مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Masoud Darbandi

Professor

Ph.D. in Computational Fluid Dynamics,
University of Waterloo, Canada, 1996.

Last updated: Sunday, January 22nd, 2017

Research Interests and Activities 

  All-Speed Algorithms and Implementations,

  Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer,

  DSMC or Direct Simulation Monte Carlo in Nanoflow and Microflow Modelling,

  Energy Management and Energy Saving Strategies and Applications,

  Finite Volume based Finite Element Algorithms and Development,

  Improvement in Gas Turbine Performance and Efficiency,

  Mathematical and Computer Modelling of Engineering Systems,

  Micro/Nano Flow and Devices applied in MEMS/NEMS,

  Molecular Dynamics and in Nanoflow and Microflow Modelings

  Moving Hybrid and Unstructured Grid Developments,

  Optimization Algorithms,

  Optimization for Energy Saving,

  Parallel Computations and High Performance Computing Systems,

  Reacting Flow Simulation and Optimization in Furnaces, Boilers, Incinerators, etc.,

  Solid-Fluid Interaction,

  Turbulence Modeling.

Publications 
Journal Papers

1. Darbandi, M. and Roohi, E., Applying a Hybrid DSMC/Navier-Stokes Frame to Explore the Effect of Splitter Catalyst Plates in Micro/Nano Propulsion Systems, Sensors & Actuators: A. Physical, In press. (doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2012.09.005).

2. Darbandi, M., and Fouladi, N., Developing an ordering-based renumbering approach for triangular unstructured grids, Engineering with Computers, In press, Springer. (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.08.036)

3. Roohi, E. and Darbandi, M., Recommendations on Performance of Parallel DSMC Algorithm in Solving Subsonic Nanoflows, Applied Mathematical Modeling; Simulation and Computation for Engineering and Environmental Systems, Vol. 36, No. 5, pp. 2314-2321, May 2012, Elsevier. (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.08.036).

4. Fouladi, N., and Darbandi, M., A numerical algorithm for directional layer ordering of unstructured grids data structure, Sharif Journal of Science & Technology, Vol. 27-3, no. 2, pp. 101-111, Dec. 1, 2011

5. Darbandi, M., and Roohi, E., DSMC Simulation of Subsonic Flow through Nanochannels and Micro/Nano Backward-Facing Steps, International Communications in Heat and Mass? Transfer, vol. 38, No. 10, pp. 1443-1448, December 2011, Elsevier. 5151DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2011.08.002)

6. Darbandi, M., and Fouladi, N., A Reduced Domain Strategy for Local Mesh Movement Application in Unstructured Grids, Applied Numerical Mathematics, vol. 61, No. 9, pp. 1001-1016, September 2011, (DOI: 10.1016/j.apnum.2011.04.005)

7. Ebrahimi-Kebria, H. R., Darbandi, M., and Hosseinizadeh, S. F., Numerical Simulation of Low Mach Number Laminar Mixing and Reacting Flows Using a Dual-Purpose Pressure-Based Algorithm, Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals, vol. 59, No. 6, pp. 495-514, June 9/ 2011. (DOI: 10.1080/10407790.2011.578018)

8. Haghdoost, A., Dehkordi, A. M., Darbandi, M., Shahalami, M., and Saien, J., Combined Model of Mass-Transfer Coefficients for Clean and Contaminated Liquid-Liquid Systems, Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 50, No. 8, pp. 4608?4617, March 11/ 2011. (DOI: dx.doi.org/10.1021/ie901076f)

9. Darbandi, M., and Roohi, E., Study of Subsonic-Supersonic Gas Flow through Micro/Nanoscale Nozzles Using Unstructured DSMC, Microfluidics and Nanofluidics Journal, Vol. 10, No. 2, pp. 321-335, January 29/ 2011, (DOI: 10.1007/s10404-010-0671-7).

10. Scanlon, T. J., Roohi, E., White, C., Darbandi, M., and Reese, J. M., An Open Source, Parallel DSMC Code for Rarefied Gas Flows in Arbitrary Geometries, Computers & Fluids, Vol. 39, No. 10, pp. 2078-2089, December 10, 2010. (DOI: 10.1016/j.compfluid.2010.07.014).

11. Hosseinizadeh, S. F., Darbandi, M., and Heidarnataj M., Numerical Study of High Gradient Thermobuoyant Flow in a Tilted Cavity Using a Novel Non-Boussinesq Algorithm, Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, vol. 58, No. 12, pp. 984-1003, December 06/ 2010. (DOI: 10.1080/10407782.2010.529026)

12. Alipanah, M., Hasannasab, P., Hosseinizadeh, S. F., and Darbandi, M., Entropy Generation for Compressible Natural Convection with High Gradient Temperature in a Square Cavity, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 37, No. 9, pp. 1388-1395, November, 2010. (DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2010.07.020)

13. Darbandi, M., and Sadeghi H., Numerical Simulation of Orifice Cavitating Flows using Two-Fluid and Three-Fluid Cavitation Models, Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, vol. 58, No. 6, pp. 505-526, September 15, 2010. (DOI: 10.1080/10407782.2010.508436)

14. Hanafizadeh, P., Saidi, M. H., Darbandi, M., and Kebriaee, A., Numerical Simulation of Two-Phase Flow in Airlift Pumps Using the Physical Influence Scheme, Progress in Computational Fluid Dynamics, Vol. 10, No. 3, pp. 186-194, May 25, 2010. (DOI: 10.1504/PCFD.2010.033330).

15. Naderi, A.R., and Darbandi, M., and Taeibi_Rahni, M., Developing a unified FVE-ALE approach to solve unsteady fluid flow with moving boundaries International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 63, No. 1, pp. 40-68, 10 May 2010, (DOI: 10.1002/fld.2055).

16. Roohi, E., Darbandi, M., and Mirjalili, V., Direct Simulation Monte Carlo Solution of Subsonic Flow Through Micro/Nanoscale Channels, ASME Journal of Heat Transfer, Vol. 131, No. 9, 092402-1--8, September 2009. (DOI: 10.1115/1.3139105).

17. Roohi, E., and Darbandi, M., Extending the Navier-Stokes Solutions to Transition Regime in two-dimensional Micro- and Nanochannel Flows Using Information Preservation Scheme, Physics of Fluids, Vol. 21, No. 8, pp.082001-(1-12), August 5, 2009.

18. Darbandi, M., and Vakilipour, S., Solution of Thermally Developing Zone in Short Micro/Nanoscale Channels, ASME Journal of Heat Transfer, Vol. 131, No. 4, pp. 044501-1--5, April 2009.

19. Vakili S., and Darbandi, M., Recommendations on Enhancing the efficiency of Algebraic Multigrid Preconditioned GMRES in Solving Coupled Fluid Flow Equations, Numerical Heat Transfer; Part B Fundamentals, Vol. 55, No. 3, pp. 232-256, March 2009.

20. Vakilipour, S., and Darbandi, M., Advancement in Numerical Study of Gas Flow and Heat Transfer in Microchannel, AIAA Journal of Thermophysics and Heat Transfer, Vol. 23, No. 1, pp. 205-208, January-March 2009.

21. Javadi, Kh., Darbandi, M., and Taeibi-Rahni, M., Three-Dimensional Compressible-Incompressible Turbulent Flow Simulation Using a Pressure-Based Algorithm, Computers & Fluids, Vol. 37, No. 6, pp.747-766, July 2008; (doi:10.1016/j.compfluid.2007.09.004).

22. Darbandi, M., Roohi, E., and Mokarizadeh, V., Conceptual Linearization of Euler Governing Equations to Solve High Speed Compressible Flow Using a Pressure-Based Method, Numerical Methods for Partial Differential Equations, Vol. 24, No. 2, pp.583-604, 2008. (DOI: 10.1002/num.20275).

23. Darbandi M., Vakili S., and Schneider G.E., Efficient Multilevel Restriction-Prolongation Expressions for Hybrid Finite Volume Element Method, International Journal of Computational Fluid Dynamics, Vol. 22, No. 1-2, pp. 29-38, Jan.-Feb 2008, (DOI: 10.1080/10618560701737203).

24. Darbandi, M., and Vakilipour, S., Developing Implicit Pressure-Weighted Upwinding Scheme to Calculate Steady and Unsteady Flows on Unstructured Grids, International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 56, No. 2, pp. 115-141, January 20, 2008. (DOI: 10.1002/fld.1451).

25. Javadi, Kh., Taeibi-Rahni, M., and Darbandi, M., Jet-into-Crossflow Boundary-Layer Control: Innovation in Gas Turbine Blade Cooling, AIAA Journal, Vol. 45, No. 12, pp. 2910-2925, December 2007.

26. Darbandi, M., Torabi, S.O., Saadat, M., Daghighi, Y., and Jarrahbashi, D., A Moving-Mesh Finite-Volume Method to Solve Free-Surface Seepage Problem in Arbitrary Geometries, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 31, No. 14, pp.1609-1629, Dec. 10, 2007, John Wiley & Sons, Ltd. (DOI: 10.1002/nag.611).

27. Darbandi, M., and Hosseinizadeh, S.F., Numerical Study of Natural Convection in Vertical Enclosures using a Novel Non-Boussinesq Algorithm, Numerical Heat Transfer; Part A Applications, Vol. 52, No. 9, pp. 849-873, October 2007. (DOI: 10.1080/10407780701340155).

28. Darbandi, M., and and Vakilipour, S., Developing Consistent Inlet Boundary Conditions to Study the Entrance Zone in Microchannels, AIAA Journal of Thermophysics and Heat Transfer, Vol. 21, No. 3, pp.596-607, July/September 2007. (DOI: 10.2514/1.27509).

29. Darbandi, M., Mokarizadeh, V., and Rouhi, E., Developing a Shock-Capturing Formulation with High Performance to Capture Normal Standing Shock in All-Speed Regime, Esteghlal Journal of Engineering, Vol. 25, No. 2, pp. 167-181, Feb. 2007.

30. Darbandi, M., Vakilipour, S., "Using Fully Implicit Conservative Statements to Close Open Boundaries Passing through Recirculations," International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 53, No. 3, pp.371-389, Jan. 2007.

31. Darbandi, M., and Naderi, A., Multiblock Hybrid Grid Finite Volume Method to Solve Flow in Irregular Geometries, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 199, Issues 1-3, pp. 321-336, Dec. 2006.

32. Darbandi, M., Taeibi-Rahni, M., and Naderi, A.R., Firm Structure of the Separated Turbulent Shear Layer Behind Modified Backward-Facing Step Geometries, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 16, No. 7, pp. 803-826, Aug. 2006.

33. Darbandi, M., and Hosseinizadeh, S.F., Numerical Simulation of Thermobuoyant Flow with Large Temperature Variation, AIAA Journal of Thermophysics and Heat Transfer, Vol. 20, No. 2, pp. 285-296, April-June 2006.

34. Darbandi, M., Mousaviraad, S.M., Sadathosseini, S.H., and Schneider, G.E., Developing an Optimized k-? Turbulence Model for Ship Resistance Calculations, Computational Fluid Dynamics Journal, Vol. 15, No. 1, pp. 143-151, 2006.

35. Darbandi, M., Saadat, M., and Torabi, S.O., A Finite Volume Method to Solve Free Surface Flow in Porous Media, Computational Fluid Dynamics Journal, Vol. 15, No. 1, pp.44-51, 2006.

36. Darbandi, M., Schneider, G.E., and Vakili, S., Using Different Preconditioned Krylov Subspace Methods to Solve Coupled Fluid Flow Equations, Computational Fluid Dynamics Journal, Vol. 15, No. 1, pp. 35-43, 2006.

37. Hosseinizadeh, S.F., and Darbandi, M., A Quasi-One-Dimensional Pressure-Based Solution for Subsonic Euler Flow Regime, Far East Journal of Applied Mathematics, Vol. 21, No. 2, pp.157-171, 2005.

38. Paill?re, H., Le Qu?r?, P., Weisman, C., Vierendeels, J., Dick, E., Braack, M., Dabbene, F., Beccantini, A., Studer, E., Kloczko, T., Corre, C., Heuveline, V., Darbandi, M., and Hosseinizadeh, S.F., Modelling of Natural Convection Flows with Large Temperature Differences: A Benchmark Problem for Low Mach Number Solvers. Part 2, ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, Vol. 39, No. 3, pp.617-621, May-June, 2005.

39. Darbandi, M., and Bostandoost S.M., A New Formulation Toward Unifying the Velocity Role in Collocated Variable Arrangement, has been accepted for publication in Numerical Heat Transfer; Part B: Fundamentals, Vol.47, No. 4, pp.361-382, April 2005.

40. Darbandi, M., and Hosseinizadeh, S.F., ``A Two-Step Modification toward Implementing Compressible Source Terms in Low Compressible Flows," Journal of Aerospace Science and Technology, Vol. 2, No.1, pp.37-44, 2005.

41. Darbandi, M., and Mokarizadeh V., A Modified Pressure-Based Algorithm to Solve the Flow Fields with Shock and Expansion Waves, Numerical Heat Transfer; Fundamentals B, Vol. 46, No.5, pp.497-504, Nov. 2004.

42. Darbandi, M., and Hosseinizadeh, S.F., Remarks on Numerical Prediction of Wall-Shear-Stress in Entry Flow Problems, Communications in Numerical Methods in Engineering, Vol. .20, No. 8, pp.619-625, Aug. 2004.

43. Darbandi, M., and Hosseinizadeh, S.F., General Pressure-Correction Strategy to Include Density Variation in Incompressible Algorithms, AIAA Journal of Thermophysics and Heat Transfer, Vol.17, No.3, pp.372-380, July-Sep. 2003.

44. Darbandi, M., and Schneider, G.E., Thermobuoyancy Treatment for Electronic Packaging Using an Improved Advection Scheme, ASME Journal of Electronic Packaging, Vol.125, pp.244-250, June 2003.

45. Darbandi, M., and Schneider, G.E., Performance of an Analogy-Based All-Speed Procedure without any Explicit Damping, Computational Mechanics, Vol.26, No.5, pp.459-469, Nov. 2000.

46. Darbandi, M., and Schneider, G. E., Application of an All-Speed Flow Algorithm to Heat Transfer Problems, Numerical Heat Transfer, Part A, Vol. 35, No. 7, pp: 695-715, May 1999.

47. Darbandi, M., and Schneider, G. E., Numerical Study of the Flow Behavior in the Uniform Velocity Entry Flow Problem, Numerical Heat Transfer A, Vol. 34, No. 5, pp: 479-494, 1998.

48. Darbandi, M., and Schneider, G. E., Comparison of Pressure-Based Velocity and Momentum Procedures for Shock Tube Problem, Numerical Heat Transfer B, Vol. 33, No. 3, pp. 287-300, April-May 1998.

49. Darbandi, M., and Schneider, G. E., Analogy-Based Method for Solving Compressible and Incompressible Flows, AIAA Journal of Thermophysics and Heat Transfer, Vol. 12, No. 2, pp. 239-247, April-June 1998.

50. Darbandi, M., and Schneider, G. E., Momentum Variable Procedure for Solving Compressible and Incompressible Flows, AIAA Journal, Vol. 35, No. 12, 1997.

51. Alishahi, M. M., and Darbandi, M., Multiple-Zone Potential Solution around Wing-Body Configurations, Journal of Aerospace Engineering, Vol. 6, pp. 329-346, 1993.

Book Chapters

1. Darbandi, M., and Banaeizadeh, A., "Developing a New Bi-Implicit Finite Volume Element Method to Solve Nonpremixed Diffusion Flame," in Computational Methods, Edited by G. R. Liu, V.B.C. Tan, and X. Han, pp.203-213, Springer, Netherlands, Nov. 2006.

2. Darbandi, M., and Zakyani, M., ``Solving Turbulent Flow in Curvilinear Coordinate System Using Covariant Velocity Calculation Procedure," in Computational Methods, Edited by G. R. Liu, V.B.C. Tan, and X. Han, pp.161-175, Springer, Netherlands, Nov. 2006.

3. Darbandi, M., Banaeizadeh, A., and Schneider, G.E., ``Parallel Computation of a Mixed Convection Problem Using Fully-Coupled and Segregated Algorithms, American Society of Mechanical Engineers, Heat Transfer Division (Publication) ASME-HTD Vol. 375, No.1, pp. 313-322, ASME, 2004.

4. Niavarani-Kheiri, A., Darbandi, M., and Schneider, G.E., ``Parallelization of the Lattice-Boltzmann Method to Simulate Thermo-Hydrodynamic Problems with Free Convection, American Society of Mechanical Engineers, Heat Transfer Division (Publication) ASME-HTD Vol. 375, No.1, pp. 305-312, ASME, 2004.

5. Darbandi, M., Schneider, G.E., and Taheri , S.A. , "Developing an Efficient Multigrid Strategy for Solving Incompressible Flow," American Society of Mechanical Engineers, Fluids Engineering Division (Publication) FED, Vol. 260, pp.625-634, ASME, 2004.

6. Darbandi, M., Mazaheri-Body, K., and Vakilipour, S., A Pressure-Weighted Upwind Scheme in Unstructured Finite-Element Grids, in Numerical Mathematics And Advanced Applications, Editted by M. Feistauer, V. Dolejsi, P. Knobloch, and K. Najzar, Springer-Verlag, pp.250-259, Oct. 2004.

7. Darbandi, M., Mazaheri-Body, K., and Vakilipour, S., ``A Pressure-Weighted Upwinding Scheme for Calculating Flow on Unstructured Grids, in Computational Methods in Sciences and Engineering, Edited by T.E. Simos, World Scientific Publishing Co., p. 138-143, Aug. 2003.

Conference Papers

1. Yousefian, S., Ghafourian, A., and Darbandi, M., Numerical Study of Syngas Premixed Flame Structure and Extension Paper No. MCS 7, the 7th Mediterranean Combustion Symposium, September 11-16, 2011, Chia Laguna, Cagliari, Italy

2. Darbandi, M., and Karchani, A., and Akhlaghi, H., Thermal Simulation of Gas Flow through Microchannels using Direct Simulation Monte Carlo, Paper ICCHMT 2011-162, Proceedings of the 7th International Conference on Computational Heat and Mass transfer, ICCHMT 2011, July 18-22, 2011, Istanbul, Turkey

3. Darbandi, M., Karchani, A., and Schneider, G. E., The Study of Rarefied Gas Flow through Microfilters with Different Openings Using MONIR-DSMC, Paper ASME ICNMM 2011-58029, Proceedings of ASME 2011, 9th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels, ASME-ICNMM2011, June 19-22, 2011, Alberta, Canada

4. Darbandi, M., and Sabouri, M., Numerical Simulation of Hydrogen Absorption on Carbon-Nanotubes using Molecular Dynamics Method, the proceedings of the 9th Nanotechnology Student Conference, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, pp. 2191-2196, March 3-4, 2011

5. Darbandi, M., Akhlaghi, H., Karchani A. and Vakili, S., Various Boundary Condition Implementations to Study Microfilters using DSMC Simulation, Paper ASME IMECE2010-40379, Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, IMECE2010, November 12-18, 2010, Vancouver, British Columbia, Canada

6. Yousefian, S., Ghafourian, A., and Darbandi, M., Study of Syngas Autoignition Delay Time Under Gas Turbine Operating Conditions: A Review of Kinetic Mechanisms, Paper ID No. 12, 5th International Conference in the Future of Gas Turbine Technology, 27-28 October 2010, Brussels, Belgium

7. Darbandi, M., Zakeri, R., and Schneider, G. E., Simulation of Polymer Chain Driven by DPD Solvent Particles in Nanoscale Flows, Paper ASME FEDSM-ICNMM 2010-31087, Proceedings of ASME 2010 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting and 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels, FEDSM2010-ICNMM2010, August 2-4, 2010, Montreal, Canada

8. Darbandi, M., Abbasi, H. R., Sabouri, M., and Khaledi-Alidusti R., Simulation of Heat Transfer in Nanoscale Flow Using Molecular Dynamics, Paper ASME FEDSM-ICNMM 2010-31065, 6 pages, Proceedings of ASME 2010 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting and 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels, FEDSM2010-ICNMM2010, August 2-4, 2010, Montreal, Canada

9. Darbandi, M., and Sabouri, M., Study of Physical Adsorption of Hydrogen on Finite Carbon Nanotube Bundles Using Molecular Dynamics Simulation, ISME-2010-1483, the proceedings of the 18th ISME 2010 Conference, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 6 pages, May 11-13, 2010

10. Darbandi, M., Zakeri, R., and Schneider, G.E., Dissipative Particle Dynamics Simulation of Electroosmotic Flow in Nanoscale Channels, AIAA Paper 2010-0807, the 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, Orlando, Florida, 8 pages, Jan. 4-7, 2010.

11. Sadeghi, H., Darbandi, M., and Mani, M., Numerical Studies about Cavitation of Internal Turbulent Flows, The Proceedings of the 6th International Symposium on Turbulence, Heat, and Mass Transfer, Rome, Italy, 10 pages, Sept. 14-18, 2009

12. Darbandi, M., Mazaheri, I., Molaei-Dehkordi, A., and Schneider, G.E., A Level-Set Modelling of Droplet Dynamics in Fluid-Fluid Interaction, AIAA-2009-4292, 39th AIAA Fluid Dynamics Conference & Exhibit, San Antonio, Texas, June 22-25, 2009.

13. Darbandi, M., Ghafourizadeh, M., and Schneider, G. E., Numerical Calculation of Turbulent Reacting Flow in a Model Gas Turbine Combustor, AIAA Paper Number AIAA-2009-3926, 41st AIAA Thermophysics Conference, San Antonio, Texas, June 22-25, 2009.

14. Darbandi, M., and Farzinpour, P., Novel Boundary Condition Implementations to Model Electroosmotic Phenomenon in Microchannels, ASME ICNMM Paper 2009-82278, The Seventh International ASME Conference on Nanochannels, Microchannels and Minichannels, ICNMM2009, June 22-24, 2009, Pohang, South Korea.

15. Darbandi, M., and Setayeshgar, A., Flow Past Confined Nano Cylinder in Microscale Channels, ASME ICNMM Paper 2009-82222, The Seventh International ASME Conference on Nanochannels, Microchannels and Minichannels, ICNMM2009, June 22-24, 2009, Pohang, South Korea.

16. Darbandi, M., Farzinpour, P., and Schneider, G.E., Adverse Pressure Gradient Effect on Electroosmotic-Driven Flow in Microchannels, The17th Annual Conference of the CFD Society of Canada, (Ottawa, ON, Canada), CFDSC, Ottawa, ON, Canada, 8 pages, May 3-5, 2009.

17. Darbandi, M., and Daghighi, Y., Applying Hybrid Finite-VolumeFinite-Element on Unstructured Quadratic Second-Order Elements, The 17th Annual Conference of the CFD Society of Canada, (Ottawa, ON, Canada), CFDSC, Ottawa, ON, Canada, 8 pages, May 3-5, 2009.

18. Darbandi, M., and Alami, N., Numerical Modeling of Interaction between Flexible Vibrational Airfoil Skin with Fluid to Improve its Aerodynamics Performance, Paper No. IAS-2009-AE-0590, The 8th International Conference of IAS, Maleke-Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran, Feb. 17-19, 2009.

19. Vakilipour, S., and Darbandi, M., "Viscous Dissipation Effects in Nanoscales," The proceedings of the 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, ICNN 2008, Tabriz, Iran, Oct. 28-30, 2008.

20. Mirjalili, V., Darbandi, M., Roohi E., "Heat Transfer Characteristics of Supersonic Flow in Nano-Geometries Using DSMC-IP Method," the proceedings of the 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, ICNN 2008, Tabriz, Iran, Oct. 28-30, 2008.

21. Roohi, E., Darbandi, M., and Mirjalili, V, "DSMC Solution of Supersonic Scale to Chocked Subsonic Flow in Micro to Nano Channels," ASME ICNMM Paper No. 2008-62282, The Sixth International ASME Conference on Nanochannels, Microchannels and Minichannels, (ICNMM2008), pp. 985-993, June 23-25, 2008, Darmstadt, Germany, ISBN: 0-7918-4834-5.

22. Darbandi, M., and Y. Daghighi, "Computation of Rarefied Gaseous Flow in Micro to Nano Scale Channels with Slip to Transient Regimes Using General Second-Order Quadratic Elements," ASME ICNMM Paper No. 2008-62155, Proceedings of the Sixth International ASME Conference on Nanochannels, Microchannels and Minichannels, (ICNMM2008), pp. 55-64, June 23-25, 2008, Darmstadt, Germany, ISBN: 0-7918-4834-5, DOI:10.1115/ICNMM2008-62155.

23. Fouladi, N., and Darbandi, M., "A Flexible Spring-Based Unstructured Grid Deformation Strategy," Paper No. IAS-2008-AE-0189, The 7th International Conference of Iranian Aerospace Society, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 10 pages, Feb. 19-21, 2008.

24. Yousefian, S., Ghafourian, A., and Darbandi, M., "Systematic Simplification of Chemical Kinetic Mechanisms with DRG and CSP Methods," Paper No. CCI-2063, Proceedings of the Second Iran Combustion Conference, 9 pages, Mashad, Iran, Feb. 12-13, 2008.

25. Darbandi, M., Ghafourizadeh, M., and Schneider, G.E., "Developing a Novel FEV Formulation to Solve Laminar Diffusive Flame in Cylindrical Coordinates," AIAA Paper 2008-1257, the 46th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, 11 pages, Jan. 7-10, 2008.

26. Darbandi, M., and Vakilipour, S., "Developing Consistent Inlet Thermal Boundary Condition in Micro/Nano Scale Channels with Heat Transfer," ASME-MNHT Paper No. 2008-52131, the Proceedings of the ASME 2008 First International Conference on Micro/Nanoscale Heat Transfer (MNHT 2008), Parts A and B, pp. 691-700, Jan. 6-9, 2008, Tainan, Taiwan. ISBN: 0-7918-4292-4.

27. Darbandi, M., and Vakilipour, S., "Numerical Study Of Flow And Heat In Long Micro and Nano Channels," ASME-MNHT Paper No. 2008-52131, the Proceedings of the ASME 2008 First International Conference on Micro/Nanoscale Heat Transfer (MNHT 2008), Parts A and B, pp. 1299-1307, Jan. 6-9, 2008, Tainan, Taiwan. ISBN: 0-7918-4292-4.

28. Darbandi, M., Hassanzadeh, H., and Schneider, G. E., "Numerical Study of Buoyancy-Driven Turbulent Flow in Square Cavity with Large Temperature Differences," AIAA Paper 2007-4022, the 39th AIAA Thermophysics Conference, Miami, FL, 14 pages, June 25-28, 2007.

29. Javadi, K., Darbandi, M., and Taeibi-Rahni, M., "3D Compressible Turbulent Channel Flow Simulation Using an Extended Pressure Based Algorithm," AIAA Paper 2007-3866, the 37th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit, Miami, Florida, June 25-28, 2007.

30. Darbandi, M., Rikhtegar, F., and Schneider, G. E., "Simulation of Rarefied Micro to Nano Gas Flows Using Improved Slip Flow Models," AIAA Paper 2007-3991, the 37th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit, Miami, FL, 8 pages, June 25-28, 2007.

31. Darbandi, M., Hassanzadeh, H., and Schneider, G.E., "Numerical Modeling of Buoyancy-Driven Turbulent Flows in Enclosures Using a Dual-Purpose Algorithm," The Proceedings of the 15th Annual Conference of the CFD Society of Canada, (Toronto, ON, Canada), CFDSC, Ottawa, ON, Canada, May 27-31, 2007.

32. Darbandi, M., Vakilipour, S., and Schneider, G. E., "A Compressible-Incompressible Algorithm to Study the Compressibility Effect in Gaseous Microflows," The 15th Annual Conference of the CFD Society of Canada, ( Toronto , ON, Canada ), CFDSC, Ottawa, ON, Canada, May 27-31, 2007.

33. Darbandi, M., Rikhtegar, F., and Vakilipour, S., "Finite Volume Simulation of Transition Regime Using a Second-Order Velocity Slip," The 2nd International Conference in Computational Methods, Hiroshima, Japan, 13 pages, April 4-6, 2007.

34. Darbandi, M., Daghighi, Y., and Jarrahbashi, D., "A Moving Mesh Finite Volume Simulation of Flow through Porous Media with Random Permeability," The 9th International Conference on Computational Fluid Dynamics, Berkshire , England , March 26-29, 2007.

35. Fouladi, N., Darbandi, M., and Schneider, G.E., "Developing a Robust Ordering-Based Unstructured Moving Grid Strategy," AIAA Paper 2007-1460, the 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting & Exhibit, Reno, NV, January 8-11, 2007.

36. Darbandi, M., Vakilipour, S., Rikhtegar, F., Schneider, G.E., "A Finite Volume Simulation of Gaseous Microflows Using Improved slip Flow Conditions," AIAA Paper 2007-0934, the 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting & Exhibit, Reno, NV, January 8-11, 2007.

37. Darbandi, M., Vakili, S., and Schneider, G.E., "Multigrid Treatment of Finite Volume Element Simulation of Nonpremixed Turbulent Reacting Flow," the 14th Annual Computational Fluid Dynamics Conference, ( Kingston , Ontario , Canada ) CFDSC, Ottawa , ON , Canada , July 16-18, 2006.

38. Darbandi, M., Schneider, G.E., and Nazari, A., "Drag Reduction of Light Weight UAV Wing with Deflectable Surface in Low Reynolds Number Flights," AIAA Paper 2006-3680, the 3rd AIAA Flow Control Conference, San Francisco , California , June 5-8, 2006.

39. Darbandi, M., Schneider, G.E., Setayeshgar, A., and Vakili, S., "Modification of Standard k-epsilon Turbulence model for Multi-element Airfoil Application using Optimization Techniques," AIAA Paper 2006-2829, the 24th AIAA Applied Aerodynamics Conference, San Francisco, California, June 5-8, 2006.

40. Darbandi, M., Kazemi-Oskoii , S.A. , and Ghaemi S., "The Study of Turbulent Supersonic Flow over Modified Rearward-Facing Step Geometries," Proceedings of the Eleventh Asian Congress of Fluid Mechanics (11ACFM), Kuala Lumpur , Malaysia , pp. 566-571, May 22-25, 2006.

41. Darbandi, M., Vakili, S., and Schneider, G.E., "Employment of Algebraic Multigrid as a Preconditioner to Solve Fully Implicit Mixed Convection Equations," AIAA Paper 2006-0588, the 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, Jan. 9-12, 2006.

42. Darbandi, M., and Vakilipour, S., "Thermal Study at the Inlet of Microchannels," The 2nd International Conference on Thermal Engineering Theory and Applications, Al Ain, United Arab Emirates, Jan. 3-6, 2006.

43. Darbandi, M., and Hosseinizadeh, S.F., "A Robust Strategy to accelerate the convergence of compressible thermobuoyant flow solvers," 4th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics; HEFAT2005, Cairo, Egypt, Sep. 19-22, 2005

44. Darbandi, M., Zakyani, M., and Schneider, G.E., Evaluation of Different k-omega and k-epsilon Turbulence Models in a new Curvilinear Formulation, AIAA Paper 2005-5101, 17th AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, Toronto, Canada, June 6-9, 2005.

45. Darbandi, M., Banaeizadeh, A., and Schneider, G.E., ``Implicit Finite-Volume Method to Simulate Reacting Flow," AIAA Paper 2005-0574, the 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, Jan. 10-13, 2005.

46. Darbandi, M., Taeibi-Rahni, M., and Naderi, A.R., ``Developing an Accurate Hybrid Grid Approach to Solve Turbulent Flow in Complex Geometries, in Recent Advances and Applications in Fluid Mechanics; Part 1, Editted by M.H. Al-hajeri, A.F. Al-Mudhaf, and M.E. Eleshaky, the proceedings of the International Mechanical Engineering Conference & Expo 2004, Kuwait, Dec. 5-8, 2004, Kuwait Society of Engineers, pp.167-183, 2004.

47. Darbandi, M., and Niavarani-Kheiri, A., ``Parallel Simulation of Natural Convection Heat Transfer using Lattice Boltzmann Model, the First International Conference on Mesoscopic Methods in Science and Engineering (ICMMSE 2004), Braunschweig, Germany, July 26-30, 2004

48. Darbandi, M., and Banaeizadeh, A., ``Parallel Computation of the Navier-Stokes Equations Using Implicit Finite Volume Method," Proceedings of the 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2004, Jyvaskyla, Finland, July 24-28, 2004

49. Darbandi, M., and Taghvaey, M.J., ``A Computational Procedure to Improve Airfoil Performance Considering Shape and Flow Interactions," the 12th Annual Computational Fluid Dynamics Conference, (Ottawa, Canada), CFDSC, Ottawa, ON, Canada, May 9-11, 2004.

50. Darbandi, M., Schneider, G.E., and Bostandoost, S.M., ``Parallel Computation of a Fully Implicit Finite Volume Method using Different Ordering Strategies," AIAA Paper 2004-0994, the 42nd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, Jan. 5-8, 2004.

51. Darbandi, M., Taeibi-Rahni, M., Javadi, K., Javadi, A., and Schneider, G.E., ``Numerical Prediction on the Interaction of a Jet and a Turbulent Boundary Layer," AIAA Paper 2003-3730, the 33rd AIAA Fluid Dynamics Conference, Orlando, Florida, June 23-26, 2003

52. Darbandi, M., Schneider, G.E., and Hosseinizadeh, S.F., ``A Quasi-One-Dimensional Pressure-Based Solution for Subsonic Euler Flow Regime, The 3rd International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, Banff, Canada, pp.630-637, May 26-30, 2003.

53. Darbandi, M., Schneider, G.E., Javadi, K., and Solhpour, N., ``The Performance of a Physical Influence Scheme in Triangular Grids," AIAA Paper 2003-0436, the 41st AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, ND, Jan. 6-9, 2003.

54. Darbandi, M., and Hosseinizadeh, S.F., ``A Two-Steps Modification Toward Implementing Density Variation, The Proceedings of the 9th Asian Congress of Fluid Mechanics, Isfahan, Iran, May 27-31, 2002.

55. Darbandi, M., Schneider, G.E., and Mokarizadeh V., ``The Performance of Newton-Raphson Linearization in Collocated Schemes, the Proceedings of the 8th Annual Conference of the CFD Society of Canada, Montreal, Quebec, Canada, June 11-13, pp.160-166, 2000.

56. Darbandi, M., Schneider, G.E., and Mokarizadeh V., ``A New Linearization Strategy for Treating Collocated Grid Schemes, AIAA Paper 2000-0342, 38th AIAA Aerospace Sciences Meeting & Exhibit, Reno, NV, January 10-13, 2000.

Courses Taught 
Undergraduate

  Fundamentals of Aerospace Sciences

  Gas Dynamics

  Heat Transfer

  Introduction to CFD

  Thermodynamics 1

  Thermodynamics 2

Graduate

  Advanced Numerical Methods

  Advanced Turbomachinery

  Advanced Viscous Flow

  Computational Fluid Dynamics (the finite volume)

  Computational Fluid Dynamics 1

  Computational Fluid Dynamics 2

  Computational Nano

  Finite Element in Fluids

  Finite Element Method

  Advanced Research Methods

  Turbulence

Honors and Awards 

  Distinguished University Researcher Award and Prize, Sharif University of Technology, 2011.

  Award for Supervising the best Ph.D. Thesis in Aerospace Engineering, Iranian Aerospace Society (IAS), 2010.

  Distinguished University Professor Award, Sharif University of Technology, 2008.

  Distinguished University Researcher Award and Prize, Sharif University of Technology, 2007.

  Award for Supervising the best B.Sc. Thesis in Mechanical Engineering, Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME), 2004.

  Distinguished Teaching Award in Aerospace Engineering, Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, 2003.

Supervised Students 
Ph.D. Students

  Prof. Seyed Farid Hosseinizadeh, (2006)

  Prof. Khodayar Javadi (2007)

  Dr. Shidvash Vakilipour (2008)

  Prof. Alireza Naderi (2009)

  Prof. Ehsan Roohi (2010)

  Fouladi, N., (2011)

  Ebrahimi-Kebria, H. (2011)

  Ghafourizadeh, M., (2012)

  Abrar, B., (2012)

  Sabouri, M., (2013)

  Jafari, S., (2014)

Master's Students

  Mokarizadeh, V., (2000)

  Solhpour N., (2001)

  Masroor, J., (2002)

  Taghvaei, M.J., (2002)

  Safari, V., (2002)

  Taheri, A., (2003)

  Bostandoost, S.M., (2003)

  Niavarani, A., (2004)

  Banaeizadeh, A., (2004)

  Zakyani, M., (2004)

  Vakili, S., (2005)

  Panahi, M.J., (2005)

  Hassanzadeh, H., (2006)

  Rikhtegar_Nezami, F., (2006)

  Nazari, A., (2007)

  Jafari Gahraz, S.R., (2007)

  Haghdoost, A., (2007)

  Daghighi, Y., (2007)

  Mazaheri, I., (2007)

  Ghafourizadeh, M., (2007)

  Molaverdikhani, K., (2007)

  Yousofian, S., (2007)

  Farzinpour, P., (2008)

  Setayeshgar, A., (2008)

  Mirjalili, V., (2008)

  Mokhtabad, F., (2008)

  Aalami, N., (2008)

  AKhlaghi, H., (2009)

  Bagheri, A.H., (2009)

  Sabouri, M., (2009)

  Zakeri, R., (2009)

  Abbassi, H.R., (2010)

  Ebrahimi M., (2010)

  Karchani, A., (2010)

  Khaledi, R.A., (2010)

  Fard, M., (2011)

  Malekzadeh, M., (2011)

  Saboohi, Z., (2011)

  Mosayebi, G., (2012)

  Lotfi, I., (2012)

  Tootiaee, F., (2012)

  Rabiei-Beheshti, A., (2012)

  Rabiei-Beheshti, A., (2012)

  Salemkar, H., (2012)

  Lakazian, E., (2012)

  Asgari, E., (2012)

  Mohajer, S.A., (2013)

  Modarres, M.R., (2013)

  Hosseinzadeh, M., (2013)

  Hatamikhah, M., (2013)

Research Assistants

  Prof. Seyed Farid Hosseinizadeh, (2006)

  Mokarizadeh, V., (2000-2006)

  Torabi, S.O., (2003-2007)

  Torabi, S.O., (2003-2007)

  Mousaviraad, S.M., (2005)

  Sadathosseini, S.H., (2005)

  Ghavami, A., (2005-2006)

  Setayeshgar, A., (2005-2006)

  Kazemi-Oskoii, S.A., (2005-2006)

  Ghaemi, S., (2005-2006)

  Hanafizadeh, P., (2006)

  Jarrahbashi, D., (2006-2008)

  Sadeghi, H., (2007-2010)

  Khodadadi, M., (2010-2011)

  Aghabeigi, A., (2011-2012)

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4644

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: darbandi sharif.edu

Homepage: http://sharif.ir/~darbandi/


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!