مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Kaveh Ghorbanian

Professor

Ph.D. in Propulsion & Combustion
Department of Mechanical Engineering, University of Washington, USA, 1993.

M.S. & B.S. at the Institute for Turbomachinery
Department of Mechanical Engineering, University of Karlsruhe, W. Germany, 1988.

Last updated: Sunday, April 15th, 2018

Research Interests and Activities 

  Turbomachinery & Gas Dynamics

  Airbreathing Propulsion

  Energy Conversion & Storage Systems (CHP & CCHP)

  Thermo-Acoustics

Publications 
Journal Papers

1. Jahromi, I.B., Ebrahimi, M., and Ghorbanian, K., “Reflected Shock Tube Experiments on Aeroacoustic Signature of Hoot Jets", Journal of Mechanical Science and Technology, 31, (8), 2017.

2. Ghorbanian, K., Karimi, M., and Bahrami, M., "Numerical Study of Streaming in Thermal Buffer Tube", accepted for publication in Sharif Journal of Science & Technology, 2017.

3. Jahromi, I.B., Ghorbanian, K., and Ebrahimi, M., “Experimental Study of the Noise Sources from a Hot Supersonic Jet Impinging on a Flat Plate at Initial Stages of Jet Formation”, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 2, pp. 359-368, 2017.

4. Gholamrezaei, M. and Ghorbanian,K., "Thermal Analysis of Shell-and-Tube Thermoacoustic Heat Exchangers", Journal of Entropy, Vol. 18, 301, 2016.

5. Gholamrezaei, M. and Ghorbanian, K., "Application of Integrated Fuzzy Logic and Neural Networks to the Performance Prediction of Axial Compressors", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, Vol. 229(8), pp 928-947, 2015.

6. Ghorbanian, K. and Karimi, M., "Thermodynamic Analysis of a Hybrid Gas Turbine/ Thermoacoustic Heat Pump/Refrigeration Engine", accepted for publication in the International Journal of Exergy, 2013.

7. Karimi, M. and Ghorbanian, K., "Design and Optimization of a Cascade Thermoacoustic Stirling Engine," accepted for publication in the Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy 2013.

8. Karimi, M., Ghorbanian, K., and Gholamrezaei, M., "Energy and Exergy Analysis of an Integrated Gas Turbine Thermoacoustic Engine, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy 2011.

9. Karimi, M., Ghorbanian, K., and Khatib, A., "Design and Optimization of a Lab Scale Thermoacoustic Heat Pump", Sharif Journal of Science & Technology, 2012.

10. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., and Masdari, M., "Investigation of the Pressure Distribution and Transition Point over a Swept Wing", Scientia Iranica, 18 (6), pp. 1277-1286, 2011.

11. Soltani, M.R., Masdari, M., Seidjafari, M., and Ghorbanian, K., "Wind Tunnel Investigation of Pressure Distribution and Transition Position of a Swept 3D Wing", Journal of Aerospace Science and Technology, 2011.

12. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., and Masdari, M., "Experimental Investigation of Sweep Angle Effect on the Flow Field of a Wing", Sharif Journal of Science & Technology, 2011.

13. Ghorbanian, K. and Gholamrezaei, "Application of Fuzzy Logic to the Performance Map Prediction of an Axial Compressor", submitted for publication in the AIAA Journal of Propulsion and Power.

14. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., and Manshadi, M., "A Genetic Algorithm Approach for Direct Calibration of X-Probe Hot Wires", Journal of Flow Measurement and Instrumentation, 2010.

15. Ghorbanian K., Soltani M.R., and Manshadi M.D., "Experimental Investigation on Turbulence Intensity Reduction in Subsonic Wind Tunnels", Aerospace Science and Technology, in press, July 2010.

16. Manshadi M.D., Ghorbanian K., and Soltani M.R., "Experimental Study on Correlation between Turbulence and Sound in a Subsonic Wind Tunnel", ACTA Mechanica Sinica, 26(4):531-539, 2010.

17. Soltani M.R., Ghorbanian K., and Manshadi M.D., "Application of Screens and Trips in Enhancement of Flow Characteristics in Subsonic Wind Tunnels", International Journal of Scientia Iranica, 17 (1), 2010.

18. Ghorbanian, K. and Gholamrezaei, M., "Compressor Map Generation Using Feed Forward Neural Network", IMechE Journal of Power and Energy, Vol. 223, 2009.

19. Ghorbanian K., Soltani M.R., Manshadi M.D., and Mirzaei M., "Control of Separation in the Concave Portion of Contraction to Improve the Flow Quality", The Aeronautical Journal, 113 (1141), pp. 177-182, 2009.

20. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Mirzaei, M., and Manshadi, M.D., "Control Improvement of Pressure Distribution in the Contraction of a Wind Tunnel due to Turbulence Reduction", Sharif Journal of Science and Technology, Spring 2009.

21. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., Ashjaee, M. and Morad, M.R., "Liquid-Liquid Coaxial Swirl Injector Performance Prediction Using General Regression Neural Network", Journal of Particle and Particle Systems Characterization, (25), pp.454-464, 2008.

22. Ghorbanian, K. and Gholamrezaei, "An Artificial Neural Network Approach to Compressor Performance Prediction", Journal of Applied Energy, Autumn 2008.

23. Ghorbanian,K. and Bahmani, F., "Application of Acoustic Waves in Detection of Leakage Position and Flow Rate in Gas Distribution Pipeline", Sharif Journal of Science & Technology, Autumn 2008.

24. Amanifard, N., Farhanieh, B., and Ghorbanian, K., "Numerical Investigation of Rotating Stall in a Stage of an Axial Compressor with Two Different Approaches", Journal of Aerospace Science and Technology, Vol. 4, No. 1, March 2007, pp. 39-47.

25. Nazarinia, M., Soltani, M. R., and Ghorbanian, K., "Experimental Study of Vortex Shapes Behind A Wing with Different Winglets", Journal of Aerospace Science and Technology (JAST), Vol. 3, No. 1, Winter 2006, pp. 1-15.

26. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., Ashjaee, M. and Morad, M.R., "Velocity Field Reconstruction in the Mixing Region of Swirl Sprays Using General Regression Neural Network", ASME Journal of Fluids Engineering, Vol. 127, No. 1, Jan. 2005, pp. 14-23.

27. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., Morad, M.R., and Ashjaee, M. "Experimental Study of Swirl Spray Pattern", Sharif Journal of Science & Technology, No. 29, pp. 37-46, Spring 2005.

28. Beheshti B.H., Farhanieh B., Ghorbanian K., Teixeira J.A., and Ivey P.C., "Performance Enhancement in Transonic Axial Compressors using Blade Tip Injection Coupled with Casing Treatment", Proc. of IMechE Journal of Power and Energy, Vol. 219, No. 5, August 2005, pp. 321-332.

29. Beheshti B.H., Ghorbanian K., Farhanieh B., Teixeira J.A., and Ivey P.C., "Performance Enhancement in Transonic Axial Compressors Using Blade Tip Injection Coupled with Casing Treatment", submitted for publication to the ImechE Journal of Power and Energy.

30. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Ashjaee, M. and Morad, M.R., "PDA and Neural Network Investigation of Swirl Sprays Interaction Phenomenon", Journal of Particle and Particle Systems Characterization, No. 22, 2005, pp. 192-206.

31. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Ashjaee, M. and Morad, M.R., "Spray Characteristics of Liquid-Liquid Coaxial Swirl Atomizer at Different Mass Flux Ratios", Journal of Aerospace Science & Technology, Vol. 9, Issue 7, October 2005, pp. 592-604.

32. Beheshti B.H., Teixeira J.A., Ivey P.C., Ghorbanian K., and Farhanieh B., "Parametric Study of Tip Clearance - Casing treatment on Performance and Stability of a Transonic Axial Compressor", ASME Journal of Turbomachinery, Vol. 126, Number 4, Oct. 2004, pp. 527-535.

33. Farhanieh, B., Amanifard, N., and Ghorbanian, K., "A Numerical Comparison of 2-D Inviscid and Viscous Approaches for Flow Through a Stage of an Axial Compressor", Scientia Iranica, Vol. 11, Nos. 1&2, Apr. 2004, pp. 128-137.

34. Farhanieh, B., Amanifard, N., and Ghorbanian, K., "A Numerical Investigation on the Unstable Flow in a Single Stage of an Axial Compressor", International Journal of Engineering, Vol. 16, No. 2, pp. 171-182, June 2003.

35. Farhanieh, B., Amanifard, N., and Ghorbanian, K., "A 2-D Numerical Investigation on the Modal Characteristics of Rotating Stall with A Variable-Cascade-Length Approach in an Axial Compressor", International Journal of Engineering, Vol. 16, No. 1, pp. 79-88, April 2003.

36. Amanifard, N., Farhanieh, B., and Ghorbanian, K., "Numerical Investigation on Compressible Flow Characteristics Using A Multi-Block Finite Volume Scheme", International Journal of Engineering, Vol. 15, No. 1, pp. 91-104, February 2002.

37. Ghorbanian, K. and Sterling, J.D., "Influence of Formation Processes on Oblique Detonation Wave Stabilization", AIAA Journal of Propulsion and Power, Vol. 12, Number 3, pp. 509-517, 1996.

Conference Papers

1. Karimi, M., Askari, R., and Ghorbanian, K., “Thermodynamic Analysis of a Standing Wave Thermoacoustic Heat Pump”, The 7th International Conference on Sustainable Energy Information Technology, UK, 2017.

2. Gol, H.A., Banazadeh, A., and Ghorbanian, K., "Design of a Control Algorithm for water Brake Dynamometers", Proceedings of ASME Turbo Expo, June 16-20, Germany, 2014.

3. Sabouri, R. and Ghorbanian, K., "Stage by Stage Modeling of Surge in Centrifugal Gas Compressors", ASME Gas Turbine Conference, GTIndia-2013-3655, India, December 5-6, 2013.

4. Parhizgar, T., Hanafizadeh, P., and Ghorbanian, K., "Simulation of Turboexpander Potential in a City Gate Station under Variation of Feed Characteristics", ASME Gas Turbine Conference, GTIndia-2013-3658, India, December 5-6, 2013.

5. Hanafizadeh, P., Parhizgar, T., and Ghorbanian, K., "Thermoeconomic Approach for Optimal Design of Gas Turbine Heat Recovery Steam Generator", 26th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, China, July 16-19, 2013.

6. Mofrad, E. and Ghorbanian, K., "Methodology of Aerodynamic Capacity Scaling of Axial Compressors", 2nd National Gas Turbine Conference, June 2013.

7. Torabnia, S., Banazadeh, A., Ghorbanian, K., and Abdollahi, H., "Conceptual Design of the Core Mechanical Parts of a Hydraulic Dynamometer", 2nd National Gas Turbine Conference, June 2013.

8. Taymoortash, N., Banazadeh, A., and Ghorbanian, K., "Determination of International Standards for Industrial Gas Turbine Engines Delivery Performance Tests", 2nd National Gas Turbine Conference, June 2013.

9. Abdollahi, H., Banazadeh, A., and Ghorbanian, K., "Development of Control- and Performance Logic of a Hydraulic Dynamometer", 2nd National Gas Turbine Conference, June 2013.

10. Tafteh, A., Aghaei, V., Ghorbanian, K., Amini-Magham, M.R., Saeidi, H., and Nezamabadi, M., "Impact of Compressor Upgrade on V94.2 Gas Turbine Performance", 21st International Mechanical Engineering Conference, Iran, May 2013.

11. Sabouri, R. and Ghorbanian, K., "Process Modeling of a Two Stage Centrifugal Compressor Instability", 12th Iranian Aerospace Society Conference, Tehran, Iran, Feb. 2013.

12. Moradifar, K. and Ghorbanian, K., "Hybrid Method Real-Time Modeling of a Single Spool Turbojet Engine", 12th Iranian Aerospace Society Conference, Tehran, Iran, Feb. 2013.

13. Karimi, M., Askari, R, and Ghorbanian, K., "Parametric Study of a Thermoacoustic Heat Pump Performance", International Conference on Power and Energy Engineering, ICPEE 2012.

14. Moradifar, K. and Ghorbanian, K., "Transition Modeling of a Single Spool Turbojet Engine", 1st Conference of Iranian Association of Aerospace Propulsion, Isfahan, Iran, Dec. 2012.

15. Karimi, M., Ghorbanian, K., and Gholamrezaei, M., "Design and Optimization of a Cascade Thermoacoustic Stirling Engine", SCORE, Conference on Low Cost Electricity Generating Heat Engines for Rural Areas, UK, 2012.

16. Gholamrezaei, M. and Ghorbanian, K., "A Solar-Powered Traveling-Wave Thermoacoustic Electricity Generator", SCORE, Conference on Low Cost Electricity Generating Heat Engines for Rural Areas, UK, 2012.

17. Karimi, M., Ghorbanian, K., and Gholamrezaei, M., "Energy and Exergy Analysis of Thermoacoustics Assisted Gas Turbine Engine", Proceedings of ASME Turbo Expo 2011.

18. Askari, R., Karimi, M., and Ghorbanian, K., "The effect of Acoustic Power on The Performance of Thermoacoustic Heat Pump", 19th ISME Conference, 2011.

19. Askari, R., Karimi, M., and Ghorbanian, K., "Feasibility Study and Performance Prediction of A Thermoacoustic Heat Pump", 18th ISME Conference, 2010.

20. Karimi, M., Ghorbanian, K., and Gholamrezaei, M., "A Parametric Exergy Investigation of an Integrated Gas Turbine Thermoacoustic Engine", Proceedings of IMECE, International Mechanical Engineering Congress & Exposition, 2010.

21. Karimi, M., Ghorbanian, K., and Gholamrezaei, M., "Exergy Analysis of an Integrated Gas Turbine Thermoacoustic Engine" Proceedings of ASME, International Conference on Energy Sustainability, 2010.

22. Karimi, M., Ghorbanian, K., and Gholamrezaei, M., "Application of Thermoacoustics in Small gas Turbine Power Plants, " 46th AIAA, ASME, SAE, ASEE Joint Propulsion Conference, 2010.

23. Ghorbanian, K., Karimi, M., and Gholamrezaei, M., "Application Of Thermoacoustics In Small Scale Gas Turbine Power Plants", ASME Power 2009.

24. Mirzaei M., Manshadi M.D., Soltani M.R., and Ghorbanian K., "The Deformation of Gortler Vortices in the Contraction by Using Trip Strip", Conference on Aerospace Technology of the XXI Century, AEROTEH III-2009, Kuala Lumpur, November 2009.

25. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Manshadi, M.D., and Keshavarz, B., "An Improved Method for Calibration of X-Probe Hot-wires", The 7th Iranian Aerospace Society Conference , Sharif University of Technology, Tehran, 2008.

26. Manshadi, M.D., Mirzaei, M., Soltani, M.R., and Ghorbanian, K., "Control of Pressure Gradient in the Contraction of a Wind Tunnel", Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 30, July 2008.

27. Manshadi, M.D., Tamadonfar, P., Soltani, M.R., and Ghorbanian, K., "Power Spectrum and FFT Based Signal Analysis in Turbulence Measurements", Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 30, July 2008.

28. Soltani, M. R., Ghorbanian, K., Manshadi, M.D., and Keshavarz, B., "A Study in the Effects of a New Calibration Technique on the 2-D Flow Parameters", the 22nd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM2008), Adelaide, 2008.

29. Ghorbanian, K., Hosseini, H., and Jafargholi, M., "Design Roadmap for Thermoacoustic Refrigerators", Invited Talk at Acoustics 2008, 2nd Acoustical Society of America (ASA) and European Acoustics Association (EAA) Joint Conference, June 29 - July 4, 2008, Paris, France.

30. Ghorbanian, K. and Hosseini, H., "An Application of Entropy Minimization to Thermoacoustic Refrigerators", International Refrigeration and Air Conditioning Conference at Purdue, July 14-17, 2008.

31. Ghorbanian, K. and Gholamrezaei, M., "Application of Fuzzy Logic to Axial Compressor Performance Map Prediction", Proceedings of ASME Power 2007 Power, July 17-19, 2007, Texas, USA.

32. Ghorbanian, K. and Bahmani, F., "Leak Detection in Gas Pipelines via Acoustic Energy Balance", ASME International Mechanical Engineer Congress and Exhibition, November 11-15, 2007, Washington, USA.

33. Ghorbanian, K. and Gholamrezaei, M., "Rotated General Regression Neural Network", IEEE International Joint Conf. on Neural Network, August 12-17, 2007, Florida, USA.

34. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Gholamrezaei, M. and Amiralaei, M.R., "Unsteady Three Dimensional Aerodynamic Load Prediction Using Neural Networks", IEEE International Joint Conf. on Neural Network, August 12-17, 2007, Florida, USA.

35. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Gholamrezaei, M. and Amiralaei, M.R., "Application of the Multilayer Perceptron Network for Unsteady Three Dimensional Aerodynamic Load Prediction", 25th AIAA Applied Aerodynamics Conference, June 25-28, 2007, Florida, USA.

36. Ghorbanian, K. and Gholamrezaei, M., "Axial Compressor Performance map Prediction Using Artificial Neural Network", Proceedings of ASME Turbo Expo 2007 Power for Land, Sea, and Air, May 14-17, 2007, Montreal, Canada.

37. Ghorbanian, K. and Gholamrezaei, M., "An Application of Adaptive Neuro Fuzzy Inference System to Axial Compressors", 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, AIAA-2007-1165, Nevada, USA, 9-12 January, 2007.

38. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., and Morad, M.R., "Axial and Radial Neural Network Prediction of a LLCS Injector Spray Characteristics at Different Fuel/Oxidizer Ratios", 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, AIAA-2007-1184, Nevada, USA, 9-12 January, 2007.

39. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., and Morad, M.R., "Neural Network Analysis of Self-Similarity of a Liquid-Liquid Coaxial Swirl Injector", 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, AIAA-2007-1183, Nevada, USA, 9-12 January, 2007.

40. Beheshti, B., Ghorbanian, K., Farhanieh, B., Teixeira, J.A., and Ivey, P.C., "A New Design For Tip Injection In Transonic Axial Compressors", GT2006-90007, Proceedings of ASME Turbo Expo 2006 Power for Land, Sea, and Air, May 8-11, 2006, Barcelona, Spain.

41. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., Ashjaee, M. and Morad, M.R. "Neural Network Analysis of Self-Similarity of a Liquid-Liquid Coaxial Swirl Injector", 41st AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Arizona, USA, Jul. 10-13, 2005.

42. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., Ashjaee, M. and Morad, M.R. "Performance Map Development of a Liquid-Liquid Coaxial Swirl Injector by Neural Network", 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, AIAA-2005-1430, Nevada, USA, 10-13 January, 2005.

43. Beheshti B.H., Ghorbanian K., Farhanieh B. Teixeira J.A., and Ivey P.C., "Enhancement of Compressor Performance and Stability Applying abradable Coating", 41st AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Arizona, USA, 2005.

44. Beheshti B.H., Teixeira J.A., Ivey P.C., Ghorbanian K., and Farhanieh B. "Performance Enhancement Using Blade Tip Injection Coupled with Casing Treatment", to be presented at IMechE International Conference on Fans, UK, 2004.

45. Beheshti B.H., Ghorbanian K., Farhanieh B., Teixeira J.A., and Ivey P.C., "Calculation of Tip Clearance Size Effects for NASA Rotor 37 Compressor Blade", to be presented at the Fluid Dynamics Conference, Iran, 2004.

46. Beheshti B.H., Farhanieh B., and Ghorbanian K. "Tip Clearance Flow in a Highly Staggered Compressor Cascade Using Unstructured Grid", to be presented at the Fluid Dynamics Conference, Iran, 2004.

47. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., Ashjaee, M. and Morad, M.R. "Spray Characteristics of Liquid-Liquid Coaxial Swirl Atomizer at Different Mass Flux Ratios" 24th ICAS Congress Yokohama, Japan, 2004.

48. Beheshti B.H., Teixeira J.A., Ivey P.C., Ghorbanian K., and Farhanieh B. "Parametric Study of Tip Clearance - Casing treatment on Performance and Stability of a Transonic Axial Compressor", GT2004-53390 - ASME Turbo Expo, Vienna, Austria, 2004.

49. Ashjaee, M., Morad, M.R., Ghorbanian, K. and Soltani, M.R., "PDA and Neural Network Investigation of Sprays Interction of Swirl Injectors" Proceedings of IMEC2004, International Mechanical Engineering Conference, Kuwait, 2004.

50. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., and Nazarinia, M. "Effect of Winglet Shapes on Wings", 2nd International and 5th Iranian Aerospace Society Conference, Isfahan, Iran, February 16, 2004.

51. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., and Nazarinia, M. "Flow Analysis Over and Behind a Wing with Different Winglets", AIAA-2004-0723, 42nd Aerospace Sciences Meeting, Reno, NV, Jan. 4-7, 2004.

52. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., and Nazarinia, M. "Experimental Investigation of the Effect of Various Winglet Shapes on the Total Pressure Distribution Behind a Wing", 24th ICAS Congress, Yokohama, Japan, August 29-September 3, 2004.

53. Beheshti B.H., Teixeira J.A., Ivey P.C., Ghorbanian K., and Farhanieh B. "Simulation of Tip Clearance Effects in Transonic Axial Compressors", ANSYS-CFX Conference, UK, 2004.

54. Amanifard, N., Farhanieh, B., and Ghorbanian, K., "The Effect of Choosing the Number of Blades on Numerical Investigation of Rotating Stall Through a Cascade of an Axial Compressor", 2nd BSME-ASME International Conference on Thermal Engineering, Dhaka, January 2004.

55. Ghorbanian, K., Ashjaee, M., Soltani, M.R., Mesbahi, M.H., and Morad, M.R. "Experimental Flow Visualization of Single Swirl Spray Pattern at Various Pressure Drops", AIAA-2003-4758, AIAA 39th Joint Propulsion Conference and Exhibit, Huntsville, Alabama, USA, 20-23 July 2003.

56. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Ashjaee, M., and Morad, M.R. "Neural Network Analysis of Single Swirl Spray Pattern at Various Pressure Drops", AIAA-2003-4757, AIAA 39th Joint Propulsion Conference and Exhibit, Huntsville, Alabama, USA, 20-23 July 2003.

57. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Ashjaee, M., Mesbahi, M.H., and Morad, M.R. "Prediction of Velocity Distribution in the Mixing Region of Swirl Sprays Using Neural Network Implementation", AIAA-2003-4270, AIAA 33rd Fluid Dynamics Conference, Orlando, Florida, USA, 23-26 June 2003.

58. Ashjaee, M., Soltani, M.R., Ghorbanian, K., and Morad, M.R. "PDA Study of Two-Phase Flow in a Spray Field of a Jet-Swirl Injector Type", 3rd Australian Conference on Laser Diagnostics in Fluid Flow, Australia, 2003.

59. Morad, M.R., Soltani, M.R., Ashjaee, M., and Ghorbanian, K. " Experimental Study and a Lagrangian Modeling of Droplet Velocity for the Spray of A Swirl Atomizer", 4th Iranian Aerospace Society Conference, Iran, 2003.

60. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Ashjaee, M., and Morad, M.R. "Neural-Network Based Modeling of Velocity Distribution in the Spray of Swirl Atomizer", 7th Asian Conference of Atomization and Sprays, Taiwan, 2003.

61. Morad, M.R., Soltani, M.R., Ashjaee, M., and Ghorbanian, K. "Role of Injection Pressure on the Swirl Spray Formation", 10th Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers, Iran, 2003.

62. Soltani, M.R., Ghorbanian, K., Ashjaee, M. and Morad, M.R. "Experimental Study of the Spray of a Liquid-Liquid Coaxial Swirl Injector for Different Injection Pressures" 9th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, ICLASS 2003, Sorrento, Italy, 2003.

63. Ghorbanian K., Farhanieh B., and Beheshti B.H. "Investigation of a 2-D Unsteady Flow Structure of Tip Clearance in Axial Compressors", 4th Iranian Aerospace Conference, Tehran, Iran, February 2003.

64. Farhanieh, B., Amanifard, N., and Ghorbanian, K. "Numerical Investigation of Initiation and Development of Flow Instabilities in Axial Compressors", 4th Iranian Aerospace Conference, Tehran, Iran, February 2003.

65. Beheshti B.H., Teixeira J.A., Ivey P.C., Farhanieh B., and Ghorbanian K., "Study of Small Scale Casing Treatment on the Performance of Axial Transonic Compressors", IMechE Conference, UK, Nov. 2003.

66. Farhanieh, B., Amanifard, N., and Ghorbanian, K. "Numerical Investigation of Rotating-Stall in a Stage of an Axial Compressor with Two Different Geometric Approaches", 7th International Mechanical Engineering Conference, Iran, 27-29 May 2003.

67. Farhanieh B., Ghorbanian K., and Beheshti B.H. "Tip Leakage Flow in a Low-Speed Axial Compressor", 7th International Mechanical Engineering Conference, Iran, 27-29 May 2003.

68. Ghorbanian, K., Ashjaee, M., Soltani, M.R., Mesbahi, M.H., and Morad, M.R. "PDA Droplet Size and Velocity Measurement of A Swirl Atomized Spray", 9th Asian Congress on Fluid Mechanics, Iran, 2002.

69. Ashjaee, M., Ghorbanian, K., Soltani, M.R., Mesbahi, M.H., and Morad, M.R. "PDA Measurements of Droplet Size and Velocity In Mixing Region of Two Sprays", 9th Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers, Iran, 2002.

70. Beheshti B.H., Farhanieh B., and Ghorbanian K. "Effects of Variable Tip-Blockage in a Two Dimensional Channel", 3rd SCISME Conference, Iran, 2002.

71. Ghorbanian, K. and Maher, F. "Integrated Fuel Cell and Boiler in Residential Sector", 9th Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers, Iran, 2002.

72. Ghorbanian, K. and Karimi, N. "Residential Energy Station", 2nd Conference on Fuel Consumption Optimization, IFCO, Iran, 2002.

73. Beheshti B.H., Farhanieh B., and Ghorbanian K. "Growing Process and Movement of Two-Dimensional Laminar Tip Vortex", 3rd SCISME Conference, Iran, 2002.

74. Ghorbanian, K., Soltani, M.R., and Habibi, M.R. "Experimental Analysis of IC-Engine Intake Manifold", 9th Asian Congress on Fluid Mechanics, Iran, 2002.

75. Amanifard, N., Ghorbanian, K., and Farhanieh, B. "Optimum Gap Size Of A Cascade In Axial Compressors", 5th International Mechanical Engineering Conference, Iran, May 27-29, 2001.

76. Amanifard, N., Ghorbanian, K., and Farhanieh, B. "Influence of Gap Size Between Cascades of Axial Compressors On Flow Stability", 1st International Conference of the Iranian Aerospace Society, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, Dec. 30 to Jan. 01, 2001.

77. Ghorbanian, K. and Sterling, J.D. "Gas Dynamic Unstart in Superdetonative Ram Accelerators", AIAA Paper No. 96-2948, AIAA 32nd Joint Propulsion Conference and Exhibit, Lake Buena Vista, July 1-3, 1996.

78. Sterling, J.D., Ghorbanian, K., and Sobota, T.H. "Enhanced Combustion Pulsejet Engines for Mach 0 to 3 Applications", AIAA-96-2687, AIAA 32nd Joint Propulsion Conference, Lake Buena Vista, July 1-3, 1996.

79. Ghorbanian, K. and Sterling, J.D. "Regular and Mach Reflection of Shock Waves as Detonation Waves", 2nd International Workshop on Ram Accelerators, University of Washington, Seattle, WA, July 17-20, 1995.

80. Ghorbanian, K. and Sterling, J.D. "Detonation Initiation on a Wedge in a Supersonic Reacting Flow", AIAA Paper No. 95-2563, AIAA 31st Joint Propulsion Conference and Exhibit, San Diego, CA, July 10-13, 1995.

81. Sterling, J.D., Ghorbanian, K., Humphrey, J.W., Sobota, T.H., and Pratt, D.T. "Numerical Investigations of Pulse Detonation Wave Engines", AIAA Paper No. 95-2479, AIAA 31st Joint Propulsion Conference and Exhibit, San Diego, CA, July 10-13, 1995.

82. Ghorbanian, K. and Pratt, D.T. "A Thin Shock Layer Technique for Calculating Superdetonative Combustion of Gaseous Propellant Mixtures over Sphere-Cone Bodies", 14th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, University of Coimbra, Portugal, Aug. 1-6, 1993.

83. Ghorbanian, K. "Superdetonative Flow of Gaseous Propellant Mixtures over Sphere-Cone Bodies", Ph.D. Dissertation, University of Washington, Dept. of Mechanical Engineering, Seattle, WA, March 1993.

84. Ghorbanian, K. and Pratt, D.T. "An Estimate of the Doomed Propellant Fraction for a Superdetonative Ram Accelerator", AIAA Paper No. 93-0359, AIAA 31st Aerospace Sciences Meeting, Reno, NV, Jan. 11-14, 1993.

85. Ghorbanian, K., Pratt, D.T., and Humphrey, J.W. "Supersonic Flow of Reactive Gases over Sphere-Cone Bodies", AIAA Paper No. 92-0091, AIAA 30th Aerospace Sciences Meeting, Reno, NV, Jan. 6-9, 1992.

86. Ghorbanian, K. "Determination of the Mean Heat Transfer of a Gas Turbine Blade under Periodically Unsteady Condition", 2nd Master Thesis (Diplomarbeit), University of Karlsruhe (Friedericiana), Institute for Thermal Turbomachinery, Karlsruhe, Germany, July 1988.

87. Ghorbanian, K. "Transonic Flow with and without Heat Addition through Condensation", 1st Master Thesis (Studienarbeit), University of Karlsruhe (Friedericiana), Institute for Thermal Turbomachinery, Karlsruhe, Germany, 1986.

88. محمدرضا امینی مقام، فرزانه زنگنه و کاوه قربانیان. "روش شبه یک بعدی به منظور ارتقاء کمپرسور محوری"، اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها، 1396.

89. فرزانه زنگنه و کاوه قربانیان. "طراحی مفهومی پروانه توربواکسپندر، هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شهریور 1396.

90. فرزانه زنگنه و کاوه قربانیان. "طراحی سه بعدی پروانه توربواکسپندر"، هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شهریور 1396.

91. محسن کریمی، پویا جبرائیلی و کاوه قربانیان، "مطالعه پارامتریک و بررسی رفتار گدئن استریمینگ در موتور تورموآکوستیک استرلینگ"، ششمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، آذر 1395.

92. کاوه قربانیان، محسن کریمی و مهیار فضلی، "توسعه و اعتبارسنجی نرم افزار شبیه ساز ترموآکوستیکی دانشگاه شریف"، ششمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، آذر 1395.

93. محمد علی معتمد، کاوه قربانیان، "مدل سازی اثرات رسوب گذاری پره ها بر عملکرد کمپرسور در توربین گاز سولار سنتار"، بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، یزد، 7-9 اردیبهشت 1395.

94. ایمان بهمن جهرمی، محمد ابراهیمی، کاوه قربانیان، "بررسی میدان آکوستیک جت مافوق صوت گرم با استفاده از تونل شوک انعکاسی"، پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، تهران، 2-6 اسفند، 1394.

95. کاوه قربانیان، حمیدرضا یزدانی، "شبیه ساز عملگر پلاسما"، پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، تهران، 2-6 اسفند، 1394.

Courses Taught 
Undergraduate

  Fluid Mechanics I

  Thermodynamics I & II

  Turbomachinery

  Fundamentals of Propulsion

  Aircraft Gas Turbine Engine Design

Graduate

  Advanced Turbomachinery

  Supersonic & Hypersonic Propulsion

  Advanced Combustion

  Advanced Thermodynamics

  Gas Dynamics I & II

  Acoustics

  Thermo-Acoustics

  Space Propulsion

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4604

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: ghorbanian sharif.edu

Homepage: http://aero.sharif.edu/~ghorbanian

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=VlSAZJUAAAAJ


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!