مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Hassan Haddadpour

Professor

Associate Professor 2006 - 2010,
Assistant Professor 2002 - 2006,
Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology.
Ph.D. in Structural Mechanics,
Department of Mechanical Engineering, University of Tehran, Iran, 2002.
MS at University of Tehran, Iran, 1996.

Last updated: Tuesday, March 19th, 2019

Research Interests and Activities 

  Aeroelasticity

  Computational Multi-Body Dynamics

  Reduced Order Modeling

  Structural Design of Aerospace Vehicles

  Aeroservoelasticity

  Structural Dynamics

  Optimization

Publications 
Journal Papers

1. Soltani, N., Haddadpour, H. "A Numerical Method for Analysis of 3D Mechanisms and a Method for Removing Redundant Constraints", Transaction of ISME Journal, Persian Ed.3rd year No.1, 2001.

2. Soltani, N., Esfahanian, V., and Haddadpour, H. "Analytical Prediction of Panel Flutter Using Unsteady Potential Flow", Journal of Aircraft, Vol 40, No 4, pp 805-807, July 2003.

3. Soltani, N., Esfahanian, V., Haddadpour, H., and Behbahani-Nejad, M. "Unsteady Supersonic Aerodynamics Based on BEM Including Thickness Effects in Aeroelastic Analysis", Journal of Fluids and Structures, Vol 19, pp 801-813, 2004.

4. Behbahani-Nejad, M., Haddadpour, H., and Esfahanian, V. "Reduced Order Modeling of Unsteady Flows without Static Correction Requirement", Journal of Aircraft, Vol.42, No.4, pp 882-886, 2005.

5. Haddadpour, H., "Aeroservoelastic Stability of Supersonic Slender Body Flight Vehicles", Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 29, No. 6, pp 1423-1427, 2006.

6. Haddadpour, H., Navazi, H. M., and Shadmehri, F., "Nonlinear Oscillations of a Fluttering Functionally Graded Plate", Composite Structures Volume 79, Issue 2 , July 2007, pp 242-250.

7. Haddadpour, H., "Exact Solution for Variable Coefficients Fourth-Order Wave Equation Using the Adomian Method", Mathematical and Computer Modelling, Volume 44, Issues 11-12, December 2006, pp 1144-1152.

8. Shahverdi, H., Nobari, A. S., Behbahani-Nejad, M., and Haddadpour, H., "An Efficient Reduced-Order Modeling Approach Based on Fluid Eigenmodes and Boundary Element Method", Journal of Fluids and Structures, Volume 23, Issue 1, January 2007, pp 143-153.

9. Haddadpour, H. "Stress Analysis of Flight Vehicle in Flight Conditions", Esteghlal Journal of Engineering, Volume 25, No. 1, September 2006, Pages 217-226. (in Persian).

10. Haddadpour, H., Behbahani-Nejad, M., and Firouz-Abadi, R. D. "A Reduced Order Aerodynamic Model for Aeroelastic Analysis of Complex Configurations in Incompressible Flow", Journal of Aircraft, Vol. 44 no. 3, 2007, pp 1015-1019..

11. Navazi, H. M., and Haddadpour, H. "Aero-thermoelastic stability of Functionally Graded Plates", Composite Structures, Volume 80, Issue 4, October 2007, pp 580-587.

12. Haddadpour, H., Firouz-Abadi, R. D., and Fotouhi, M. M., "The Comparison of Direct and Indirect Optimization Techniques in Equilibrium Analysis of Multibody Systems", Journal of Aerospace Science and Technology, Volume 3, No. 2, Spring 2006, pp105-111.

13. Haddadpour, H., and Firouz-Abadi, R. D., "Evaluation of Quasi-steady Aerodynamic Modeling for Flutter Prediction in Subsonic Flow", Journal of Thin-Walled Structures, Vol. 44, Issue 9, September 2006, pp 931-936.

14. Navazi, H. M., Haddadpour, H., and Rasekh, M., "An analytical solution for nonlinear cylindrical bending of functionally graded plates", Journal of Thin-Walled Structures, Vol. 44, Issue 11, November 2006, pp 1129-1137.

15. Navazi, H. M., and Haddadpour, H., "Nonlinear cylindrical bending analysis of shear deformable functionally graded plates under different loadings using analytical methods", International Journal of Mechanical Sciences, Vol 50, Issue 12, December 2008, pp 1650-1657.

16. Haddadpour, H., Kouchakzadeh, M. A., and Shadmehri, F., "Aeroelastic Instability of Aircraft Composite Wings in an Incompressible Flow", Composite Structures, Volume 83, Issue 1, March 2008, pp 93-99.

17. Haddadpour, H. and Mahmoudkhani, S. "Comparison of the Peter"s and Theodorson Aerodynamics in Determination of the Aeroelastic Instability", Sharif Journal of Science & Technology, Volume 42, June-July 2008, pp 75-80. (in Persian).

18. Firouz-Abadi, R. D., Haddadpour, H. and Novin-Zadeh, A. S., "An Asymptotic Solution to Transverse Free Vibrations of Variable-Section Beams", Journal of Sound and Vibration, 304 (2007) 530"540.

19. Shadmehri, F., Haddadpour, H., and Kouchakzadeh, M. A., "Flexural"Torsional Behavior of Thin-Walled Composite Beams with Closed Cross-Section", Journal of Thin-Walled Structures, Vol. 45, Issue 7-8, July/August 2007, pp 699-705.

20. Haddadpour, H., Mahmoudkhani, S., and Navazi, H. M., "Free Vibration Analysis of Functionally Graded Cylindrical Shells Including Thermal Effects", Journal of Thin-Walled Structures, Vol. 45, Issue 6, June 2007, pp 591-599.

21. Haddadpour, H. and Fotouhi, M. M., "The Study of Control Surface Freeplay Effect on the Aeroelastic Response of an Airfoil Using Quasi-steady Aerodynamic", Sharif Journal of Science & Technology, Volume 42, October-November 2008, pp 107-116. (in Persian).

22. Haddadpour, H., Mahmoudkhani, S., and Navazi, H. M., "Supersonic Flutter Prediction of Functionally Graded Cylindrical Shells", Composite Structures, Volume 83, Issue 4, June 2008, pp 391-398.

23. Haddadpour, H., Firouz-Abadi, R. D., and Fotouhi, M. M., "Equilibrium Analysis of Multibody Dynamic Systems Using Genetic Algorithm in Comparison with Direct and Indirect Optimization Techniques", Journal of Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol. 36, No. 4, 2007, pp. 381-391.

24. Shams, S., Sadr Lahidji, M. H., and Haddadpour, H. "Nonlinear Aeroelastic Response of Slender Wings based on Wagner Function", Journal of Thin-Walled Structures,Vol. 46, Issue 11, November 2008, pp 1192-1203.

25. Firouz-Abadi, R. D., Haddadpour, H., Ghasemi, M. and Noorian, M. A., "A 3D BEM Model for Liquid Sloshing in Baffled Tanks", International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 76, 2008, pp 1419-1433.

26. Sina, S. A., Navazi, H. M., and Haddadpour, H., "An Analytical Method for Free Vibration Analysis of Functionally Graded Beams", Journal of Materials & Design, Vol. 30, Issue 3, March 2009, Pages 741-747.

27. Firouz-Abadi, R. D. and Haddadpour, H., "Flexural Instability of Viscoelastic Spinning Cylinders Partially Filled with Liquid", International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 9 Issue 1, March 2009, Pages 45 - 60.

28. Abadyan, M., Khademi, V., Bagheri, R., Haddadpour, H., Kouchakzadeh, M.A., and Farsadi, M., "Use of rubber modification technique to improve fracture-resistance of hoop wound composites", Materials & Design, Volume 30, Issue 6, June 2009, Pages 1976-1984.

29. Firouz-Abadi, R. D. and Haddadpour, H., "Flexural Instability of Spinning Cylinder Partially Filled with Viscous Liquid", Journal of Applied Mechanics, Volume 77, Issue 1, January 2010, 011001 (9 pages) .

30. Navazi, H. M., and Haddadpour, H., "Parameter Study in Nonlinear Aero-thermoelastic Behavior of Functionally Graded Plates", International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 9, No. 2, 2009, Pages 1-21.

31. Abadyan, M., Bagheri, R., Haddadpour, H., and Motamedi, P., "Investigation of the Fracture Resistance in Hoop Wound Composites Modified with Two Different Reactive Poligomers", Materials & Design, Volume 30, Issue 8, September 2009, Pages 3048-3055.

32. Shahverdi, H., Nobari, A. S., Haddadpour, H., and Behbahani-Nejad, M., "Application of the modified reduced-order aerodynamics modelling approach to aeroelastic analysis", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G, Journal of Aerospace Engineering, Volume 223, Number 3, 2009, Pages 257-270.

33. Firouz-Abadi, R. D., Haddadpour, H., and Ghasemi, M., "Reduced Order Modeling of Liquid Sloshing in 3D Tanks Using Boundary Element Method", Engineering Analysis with Boundary Elements, Volume 33, Issue 6, June 2009, Pages 750-761.

34. Fathi Jegarkandi, M., Nobari, A.S., Sabzehparvar, M., and Haddadpour, H., "Aeroelastic stability consideration of supersonic flight vehicle using nonlinear aerodynamic response surfaces", Journal of Fluids and Structures, Volume 25, Issue 6, August 2009, Pages 1079-1101.

35. Fathi Jegarkandi, M., Nobari, A.S., Sabzehparvar, M., Haddadpour, H., and Tavakkoli, F., "Aeroelasticity consideration of supersonic vehicle using closed form analytical aerodynamic model", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 81, Issue 2, 2009, pp. 128-136.

36. Haddadpour, H., and Firouz-Abadi, R. D., "True damping and frequency prediction for aeroelastic systems: The PP method", Journal of Fluids and Structures, Volume 25, Issue 7, October 2009, Pages 1177-1188.

37. Shahverdi, H., Nobari, A. S., Behbahani-Nejad, Haddadpour, H., M., "Aeroelastic analysis of helicopter rotor blade in hover using an efficient reduced-order aerodynamic model", Journal of Fluids and Structures, Volume 25, Issue 8, November 2009, Pages 1243-1257.

38. Firouz-Abadi, R. D., Haddadpour, H., and Kouchakzadeh, M. A., "Free vibrations of composite tanks partially filled with fluid", Thin-Walled Structures, Volume 47, Issue 12, December 2009, Pages 1567-1574.

39. Mahmoudkhani, S., Haddadpour, H., and Navazi, H. M., "Supersonic flutter prediction of functionally graded conical shells", Composite Structures, Volume 92, Issue 2, January 2010, Pages 377-386.

40. Darbandi S. M. ,Firouz-Abadi, R. D., and Haddadpour, H., "Buckling of Variable Section Columns under Axial Loading", Journal of Engineering Mechanics, Volume 136, Issue 4, April 2010, Pages 472-476.

41. Ehramianpour M., Haddadpour, H., and Ahmadian M. T., "Aeroelastic Behavior of an Slender Body with Considering Free Fittings", Journal of Mechanical Science and Technology, 24 (9),2010, Pages 1755-1762.

42. Firouz-Abadi, R. D., Noorian M. A., and Haddadpour, H., "A Fluid-Structure Interaction Model for Stability Analysis of Shells Conveying Flow", Journal of Fluids and Structures, Vol. 26, 2010, Pages 747-763.

43. Firouz-Abadi, R. D., Permoon M. R., and Haddadpour, H., "On the Instability of Spinning Cylindrical Shells Partially Filled With Liquid", Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 12, No. 3, 2012.

44. Abadyan, M., Khademi, V., Bagheri, R., Motamedi, P., Kouchakzadeh, M. A., and Haddadpour, H., "Loading rate-induced transition in toughening mechanism of rubber-modified epoxy", Journal of Macromolecular Science-Physics, Volume 49, Issue 3, 2010, Pages 602 - 614.

45. Fathi Jegarkandi, M., Noubari A.S., Sabzehparvar M., Mogaadam M.M., Haddadpour H., "Aeroservoelastic Behavior of Supersonic Guided Flight Vehicles", Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B: Engineering, Volume 143, Oct 2009, Pages 425-439.

46. Kouchakzadeh, M. A., Rasekh, M., and Haddadpour, H., "Panel Flutter Analysis of General Laminated Composite Plates", Journal of Composite Structures, Vol. 92, 2010, Pages 2906-2915.

47. Firouz-Abadi, R. D., Ghasemi, M., and Haddadpour, H., "A Modal Approach to Second Order Analysis of Sloshing Using Boundary Element Method", Ocean Engineering, Vol. 38, Issue 1, 2011, Pages 11-21.

48. Zamani, Z., Haddadpour, H., and Ghazavi, M. R., "Curvilinear fiber optimization tools for design thin walled beams", Journal of Thin-Walled Structures, Vol. 49, Issue 3, March 2011, Pages 448-454.

49. Soroush, R., Noghrehabadi, A., Koochi, A., Haddadpour, H., and Abadyan, M. R., "Investigating the effect of Casimir and van derWaals attractions on the electrostatic pull-in instability of nano-actuators", Physica Scripta, Vol. 82 (2010) 045801 (11pp).

50. Sina, S. A., Ashrafi, M. J., Haddadpour, H., and Shadmehri, F., "Flexural- Torsional Vibrations of Rotating Tapered Thin Walled Composite Beams", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G, Journal of Aerospace Engineering, Vol. 225, Pages 387-402, 2011.

51. Sina, S. A., and Haddadpour, H., Comment on "Vibration of turbomachinery rotating blades made-up of functionally graded materials and operating in a high temperature field" by S-Y. Oh, L. Librescu and O. Song (Acta Mech. 166, 69-87, 2003), Acta Mechanica, 218: 375-376, May 01, 2011.

52. Sina, S. A., and Haddadpour, H., Response to the Authors reply to the Comment on "Vibration of turbomachinery rotating blades made-up of functionally graded materials and operating in a high temperature field", doi:10.1007/s00707-010-0407-5, Acta Mechanica, 218: 379-382, May 01, 2011.

53. Shams, S., Sadr Lahidji, M. H., and Haddadpour, H. "An Efficient Method for Nonlinear Aeroelasticy of Slender Wings", Nonlinear Dynamics, 2012, 67, Pages. 659-681.

54. Navazi, H. M., Haddadpour, H., "Nonlinear aero-thermoelastic analysis of homogeneous and functionally graded plates in supersonic airflow using coupled models", Composite Structures, Vol. 93, Issue 10, September 2011, Pages 2554-2565.

55. Mahmoudkhani, S., Navazi, H. M., Haddadpour, H., An analytical study of the non-linear vibrations of cylindrical shells, International Journal of Non-Linear Mechanics, Volume 46, Issue 10, December 2011, Pages 1361-1372.

56. Noorian M. A., Firouz-Abadi, R. D., and Haddadpour, H., A reduced order model for liquid sloshing in tanks with flexible baffles using boundary element method, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Volume 89, Issue 13, March 2012, pages 1652-1664.

57. Firouz-Abadi, R. D., Fotouhi, M.M. and Haddadpour, H., Free vibration analysis of nanocones using a nonlocal continuum model, Physics Letters A, Volume 375, Issue 41, 26 September 2011, Pages 3593-3598.

58. Mohammadi-Amin M., Ghadiri B., Abdalla M. M., Haddadpour H., and DeBreuker R., Continuous-time state-space unsteady aerodynamic modeling based on boundary element method, Engineering Analysis with Boundary Elements, Volume 36, Issue 5, May 2012, Pages 789-798.

59. Mohammadi-Amin M., Ghadiri B., and Haddadpour H., Boundary Integral Equations for Time Domain Solution and Reduced Order Modeling of Thin Wings Unsteady Aerodynamics, Journal of Aeronautical Engineering, Volume 13, Issue 1, 2011, Pages 39-51.

60. Mohammadi-Amin M., Ghadiri B., and Haddadpour H., Unsteady Aerodynamic Analysis using Boundary Element Method and Continnous Time State Space Modeling, Scientific Research Journal, Volume 11, Issue 1, 2011, Pages 89-101.

61. Firouz-abadi, R. D. , Fotouhi, M. M., Permoon, M. R., Haddadpour, H., Natural frequencies and buckling of pressurized nanotubes using shear deformable nonlocal shell model, Journal of Mechanical Science and Technology, Volume 26, Issue 2, 2011, Pages 2-11.

62. Haddadpour, H., and Zamani, Z., Curvilinear Fiber Optimization Tools for Aeroelastic Design of Composite Wings, Journal of Fluids and Structures, Vol. 33, 2012, Pages 180-190.

63. Bornasi, S., and Haddadpour, H., Linear and Nonlinear Shimmy of Aircraft Landing Gear, Accepted for publication in Journal of Aeronautical Engineering

64. Sina, S. A., Haddadpour, H. and Navazi, H. M., Nonlinear Free Vibrations of Thin Walled Beams in Torsion, Acta Mechanica, DOI 10.1007/s00707-012-0688-y, 2012.

65. Firouz-Abadi, R. D., Zarifian P., and Haddadpour, H., Effect of Fuel Sloshing in External Tank on Flutter of Subsonic Wings, ASCEs Journal of Aerospace Engineering, 10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000261 (Jul. 14, 2012).

66. Firouz-Abadi, R. D., Ali-Akbari H. R., Haddadpour, H., and Noorian M. A., Shell-Like Instability of Large Diameter Single-Walled Carbon Nanotubes Conveying Fluid, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 26, Issue 11, 2012, Pages 3389-3397.

67. Firouz-Abadi, R. D., Fotouhi, M.M. and Haddadpour, H., Stability Analysis of Nanocones under External Pressure and Axial Compression Using a Nonlocal Shell Model, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 44, Issue 9, June 2012, Pages 1832-1837.

68. Mahmoudkhani, S., Navazi, H. M., Haddadpour, H., Free and Forced Random Vibration Analysis of Sandwich Plates with Thick Viscoelastic Cores, Journal of Vibration and Control, Volume 19 (14) Oct 1, 2013.

69. Sina, S. A., Kheiri, M., Haddadpour, H., and Razie, H., Evaluation of 2-D Aeroelastic Models Based on Indicial Aerodynamic Theory and Vortex Lattice Method in Flutter and Gust Response Determination, Journal of Aerospace Science and Technology, Volume 5, No. 4, December 2008, pp175-182.

70. Ebrahimian, M., Noorian M. A., and Haddadpour, H., A successive boundary element model for investigation of sloshing frequencies in axisymmetric multibaffled containers, Journal of Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 37, 2013, Pages 383-392.

71. Sina, S. A., Esmailifar, S. M., Haddadpour, H., Discussion of "Robust Aeroelastic Control- of a Thin-Walled Wing Structure with Model Uncertainty", Journal of Aerospace Engineering, Jan 2014, Vol. 27, No. 1, pp. 191-194.

72. Mousavi, T., Bornasi, S., and Haddadpour, H., The Effect of Small Scale on the Pull-in Instability of Nano-Switches Using DQM, International Journal of Solids and Structures, Vol. 50, 2013, Pages 1193-1202.

73. Mahmoudkhani, S., Haddadpour, H., Nonlinear vibration of viscoelastic sandwich plates under narrow-band random excitations, Journal of Nonlinear Dynamics, Oct. 2013, Vol. 74, Issue 1-2, pp 165-188.

74. Noorian, M., Haddadpour, H., and Firouz-Abadi, R. (2013). Investigation of Panel Flutter Under the Effect of Liquid Sloshing. Journal Aerosp. Eng., 10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000384 (Sep. 19, 2013).

75. Torki, M. E., Kazemi, M. T., Reddy, J. N., Haddadpour, H., Mahmoudkhani, S., Dynamic Stability of Functionally Graded Cylindrical Shells under Distributed Axial Follower Forces, Journal of Sound and Vibration 333(2014)801-817.

76. Torki, M. E., Kazemi, M. T., Haddadpour, H., Mahmoudkhani, S., Dynamic stability of cantilevered functionally graded cylindrical shells under axial follower forces, Journal Thin-Walled Structures 79 (2014) 138-146.

77. Sina, S. A., Haddadpour, H., Axial-torsional vibrations of rotating pretwisted thin walled composite beams, International Journal of Mechanical Sciences 80 (2014) 93-101.

78. Mahmoudkhani, S., Haddadpour, H., Navazi, H. M., The effects of nonlinearities on the vibration of viscoelastic sandwich plates, International Journal of Non-Linear Mechanics 62 (2014) 41-57.

79. Koohi, R., Shahverdi, H., Haddadpour, H., Nonlinear aeroelastic analysis of a composite wing by finite element method, Composite Structures 113, 118-126, (2014).

80. Sina, S. A., Farsadi, T., and Haddadpour, H., Aeroelastic Stability and Response of Composite Swept Wings in Subsonic Flow Using Indicial Aerodynamics, Journal of Vib. Acoust. 135(5), 051019, Jun 18, 2013.

81. Ebrahimian, M., Noorian M. A., and Haddadpour, H., Equivalent mechanical model of liquid sloshing in multi-baffled containers, Engineering Analysis with Boundary Elements, Volume 47, October 2014, Pages 8295.

82. Mohammad M. Rezaei, Mehdi Behzad, Hassan Haddadpour, and Hamed Moradi, Development of a reduced order model for nonlinear analysis of the wind turbine blade dynamics, Renewable Energy 76 (2015) 264-282.

83. H.R. Ali-Akbari, H. Haddadpour, R.D. Firouz-Abadi, Beam-Like Instability of Carbon Nanotubes Conveying Fluid Based On Molecular Structural Mechanics Approach, Journal of Science and Engineering, Vol. 4 (2), 2014, 21-37.

84. R Koohi, H Shahverdi, H Haddadpour, Modal and Aeroelastic Analysis of A High-Aspect-Ratio Wing with Large Deflection Capability, International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology, (2015), 8 (1)

85. M. Ebrahimian M. A. Noorian H. Haddadpour, Free Vibration Sloshing Analysis in Axisymmetric Baffled Containers under Low-Gravity Condition, Microgravity Sci. Technol. (2015) 27:97106.

86. R Ghaffari, K Alipour, S Solgi, S Irani, H Haddadpour, Investigation of surface stress effect in 3D complex nano parts using FEM and modified boundary Cauchy–Born method, Journal of Computational Science, (2015), 10, 1-12

87. MR Gandomani, MA Noorian, H Haddadpour, MM Fotouhi, Dynamic stability analysis of single walled carbon nanocone conveying fluid, Computational Materials Science, (2016), 113, 123-132

88. A Nokhbatolfoghahai, HM Navazi, Y Ghobaad, H Haddadpour, Experimental measurement of energy density of a vibrating beam, Journal of Vibration and Control, (2016), 1077546316629596

89. MA Noorian, H Haddadpour, M Ebrahimian, Stability analysis of elastic launch vehicles with fuel sloshing in planar flight using a BEM-FEM model, (2016), Aerospace Science and Technology 53, 74-84

90. S Mahmoudkhani, M Sadeghmanesh, H Haddadpour, Aero-thermo-elastic stability analysis of sandwich viscoelastic cylindrical shells in supersonic airflow, (2016), Composite Structures 147, 185-196

91. MR Permoon, J Rashidinia, A Parsa, H Haddadpour, R Salehi , Application of radial basis functions and sinc method for solving the forced vibration of fractional viscoelastic beam, Journal of Mechanical Science and Technology, (2016), 30 (7), 3001-3008

92. HM Navazi, A Nokhbatolfoghahaei, Y Ghobad, H Haddadpour, Experimental measurement of energy density in a vibrating plate and comparison with energy finite element analysis, Journal of Sound and Vibration, (2016), 375, 289-307

93. MM Rezaei, M Behzad, H Moradi, H Haddadpour, Modal-based damage identification for the nonlinear model of modern wind turbine blade, Renewable Energy, (2016), 94, 391-409

94. M Asgari, MR Permoon, H Haddadpour, Stability analysis of a fractional viscoelastic plate strip in supersonic flow under axial loading, Meccanica, (2017), 52 (7), 1495-1502

95. HM Navazi, S Bornassi, H Haddadpour, Vibration analysis of a rotating magnetorheological tapered sandwich beam, International Journal of Mechanical Sciences, (2017), 122, 308-317

96. AR Askarian, H Haddadpour, RD Firouz-Abadi, H Abtahi, Nonlinear dynamics of extensible viscoelastic cantilevered pipes conveying pulsatile flow with an end nozzle, International Journal of Non-Linear Mechanics, (2017), 91, 22-35

97. MM Rezaei, M Behzad, H Haddadpour, H Moradi, Aeroelastic analysis of a rotating wind turbine blade using a geometrically exact formulation, Nonlinear Dynamics, (2017), 1-26

98. S Bornassi, H Haddadpour, Nonlocal vibration and pull-in instability analysis of electrostatic carbon-nanotube based NEMS devices, (2017), Sensors and Actuators A: Physical, 266, 185-196

99. M Asgari, H Haddadpour, Comment on ‘Free vibration and buckling analyses of cylindrical sandwich panel with magneto rheological fluid layer’(Journal of Sandwich Structures and Materials, doi: 10.1177/1099636215603034), Journal of Sandwich Structures & Materials, (2017)

100. S Shams, H Haddadpour, H Tuzandejani, SAA Hosseini, M Vatanparast, Impact crushing behavior of foam-filled paraboloid shells using numerical and experimental methods, Scientia Iranica. Transaction B, Mechanical Engineering 24 (4), 1912-1921, (2017)

101. M Mokhtari, MR Permoon, H Haddadpour, Dynamic analysis of isotropic sandwich cylindrical shell with fractional viscoelastic core using Rayleigh-Ritz method, Accepted for Publication in Composite Structures 186, 165-174, (2018)

102. MR Permoon, H Haddadpour, M Javadi, Nonlinear vibration of fractional viscoelastic plate: Primary, subharmonic, and superharmonic response, International Journal of Non-Linear Mechanics, (2018)

103. Ali Nokhbatolfoghahai, Mohammad-Ali Noorian, Hassan Haddadpour, Dynamic Response of Tank Trains to Random Track Irregularities, Accepted for publication in Meccanica

Conference Papers

1. Soltani, N., Esfahanian, V., Haddadpour, H. "Coupled Formulation of Structure and Aerodynamic with Application in Panel flutter Using Eigenanalysis" Proceedings of CFD2K Conference, Montreal, Canada, June, 2000.

2. Soltani, N., Esfahanian, V., Haddadpour, H., and Behbahani-Nejad, M. "Coupled 3D Boundary Element and Finite Element Formulation in Supersonic Flutter Prediction", 9th Asian Congress on Fluid Mechanics, Isfahan, Iran, 2002.

3. Haddadpour, H., Soltani, N. "Optimization of Numerical Methods for Analysis of 3D Mechanisms", 5th International Mechanical Engineering Conference, Tabriz University, Iran, 1998. (in Persian)

4. Haddadpour, H., Soltani, N., and Esfahanian, V., "Fundamental Equations for Aeroelastic Stability of Unrestrained Flight Vehicles", 2st Conference of the Iranian Aerospace Society, Malik Ashtar University of Technology, Esfahan, Iran, 1999. (in Persian)

5. Haddadpour, H., Soltani, N., and Esfahanian, V., "The Aeroelastic Stability of Supersonic Wings", First Scientific and Applied Conference of Aerospace Industries, Tehran, Iran, September 2000. (in Persian)

6. Haddadpour, H., Soltani, N., and Esfahanian, V., "Analytical and Numerical Methods for Prediction of Supersonic Wings Instability in Comparison With the Experiment ", 2nd Aerospace Engineering Conference, Isfahan, Iran, October 12-14, 1998. (in Persian)

7. Haddadpour, H., "An Algorithm for Preliminarily Design of Air Defense Systems", First Scientific and Applied Conference of Aerospace Industries, Tehran, Iran, September 2000. (in Persian)

8. Haddadpour, H., "The Effect of Lateral Acceleration on the Control Surface Mechanism Joints", First Scientific and Applied Conference of Aerospace Industries, Tehran, Iran, September 2000. (in Persian)

9. Ghadiri, B., Rahim, M., and Haddadpour, H. "Two Dimensional Panel Flutter by Using Finite Element Method", 5th International Mechanical Engineering Conference, Guilan University, Rasht, Iran, May 27-29, 2001. (in Persian)

10. Mohammadi, M. M., Fathi, J. M., and Haddadpour, H. "The Effect of Torsion on the Aeroelastic behavior of Flight Vehicles", 4th Iranian Aerospace Society Conference, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, February 2003. (in Persian)

11. Haddadpour, H. "Comparison of Unsteady and Quasi-Steady Aerodynamics for Wing Flutter Prediction in Incompressible flow", Proceeding of the 8th Fluid Mechanics Conference, Tabriz, Iran, 2003. (in Persian)

12. Haddadpour, H. "Stress Analysis in a Flying Vehicle Using Modal Analysis", Proceeding of the 5th International Conference of the Iranian Aerospace Society, Esfahan, Iran, 2004. (in Persian)

13. Haddadpour, H., and Barkabi, B. "Structural Analysis of Spool Wire of the Flight Vehicles During Flight", Proceeding of the 5th International Conference of the Iranian Aerospace Society, Esfahan, Iran, 2004. (in Persian)

14. Jalali, H., and Haddadpour, H. "Pseudo Steady-State Error of LOS Guidance Law for Arbitrary-order Control Systems", Proceeding of the 5th International Conference of the Iranian Aerospace Society, Esfahan, Iran, 2004.

15. Pouryavi, H., Haddadpour, H., and Rafeeyan, M. "Dynamic Analysis of Elastic Mechanisms Using Mode Summation Method", Proceeding of the 5th International Conference of the Iranian Aerospace Society, Esfahan, Iran, 2004.

16. Fathi, M., Moghaddam, M., and Haddadpour, H. "Effects of Flexibility of Launch Vehicle Systems and Flight Path", Proceeding of the 5th International Conference of the Iranian Aerospace Society, Esfahan, Iran, 2004. (in Persian)

17. Sadr Lahidjani, M., Haddadpour, H., and Shams, S., "Nonlinear Aeroelastic Behavior of a High Flexibility Wing with Long Span Considering Large Deflection", AIAA-2004-1943 45th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, Palm Springs, California, Apr. 19-22, 2004.

18. Haddadpour, H., Pouryavi, H., and Rafeeyan, M.,"Extraction of Equation of Motion for Mechanisms with Rigid and Flexible Links Using Lagrange Approach." 8th International and 12th Annual Mechanical Engineering Conference, Tarbiat Modarres University, Tehran, I.R. Iran, May 2004.

19. Haddadpour, H., Shams, S., and Kheiri, M., "Sharp Edged Gust Effects on Aeroelastic Behavior of a Flexible Wing with High Aspect Ratio Using Quasi-Steady Aerodynamics" AIAA-2005-838, 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, Jan. 10-13, 2005.

20. M. Behbahani-Nejad, A. Nobari, H. Shahverdi, and H. Haddadpour, "New Reduced-Order Modeling Approach Based on Fluid Eigenmodes and Boundary Element Method", AIAA-2005-5099, 23rd AIAA Applied Aerodynamics Conference, Toronto, Ontario, June 6-9, 2005.

21. Navazi, H. M., Naghdabadi, R., and Haddadpour, H., "Thermoelastic Analysis of FG Cylinders with Large Deformations Using FEM", 13th Annual Mechanical Engineering Conference, Isfahan University of Tech., Isfahan, I.R. Iran, May 2005.(in Persian)

22. S. Shams, H. Haddadpour, M. H. Sadr Lahidjani, M. Kheiri "An Analytical Method in Computational Aeroelasticity Based on Wagner Function", ICAS2006, 25th International Congress of the Aeronautical Sciences, Germany, 2006.

23. P. Mardanpour, W.R. Kr�ger, H. Haddadpour, D. Hoffmann, Design and Testing of a Model Wing Section for a Human Powered Aircraft, ICAS2006, 25th International Congress of the Aeronautical Sciences, Germany, 2006.

24. Koohi, R., Haddadpour, H., Kouchakzadeh, M. A., and SadrAmeli, M., "Aeroelastic Analysis of Tittering Rotor Blades of Helicopter in Hover", Proceeding of the 6th Conference of the Iranian Aerospace Society, Tehran, Iran, 2007. (in Persian)

25. Maghrebi, S. F., Haddadpour, H., and Kouchakzadeh, M. A., "Buckling Analysis of Stringer Stiffened Cylindrical Shells Using Ritz Method", Proceeding of the 6th Conference of the Iranian Aerospace Society, Tehran, Iran, 2007. (in Persian)

26. Darbandi, S. M., Navazi, H. M., Kouchakzadeh, M. A., and Haddadpour, H., "Buckling and Post-Buckling Analysis of FG Plates with In-plane Loads", Proceeding of the 6th Conference of the Iranian Aerospace Society, Tehran, Iran, 2007. (in Persian)

27. Firouz-Abadi R., Haddadpour H., and Ghasemi M.,"A Boundary Element Method for Investigation of Sloshing in Complex 3D Containers", AIAA-2007-2393 48th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, Honolulu, Hawaii, Apr. 23-26, 2007.

28. Shahverdi H., Nobari A. Haddadpour H. and Behbahani-Nejad M., "Aeroelastic Analysis Using Modified Reduced Order Aerodynamic Model", 15th Annual International Mechanical Engineering Conference, Amirkabir University, Tehran, I.R. Iran, May 15-17, 2007.

29. Haddadpour, H., Navazi, H. M., and Mahmoudkhani, S., "The Study of Thermal Effects on Buckling and Free Vibration Analysis of Functionally Graded Cylindrical Shells", 15th Annual International Mechanical Engineering Conference, Amirkabir University, Tehran, I.R. Iran, May 15-17, 2007. (in Persian)

30. SadrAmeli, M., Koohi, R., Haddadpour, H., and Kouchakzadeh, M. A., "Aeroelastic Analysis of Tittering Rotor Blades of Helicopter in Forward Flight Conditions", 15th Annual International Mechanical Engineering Conference, Amirkabir University, Tehran, I.R. Iran, May 15-17, 2007. (in Persian)

31. Sina, S. A., Haddadpour, H., and Shadmehry F. , "Free Vibration Analysis of Rotating Thin Walled Laminated Composite Beams", Proceeding of the 7th Conference of the Iranian Aerospace Society, Tehran, Iran, 2008.

32. Sina, S. A., Razie, H., and Haddadpour, , "Aeroelastic Instability and Response of 2-D Airfoil in Gust with Various Profiles", Proceeding of the 7th Conference of the Iranian Aerospace Society, Tehran, Iran, 2008.

33. Shams, S., Sadr Lahidji, M. H., Haddadpour, H. and Malekian, M., "Investigating of the Nonlinear Aeroelasticity Behavior of an Airfoil Using a Direct Approach", Proceeding of the 7th Conference of the Iranian Aerospace Society, Tehran, Iran, 2008.

34. Fotouhi M. M., Firouz-Abadi R., Haddadpour H., "The aeroelastic behavior of composite fin in subsonic regime using FEM/BEM model", Proceeding of the 8th Conference of the Iranian Aerospace Society, Isfahan, Iran, 2008.

35. Shams, S., Sadr Lahidji, M. H., Haddadpour H., Moshfeghi M., "Effects of Considering In-Plane Bending Terms, on the Nonlinear Aeroelastic Behavior of the High Aspect Ratio Wings", Proceeding of the 8th Conference of the Iranian Aerospace Society, Isfahan, Iran, 2008.

36. Noorian M. A., Haddadpour H., Firouz-Abadi R., "A Boundary Elements Model for Free Vibrations of Multi-Region Membrane", Proceeding of the 8th Conference of the Iranian Aerospace Society, Isfahan, Iran, 2008.

37. Farsadi, T., Haddadpour, H., and Yuceoglu, U., Analytical Investigation of Aero-Elastic Behavior of Aircraft Composite Box Wings in Unsteady Compressible Flow, ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Paper No. IMECE2011-62497, pp. 137-155; doi:10.1115/IMECE2011-62497

Courses Taught 
Undergraduate

  Introduction to FEM

  Aerospace Structural Design

  Statics

  Mechanics of Materials

  Vibrations

  Structural Analysis

Graduate

  Aeroelasticity

  Computational MultiBody Dynamics

  Optimization

  Structural Dynamics

  Advanced Aerospace Structural Design

  Boundary Element Method

  Modal Analysis

Honors and Awards 

  Khwarizmi International Award, Iran, 2001 (Team Work).

  Senior Member, Scientific Committee of Iranian Aerospace Industries.

  Recipient of the Exemplary Lecturer Award, Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, 2003.

  Recipient of the Exemplary Reviewer, 6th Conference of the Iranian Aerospace Society, 2007.

  Recipient of the Exemplary Researcher Award in Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, 2010.

  Recipient of the Exemplary Researcher Award in Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, 2012.

Supervised Students 
Ph.D. Students

  Navazi, H. M. (2004-2008), Nonlinear Flutter of FGM plates.

  Shams, S. (2004-2008 Co-advised with Prof. M. H. Sadr Lahidji, AKU ), Nonlinear Aeroelastic Response of High Aspect Ratio Wings

  Firouz-Abadi, R. D. (2005-2009), Developing and Using Reduced Order Models in Coupled Structural, Internal Flow and External Flow Systems.

  Mahmoudkhani, S. (2007-2013) Vibration Analysis of Viscoelastic Sandwich Plates Under the Effects of Geometric and Material Nonlinearities and Random Excitations

  Fotouhi, M. M. (2007-2012 Co-advised with Prof. R. D. Firouz-Abadi, SUT) Vibration and Buckling Analysis of Multi-Walled Carbon Nanocones on Elastic Foundation Using Nanlocal Theorem

  Sina, S. A. (2008-1014) Nonlinear Analysis of Torsional Vibrations of Thin Walled Beam with Semi-Analytic Method

  Noorian, M. A.(2009-2013) Aeroelastic Analysis of Vehicle under Effect of Liquid Sloshing in Fuel Tank with Reduced Order Model

  Sadeghmanesh, R.(2010-in progress Co-advised with Dr. Abadi)

  Alavi, S. M.(2011-2018) Stability analysis of 3D hydrofoil with sheet cavitation effects using reduced order modeling

  Askarian, A.(2011-2017) Nonlinear vibration and stability of flextural-torsional beams conveying pulsating fluid at the presence of lateral air flow

  Permoon, M. R.(2012-in progress)

  Bornasi, S., (2013-2018) Vibration and Aeroelastic Stability Analysis of Sandwich Turbomachinary Blade with Magnetorheological Elastomer Core

  Hojjati, M., (2013-in progress)

  ShahAli, P., (2016-in progress)

  Yousefi, M., (2017-in progress)

  Kashi, A. H., (2017-in progress)

  Bayat, Z., (2018-in progress)

Master's Students

  Abadian, M. R. (2002-2003) Study of Impact Resistance of Toughened Epoxy/Glass Filament Wounded Tubes.

  Barkabi, B. (2002-2003) Dynamic Analysis of a Wire in Space with Moving Boundary Condition.

  Hedayati, V. (2003-2004), The Effect of Freeplay of Control Surface on the Aeroelastic Response of an Airfoil Using Quasi-steady Aerodynamic.

  Bagheri, P. (2003-2004), Wind Induced Vibration (Aeroelasticity ) of Tehran TV Tower.

  Firouzabadi, R. D. (2004-2005), Reduced Order Aerodynamic Model for Aeroelastic Analysis of Complex Configurations in Incompressible Flow.

  Khosousi, S. (2004-2005), Aeroelastic Behavior Analysis of a Flying Vehicle.

  Mardanpour, P. (2004-2005), Experimental Assessment of Nonlinear Aeroelastic Behavior of a Human Powered Aircraft Wing with High Aspect Ratio.

  Shadmehri, F. (2004-2005, Co-advised with Prof. M. A. Kouchakzadeh, SUT, ), Aeroelastic Response of Composite Wings in Incompressible Flow.

  Rasekh, M. (2004-2005, Co-advised with Prof. M. A. Kouchakzadeh, SUT, ), The effect of Slosh on the Dynamic Stability of Elastic Flying Vehicle Structures.

  Sotoudeh, Z. (2005-2006), Aeroelastic Analysis of Rotor Blade in Hover Flight with Peters-He Aerodynamic Model.

  Mahmoudkhani, S. (2005-2006), Supersonic Flutter Prediction of FG Conical Shells.

  Fotouhi, M. M. (2005-2006), The Study of Control Surface Freeplay on the Aeroelastic Behavior of Wings Using ROM.

  Koohi, (2005-2007Co-advised with Prof. M. A. Kouchakzadeh, SUT), Aeroelastic Analysis of Tittering Rotor Blades of Helicopter.

  Darbandi, S. M. (2006-2007), Nonlinear Aeroelastic Response of High Aspect Ratio Wings Using FEM.

  Sina, S. A. (2006-2007), Aeroelasticity of Turbine Blades Made of Composite Materials .

  Kheiri, M. (2006-2007), Aeroelasticity of Subsonic Flight Vehicle Using ROM.

  Velayati, M. M. (2006-2007 Co-advised with Prof. M. A. Kouchakzadeh, SUT,), Flutter of Turbomachine Blades.

  F. Maghrebi, M. (2006-2007), Flutter of Supersonic Stiffened Cylinders.

  Razie, H. (2007-2008), Aeroelasticity of Supersonic FG Wings Using Nonlinear FEM.

  Zarifian, P. (2007-2008), Aeroelastic Analysis of Wing in Subsonic Flow by Considering Fuel Sloshing in External Fuel Tank.

  Noorian, M. A. (2008-2009), Free Vibrations of Elastic Baffled Tanks Containing Sloshing Liquid.

  Roghangaran, R. (2008-2009), Modelling of Fluid and Solid Interaction in Elastic Tank Using Nonlinear Second Order ROM (Reduced Order Model).

  Arjomandi, B. K. (2008-2009 Co-advised with Prof. Kordkheili), Modelling of Fluid and Solid Interaction in Elastic Tank Using BEM and Nonlinear FEM.

  Permoon, M. R. (2008-2009), On the Free Vibration of Rotating Liquid-Filled Cylindrical Shells.

  Sadrzadeh, M. H. (2008-2009), Flexural-Torsional Buckling Analysis of a Thin Walled Composite Beam .

  Farsadi, T. (2008-2009), Investigation of Aeroelastic Behavior of Composite Wing in Compressible Flow .

  Livani, M., (2008-2009 Co-advised with Prof. Kordkheili), Transient Response of FG Rotating Disks.

  Sadeghmanesh, M. (2009-2010), Panel Flutter of Cylinders Made of CLD

  Amani Lory, P. (2009-2010), Stability of Cantilevered Beams Subjected to Random Fpllower Forces.

  Ramezani, H. (2009-2010), Instability Analysis of Carbon Nanotubes Conveying Fluid.

  Bagheri, P. (2010-2011), Control of Two-Arm Flexible Robot Caring Fluid Tank with Constraint on the Elevation of the Liquid Free-Surface

  Bornasi, S. (2010-2011, Co-advised with Prof. R. D. Firouz-Abadi, SUT) Acoustoelasticity of Beffled Tanks

  Gaffari, R. (2011-2011, Co-advised with Prof. S. Irani, KNTU) Multi-Scale Modeling of Crack Using Nano-XFEM

  Ebrahimian, M., (2011-2012), Successive boundary element model for investigation of sloshing frequencies

  Hojjati, M. (2011-2012 Co-advised with Prof. R. D. Firouz-Abadi, SUT)

  Gandomani, M. R., (2011-2012),Buckling and vibration analysis of multi walled carbon nanocone carrying Newtonians fluid

  Asadi, M. A. T., (2011-2012 Co-advised with Prof. R. D. Firouz-Abadi, SUT) Vibration analysis of rotating carbon nanotube

  Zanjanizadeh, S. M. J., (2012-2013), FEM-BEM Model for Fuel Slushing Effect on the Supersonic Wing Aeroelasticity

  Ghobad, Y., (2012-2013 Co-advised with Prof. H. M. Navazi, SUT) High Frequency Vibration Analysis of Two Connected Plates by a Beam Interface via EFEA Method

  Nokhbatolfoghahaei, A.,(2012-2013 Co-advised with Prof. H. M. Navazi, SUT) EFEA of High Frequency Random Vibrations of a Metallic Structure and Experimental Validation

  Dastjerdi, S. N.,(2012-2013), Interaction of Fuel Sloshing and Structural Dynamics of the Launch Vehicle

  Javid, B. P., (2012-2013), Nonlinear vibration of a three layered beam with a viscoelastic core, under the effects of the internal resonance

  Kavousi, A., (2012-2013), Determination of landing gear loading in landing process using multi-body dynamics software

  Sam, M. (2013-2014), Elastodynamic behaviour analysis of interceptor flight vehicle in space

  Mobasserfar, Y. (2013-2014), The study of hydroelastic behavior of submerged slender bodies considering sloshing in tanks

  Darakhshanfar, S. (2013-2014), Study of tunable graphene nanoribbon resonator vibration

  Belanian, B. . (2013-2015), Aeroelastic Simulation of Large Horizontal Axis Wind turbines in Parked Conditions by using FAST

  Arefi, M. F. (2014-2015), Curvilinear Fiber Optimization Tools for Aeroelastic Design of Composite Wind Turbine Blade

  Arfaei, A. H. G. (2014-2015), Aeroelastic analysis of a complete aircraft via state space modeling

  Ebrahimi, H. (2014-2015), Aeroelastic behavior analysis of wing with fractional viscoelastic sandwich core

  Same, S. H. (2015-2016), Aeroelastic topology optimization of a supersonic wing

  Mokhtari, M. (2015-2016), Flutter of constrained layer damping cylindrical shell with fractional derivative viscoelastic core

  Bayat, Z. (2015-2016), The effect of fractional damping on the joint shaft coupling

  Yousefi, M. (2016-2017), Investigation of the effect of piezo-electric patch on the modal properties and flutter speed of turbomachine blade

  Roknabadi, M. R. (2016-2017), Flutter analysis of rotating blade of a turbo machinery made of magneto rheological elastomer core

  Tourhesh, P. (2016-2017), Vibration control of cables under ­rain-wind excited with MR Core

  Farzanmehr, S. Y. (2016-2017), Nonlinear vibration analysis of a rotor with nonlinear pedestal using Jeffcott model

  Nargesi, M. R. A., (2017-2018), Impact investigation between two satellites during central docking process

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4617

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: haddadpour sharif.edu

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Z4rjVzAAAAAJ&hl=en


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!