran, Tehran, May 1998.

39. Esfahanian, V. and Hejranfar, K., "Numerical Simulation of Three-Dimensional Steady Supersonic Viscous Flow Using Parabolized Navier-Stokes Equations," Proceedings of the 5th Mechanical Engineering Conference, Iran, Tabriz, May 1997 (in Persian).

40. Esfahanian, V. and Hejranfar, K., "Numerical Simulation of Axisymmetric Steady Supersonic Viscous Flow Using Parabolized Navier-Stokes (PNS) Equations," Proceedings of the 4th Fluid Dynamics Conference, Iran, Tehran, Sep. 1996 (in Persian).

Courses Taught 
Undergraduate

  Fluid Mechanics I

  Heat Transfer I

  Aerodynamics of the Helicopter

Graduate

  Viscous Fluid Flow

  Convective Heat Transfer

  Computational Fluid Dynamics I

  Computational Fluid Dynamics II

  Numerical Grid Generation

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4603

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: khejran sharif.edu


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!