مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Mohamad Farshchi

Professor

Ph.D., Mechanical Engineering,
University of California, Davis, 1985.

M.S., Mechanical Engineering,
University of Oklahoma, Norman, 1978.

B.S., Mechanical Engineering,
University of Oklahoma, Norman, 1976. College of Engineering Honor Roll.

Last updated: Sunday, January 22nd, 2017

Research Interests and Activities 

  Combustion Instability Analysis

  Computational Aero-Acoustics

  Turbulent Reacting Flow Analysis

  Droplet Combustion Analysis

Publications 
Journal Papers

1. Farshchi, M., Hannani, S. K., Ebrahimi, M., "Linearized and non-linear acoustic/viscous splitting techniques for low Mach number flows," International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 42, pp. 1059-1072, 2003.

2. Shahidinejad, S., Farshchi, M., Hajilouy, A., and Souhar, M., "Experiments on Pulsation Effects in Turbulent Flows, Part I: Investigation on Simple Shear Flows," International journal of Science and Technology (Scientia Iranica), Vol. 10, No. 2, pp. 238-247, 2003.

3. Shahidinejad, S., Hajilouy, A., Farshchi, M., and Souhar, M., "Experiments on Pulsation Effects in Turbulent Flows, Part II: Investigation on Grid-Generated Turbulence," International journal of Science and Technology (Scientia Iranica), Vol. 10, No. 2, pp. 248-251, 2003.

4. Farshchi, M. and Hossain-pour, S., "Simulation of Detonation Initiation in Straight and Baffled Channels," accepted for publication in the International journal of Science and Technology (Scientia Iranica), 2003.

5. Farshchi, M., Vaezi, V., and Shaw B. D., "Studies of HAN-Based Monopropellant Droplet Combustion," Journal of Combustion Science and Technology, Vol. 174 (7), pp. 99-125, 2002.

6. Brodrick, C. J., Farshchi, M., Dwyer, H. A., Harris B., and King, F. Jr., "Effects of Engine Speed and Accessory Load on Idling Emissions from Heavy-Duty Diesel Truck Engines," Journal of the Air and Waste Management Association, Vol. 52, pp. 1026-1031, 2002.

7. Rahimian, M., H., Farshchi, M., "Effect of Non-dimensional Parameters on the Internal Circulation of a Liquid Droplet Moving with the Surrounding Gas," Esteghlal Journal of Engineering, Isfahan, Iran, vol. 21, No. 1, pp. 167-180, July 2002.

8. Brodrick, C. J., Laca, E., Farshchi, M., Dwyer, H. A., "Effect of On-Road Loads on Gaseous Emissions from a Modern Heavy-Duty Diesel Truck," accepted for publication in the Journal of Transportation and Statistics, 2002.

9. Brodrick, C.J., Lipman, T., Farshchi, M., Dwyer, H. A., Sperling, D., Gouse S. W., Harris B., and King, F. Jr., "Evaluation of Fuel Cell Auxiliary Power Units for Heavy-Duty Diesel Trucks," Transportation Research Part D, Vol. 7, pp. 303-315, 2002.

10. Golafshani, M., Farshchi, M., and Ghassemi, H., "Effects of Grain Geometry on Acoustic Instability of Solid Propellant Rocket Motors," AIAA Journal of Propulsion and Power, Vol. 17, No. 6, Nov. 2001.

11. Farshchi, M., Brodrick, C. J., and Dwyer, H. A., "Dynamometer Testing of a Heavy-Duty Diesel Engine Equipped with a Urea-SCR System," SAE 2001-01-0516, in Diesel Exhaust Emission Control (SP-1581), March 2001.

12. Farshchi, M. and Rahimian, M.H., "Unsteady Deformation and Internal Circulation of a Liquid Drop in a Zero Gravity Uniform Flow," ASME Journal of Fluids Engineering, Vol. 121, pp. 665-672, September 1999.

13. Brodrick, C. J., Farshchi, M., Dwyer, H. A., and Sperling, D., "Urea "SCR Demonstration and Evaluation for Heavy-Duty Diesel Trucks," SAE 1999-01-3722, in Truck and Bus Engines, Transmissions, and Gearing (SP-1488), November 1999.

14. Farshchi, M. and Hossain-pour, S., "Determination of BKW Equation of State Parameters via Measurement of the Detonation Velocity in Condense Explosives," Esteghlal Journal of Engineering, Isfahan, Iran, vol. 17, No. 2, pp. 1-12, Feb. 1999.

15. Farshchi, M. and Rahimian, M.H., "Droplet Deformation Dynamics in Convective Flow Fields," Esteghlal Journal of Engineering, Isfehan, Iran, vol. 16, No. 2, pp. 1-15, Feb. 1998.

16. Farshchi, M., Rahimian, M.H., and Ashgriz, N., "Chemically Reacting Liquid Droplet Flow Field Calculation," in Transport Phenomena in Combustion, edited by S.H. Chan, Taylor and Francis Publications, volume 1, page 872, July 1995.

17. Golafshani, M., Farshchi, M., and Shahsavan, M., "A Preconditioning Technique for the Solution of Navier-Stokes Equations in all Flow Regimes," accepted for publication in Esteghlal Journal of Engineering, Isfahan, Iran.

18. Nixon, D., Carosu, S.C., and Farshchi, M., "Further Study of Phantom Solutions to the TSD-Euler Equation," Acta Mechanica, vol. 86, pp. 15-29, 1991.

19. Dibble, R.W., Kollmann, W., Farshchi, M, and Schefer, R.W., "Second-Order Closure for Turbulent Nonpremixed Flames: Scalar Dissipation and Heat Release Effects," Twenty-first Symposium (International) on Combustion/The Combustion Institute, pp. 1329-1340, 1986.

20. Jischke, M.C. and Farshchi, M. "Boundary Layer Regime for Laminar Free Convection between Horizontal Circular Cylinders," ASME Journal of Heat Transfer, VOL. 102, May 1980.

Conference Papers

1. Ebrahimi, M., Knowles, K., and Farshchi, M., "Sound Generation by Incompressible Turbulent Flow over a Two-Dimensional Cavity," Computational Aeroacoustics, Colloquium EUROMECH 449, Chamonix, France, December 2003.

2. Farshchi, M., Riazi, R. and Rahimian, M. H., "Analysis of Oscillatory Flow Effects on Heat and Mass Transfer of a Combusting Droplet," proceedings of the Eight Iranian Fluid Dynamics Conference, University of Tabriz, Tabriz, Iran, September 2003.

3. Farshchi, M., Hannani, S.K., Ebrahimi, M., "Sound Generation by Low Mach Number Air Flow Over a Two-Dimensional Open Cavity," proceedings of the Fourth Iranian Aerospace Society Conference, Tehran, Iran, January 2003.

4. Farshchi, M. and Ebrahimi, M., "An Optimized DRP Scheme for Low Mach Number Computational Aero-Acoustics," proceeding of the Ninth Asian Congress of Fluid Mechanics, Isfahan, Iran, May 2002.

5. Farshchi, M., Vaezi, V., and Shaw B. D., " Droplet Combustion Study of HAN-based Monopropellants,"Proceedings of the 2nd Joint Meeting of the U.S. Sections of the Combustion Institute, March 2001.

6. Brodrick, C. J., Lipman, T., Farshchi, M., Dwyer, H. A., Gouse, S. W., Harris, D. B., and King F. G., "Potential Benefits of Utilizing Fuel Cell Auxiliary Power Units in Lieu of Heavy-Duty Truck Engine Idling", proceedings of the Transportation Research Board 80th Annual Meeting, Washington D.C., January 2001.

7. Brodrick, C. J., Farshchi, M., Dwyer, H. A., Gouse, S. W., Mayenburg, M., and Martin, J., "Demonstration of a Proton Exchange Membrane Fuel Cell as an Auxiliary Power Source for Heavy Trucks," SAE 2000-01-3488, December 2000.

8. Brodrick, C. J., Farshchi, M., Jackson, M., Dwyer, H. A., Zhou, H., and Sperling, D. "Urea-SCR System Demonstration and Evaluation for Heavy-Duty Diesel Trucks: Phase I, Preliminary Emissions Test Results and Cost-Effectiveness Analysis," proceedings of the Transportation Research Board 79th Annual Meeting, Washington D.C., January 2000.

9. Farshchi, M., Hannani, S. K., and Ebrahimi, M.,"A Comparative Study of Optimization DRP Schemes for Computational Aero-Acoustics," proceedings of the 4th International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers, pp. 513-522, May 2000.

10. Rahimian, M.H. and Farshchi, M., "On the Internal Circulation of a Liquid Drop Moving with the Surrounding Gas," proceedings of the CFD 98 Conference, Quebec, Canada, June 1998.

11. Farshchi, M. and Hossain-pour, S., "Analysis of Detonation Wave Propagation in Condense Explosives," proceedings of the Fourth Iranian Fluid Dynamics Conference, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, October 1996.

12. Farshchi, M., Ghasemi, H. and Golafshani, M., "T-Burner Analysis of Acoustic Instabilities of Solid Rocket Motors," proceedings of the Fourth Iranian Fluid Dynamics Conference, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, October 1996.

13. Farhanieh, B., Sheikhi, H., and Farshchi, M., "Numerical Investigation of Turbulent Reacting Flow in an Enclosure with a moving Boundary," proceedings of the Second Baltic Heat Transfer Conference, Jurmala, Riga, August 1995.

14. Farshchi, M. and Kakaie, A.H., "Application of Finite Volume Unstructured Grid Flow Solver to Incompressible Flow Fields, proceedings of the Third Iranian Fluid Dynamics Conference, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, January 1995.

15. Farshchi, M., Ebrahimi, R., and Golafshani, M., "Numerical Solution of Supersonic Turbulent Flows with Finite-Rate Chemical Reaction," proceedings of the Third Iranian Fluid Dynamics Conference, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, January 1995.

16. Farshchi, M., Saidi, A., and Farhanieh, B., "Structure of Length Scales and Their Modeling in Turbulent Flow Fields," monograph-proceedings of the International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Published by Begall House, Lisbon, Portugal, August 1994.

17. Farshchi, M., "Supersonic Turbulent Flow Modeling and Calculation," proceedings of the Society for Industrial and Applied Mathematics Annual Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, July 1993.

18. Farshchi, M. and Gorgi, A. A., "Numerical Simulation of a Missile Aft Flow Field with an Under-expanded Plume," proceedings of the Second Iranian Fluid Dynamics Conference, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, July 1993.

19. Farshchi, M. and Golafshani, M., "Multi-Dimensional Acoustic Analysis of a Solid Propellant Rocket Motor," proceedings of SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems, Snowbird, Utah, October 1992.

20. Golafshani, M. and Farshchi, M., "One-Dimensional Flow Analysis of a Solid Propellant Rocket Motor," proceedings of SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems, Snowbird, Utah, October 1992.

21. Carosu, S.C. and Farshchi, M., "Automatic Grid Generation for Iced Airfoil Flowfield Predictions," AIAA paper 92-0415, presented at the AIAA 30th Aerospace Sciences Meeting & Exhibit, Reno, Nevada, January 1992.

22. Farshchi, M., "Role of CFD in Future Propulsion Research," invited paper, proceedings of the First Iranian Fluid Dynamics Conference, Kerman University, Kerman, Iran, January 1991.

23. Farshchi, M., "Chemically Reacting Supersonic Flow Calculation Using an Assumed PDF Model," AIAA paper 90-0731, presented at the AIAA 28th Aerospace Sciences Meeting, Reno, Nevada, January 1990.

24. Nixon, D., Kuhn, G.D., and Farshchi, M., "Numerical Simulation of a Turbulent flow through a shock Wave," AIAA paper 90-1641, presented at the AIAA 21st Fluid Dynamics, Plasma Dynamics and Laser Conference, Seattle, Washington, June 1990.

25. Farshchi, M., "A PDF Closure Model for Compressible Turbulent Chemically Reacting Flows," AIAA paper 89-0390, presented at the AIAA 27th Aerospace Sciences Meeting, Reno, Nevada, January 1989.

26. Farshchi, M., "Prediction of Heat Release Effects on a Mixing Layer," AIAA paper 86-0058, NASA Contractor Report 175044, presented at the AIAA 24th Aerospace Sciences Meeting, Reno, Nevada, January 1986.

27. Farshchi, M., Kollmann, W., Dibble, R.W., and Schefer, R.W., "Second-Order Closure for Turbulent Nonpremixed Flames," presented at the Fifth Symposium on Turbulent Shear Flows, Ithaca, New York, August 1985.

28. Farshchi, M. and Kollmann, W., "Reynolds-Stress Closure for Turbulent Flames," proceedings of 21st National Heat Transfer Conference, Seattle, Washington, April 1983.

Courses Taught 
Undergraduate

  Fluid Mechanics I & II

  Thermodynamics I & II

  Aerodynamics

  Gas Dynamics

  Fuel and Combustion

  Heat Transfer

  Propulsion

Graduate

  Turbulence

  Combustion Instability

  Advanced Turbulent Reacting Flows

  Advance Thermodynamics

  Advanced Numerical Methods

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4950

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: farshchi sharif.edu


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!