مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Afshin Banazadeh

Associate Professor

PhD in Aerospace Engineering,
Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2008

Sabbatical Research,
Cranfield University, Bedfordshire, England, 2005-2006

MSc in Aerospace Engineering,
Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2001

BSc in Mechanical Engineering (Aerospace Option)
Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 1999

Last updated: Sunday, February 17th, 2019

Research Interests and Activities 

  Airplane Design

  System Identification

  Flight Test Engineering

  Flight Mechanics of Air Vehicles

  Gas/Wind Turbine Control Systems

  Aerospace Technology and Certification Process

Publications 
Journal Papers

1. Emami A., Banazadeh A., "Online Identification of Aircraft Dynamics in the Presence of Actuator Faults", Journal of Intelligent & Robotic Systems, Springer, DOI: 10.1007/s10846-019-00998-z, 2019

2. Banazadeh A., Gol H. A., "Model based Fuzzy Control of a Gas Turbine Coupled with a Dynamometer", Journal of Propulsion and Power (AIAA), DOI: 10.2514/1.B36765, July 2018

3. Banazadeh A., Nobahari H., SeyfouriPour Y., "Identification of State Space Dynamics of a Fixed-Wing Aerial Vehicle with Neural Networks Using Flight Test Data", SHARIF Journal of Science and Technology, DOI: 10.24200/j40.2019.20840, May 2018

4. Forghani F., Taeibi M, Asadollahi A., Banazadeh A., "Numerical Investigation of Injection Angle Effects on Shock Vector Control Performance", Proc. IMechE Part G, DOI: 10.1177/0954410017733292, October 2017

5. Banazadeh A., Seif M. S., Khodaei M. J., "Identification of the Equivalent Linear Dynamics and Controller Design for an Unmanned Underwater Vehicle", Ocean Engineering, 139 (2017), 152-168, April 2017

6. M Ezabadi, MH Sabeti, A Banazadeh, "Dynamics Identification of a Monocopter Using Neural Networks", International Journal of Modeling and Optimization 7 (3), 179, IACSIT Press, July 2017

7. Banazadeh A., Saghafi. F., "An Investigation of Empirical Formulation and Design Optimization of Co-flow Fluidic Thrust Vectoring Nozzles", The Aeronautical Journal, DOI: 10.1017/aer.2016.110, October 2016

8. Emami A., Banazadeh A., "Control Oriented Modeling and Identification of Nonlinear Systems", Applied Mechanics and Materials, Vol. 841, pp 330-337, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

9. Banazadeh A., Taymourtash N., "Adaptive Attitude and Position Control of an Insect-Like Flapping Wing Air Vehicle", Nonlinear Dynamics, (Springer), Vol. 85, No. 1, DOI: 10.1007/s11071-016-2666-8, pp 47-66, 2016

10. Banazadeh A., Taymourtash N., "Optimal Control of an Aerial Tail-Sitter in Transition Flight Phases", Journal of Aircraft (AIAA),Vol. 53, No. 4, DOI: 10.2514/1.C033339, pp 914-921, JULY 2016

11. Banazadeh A., Seif M. S., Khodaei M. J., "Dynamic Model Identification of an Underwater Vehicle in Planar Motion Using Frequency Response Method", SHARIF Journal of Science and Technology, Vol. 32, No. 2, pp. 29-39, July 2015

12. Behroo M., Banazadeh A., "Development, Instrumentation, and Dynamics Identification of a Coanda Air Vehicle", IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, DOI: 10.1109/MAES.2015.140165, Vol. 30, Issue 10, pp 4-12, October 2015

13. Behroo M., Banazadeh A., "Near-optimal trajectory generation, using a compound B-spline interpolation and minimum distance criterion with dynamical feasibility correction", Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, Vol. 74, pp 79-87, 2015

14. Banazadeh A., Taymourtash N., "Nonlinear Dynamic Modeling and Simulation of an Insect-Like Flapping Wing", Applied Mechanics and Materials, Vol. 555, pp 3-10, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

15. M. Nikusokhan, Banazadeh A., "Frequency Domain Identification of Friction and Backlash for a Servomechanism", SHARIF Journal of Science and Technology, Vol. 30, No. 1, pp. 29-39, April 2014

16. Naji M., Banazadeh A., "Performance Calculations within the Conceptual Design Process of Hand-Launched Aircraft", Applied Mechanics and Materials, Vol. 629, pp 145-151, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

17. Banazadeh A., Gol H. A., Ramazani H., " PID controller design for micro gas turbines using experimental frequency-response data and a linear identification technique", International Journal of Advanced Mechatronic Systems, Vol. 5, No. 6, pp 353-364, 2013

18. Emami S. A., Banazadeh A., "Robustness Investigation of the Linear Multi-Variable Control Technique for Power Management of DFIG Wind Turbines", International Journal of Advanced Mechatronic Systems, Vol. 5, No. 1, pp 37-46, July 2013

19. Banazadeh A., Ghorbani M. T., "Frequency Domain Identification of the Nomoto Model to Facilitate Kalman Filter Estimation and PID Heading Control of a Patrol Vessel", Ocean Engineering, Vol. 72, pp 344-355, November 2013

20. Khodabakhsh H., Banazadeh A., "Multi-objective Genetic Algorithm for Hover Stabilization of an Insect-like Flapping Wing", Applied Mechanics and Materials, Vol. 332, pp 50-55, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

21. Banazadeh A., Haji Jafari M., "A Heuristic Complexity-Based Method for Cost Estimation of Aerospace Systems", Journal of Aerospace Engineering, Proc. IMechE Part G, Vol. 227, No. 11, November 2013

22. Banazadeh A., Gol H. A., "Multi-objective trade-off analysis and experimental study of an integrated cold ‎gas propulsion system", Journal of Aerospace Engineering, Proc. IMechE Part G, Vol. 227, No. 8, pp 1233-1250‎, August 2013

23. Fadaeian E., Banazadeh A., "Model Reference Adaptive Control Design for a Ducted Fan Air Vehicle in Vertical Plane", Applied Mechanics and Materials, Vol. 225, pp 331-337, Trans Tech Publications, Switzerland, 2012

24. Banazadeh A., Saghafi F., Ghoreyshi M., Pilidis P., "Experimental and Computational Investigation into the Use of Co-Flow Fluidic Thrust Vectoring on a Small Gas Turbine", The Aeronautical Journal, Vol. 112, No. 1127, pp17-25, January 2008.

25. Saghafi F., Banazadeh A., "Investigation on the Flight Characteristics of a Conceptual Fluidic Thrust-Vectored Aerial Tail-Sitter", Journal of Aerospace Engineering, Proc. IMechE Vol. 221, No. G5, pp 741-755, October 2007.

Conference Papers

1. Fatin A., Banazadeh A., "Error Modeling and Calibration of MEMS-Based IMUs Including Accelerometers and Gyroscopes", ICMERA 2015, Bucharest, Romania, October 29-31, 2015

2. Banazadeh A., Emami S. A., "Control Effectiveness Investigation of a Ducted-fan Aerial Vehicle Using Model Predictive Controller", International Conference on Advanced Mechatronic Systems, Kumamoto, Japan, August10-12, 2014

3. Molazadeh V. R., Banazadeh A., Shafieenejad I., "Design of the LQR Controller and Observer with Fuzzy Logic GA and GA-PSO Algorithm for an Inverted Triple Pendulum and Cart System", International Conference on Advanced Mechatronic Systems, Kumamoto, Japan, August10-12, 2014

4. Torabnia S., Banazadeh A., "Development of a Water Brake Dynamometer with Regard to the Modular Product Design Methodology", 12th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA2014), Copenhagen, Denmark, June 25-27, 2014

5. Banazadeh F., Niazi S., Banazadeh A., "Investigation of Thrust Deflection Angle with Counter-flow Fluidic Method for a Small Jet Engine", 15th Fluid Dynamics Conference, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran, December 2013

6. Nabi -Abdolyousefi R., Banazadeh A., "3D Offline Path Planning for a Surveillance Aerial Vehicle Using B-Splines", International Conference on Advanced Mechatronic Systems (ICAMechS2013), Henan University of Science and Technology, Luoyang, China, September 2013

7. Effati M., Banazadeh A., "Frequency Response Analysis for Dynamic Model Identification and Control of a Ducted Fan Aerial Vehicle in Hover", OPTIROB 2013, International Conference on Biomechanics, Neurorehabilitation, Mechanical Engineering, Manufacturing Systems, Robotics and Aerospace: Optimization of the Engineering Systems, Mamaia, Constanta, Romania, June 2013

8. Behroo M., Banazadeh A., Golkhandan A. R., "Design Methodology and Preliminary Sizing of An Unmanned Mars Exploration Plane (UMEP)", OPTIROB 2013, International Conference on Biomechanics, Neurorehabilitation, Mechanical Engineering, Manufacturing Systems, Robotics and Aerospace: Optimization of the Engineering Systems, Mamaia, Constanta, Romania, June 2013

9. Banazadeh A., Gol H. A., Ramazani H., "Dynamic Model Identification and Control of Small Turbojet Engines Using Frequency Response Analysis", International Conference on Advanced Mechatronic Systems, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan, September 2012

10. Emami S. A., Banazadeh A., "Linear Multi-Variable Control Technique for Smart Power Management of Wind Turbines", 2012 International Conference on Advanced Mechatronic Systems, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan, September 2012

11. Ghorbni M. T., Banazadeh A., "A Comprehensive Frequency Domain Identification of a Coastal Patrol ‎Vessel", 20th Iranian Conference on Electrical Engineering ICEE 2012, May 15-17, 2012, Iran, Tehran‎

12. Khoshrouz Azad R., Banazadeh A., "Optimal Tuning of Sliding Mode Controller Parameters Using LQR ‎Input Trend", IEEE Intelligent Systems IS12, Sep. 6-8, 2012, Sofia, Bulgaria‎

13. Faghihinia A., Banazadeh A., Teymourtash N., Ahmadi Sh., "Space Capsule System Analysis and Conceptual Design, Regarding the Performance Constraints", Proceedings of the 10th International Conference of Iranian Aerospace Society, 1-3 March 2011, Tehran, Iran

14. Bahrami M., Banazadeh A., "Conceptual Design of a Morphing Wing HPA", Proceedings of the 9th International Conference of Iranian Aerospace Society, 8-10 Feb 2010, Tehran, Iran

15. Saghafi F., Banazadeh A., "Coanda Surface Geometry Optimization for Multi-Directional Co-flow Fluidic Thrust Vectoring", Proceedings of GT2009, ASME Turbo Expo 2009, June 8-12 2009, Orlando, FL USA

16. Moron L., Ghoreyshi M., Banazadeh A., Pilidis P., "Design and Analysis of a Planar 2-D Nozzle for a Small Jet-Engine", Proceedings of GT2007, ASME Turbo Expo 2007: Power for land, Sea and Air, May 14-7, Montreal, Canada

17. Saghafi F., Banazadeh A., "Dynamic Stability Study of a Conceptual Fluidic Thrust-Vectored Aerial Tail-sitter", AIAA-2006-6483, AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference and Exhibit, Keystone, Colorado, UAS, Aug. 21-24, 2006

Courses Taught 
Undergraduate

  Dynamics

  Airplane Design I

  Airplane Design II

  Introduction to Aerospace Engineering

Graduate

  Neural Networks

  System Identification

  Flight Test Engineering

  Advanced Flight Dynamics

  Modern Control Engineering

Honors and Awards 

  2014 Distinguished Young Researcher Award and Prize, Sharif University of Technology

  Best Paper Award for the Paper Entitled "Design Methodology and Preliminary Sizing of an Unmanned Mars Exploration Plane (UMEP)" in OPTIROB 2013, Romania

  Best BSc Thesis Advisor Award in Aerospace Engineering from the Iranian Aerospace Society, 2013

  Scientific elite, National Elite Institute, 2008

  Shell/British Council Scholarship Award, 2004

  1999 First grade student, B.Sc., Sharif University of Technology

Supervised Students 
Ph.D. Students

  H. A. Gol, Integrated Engine-Flight Control System

  S. A. Emami, Self-Adaptive Control Systems

  P. Hajipour, Dynamically Similar Models

  F. Farvardin, Nonlinear System Identification

  M. Moghanipour, Vision-Guided Aerial Manipulation

  M. Eslami, Gas Turbine Performance Enhancement and Control

Master's Students

  M. H. Jafari, Life cycle cost estimation with a complexity-based parametric model

  H. R. Khodabakhsh, Modeling, simulation and control of an insect-like flapping wing in hover

  Sh. Firouzbakht, Trajectory optimization of an Insect-like Flapping Wing

  H. Ramezani, Drag determination using parametric identification methods in frequency domain

  E. Fadaian, Adaptive controller design for transition flight phase of a ducted fan aerial vehicle

  M. Behroo, System Identification and controller design for a Coanda-effect aerial vehicle

  S. Behzadpour, Minimum-distance collision-free trajectory generation for formation flying satellites

  R. Abnous, Control effectiveness of a doubly-fed induction generator driven variable-speed wind turbine

  S. A. Emami, Control effectiveness of a ducted-fan aerial vehicle, using linear, adaptive and MPC controllers

  A. Yazdani, Dynamic model identification of a turbojet engine, using parametric frequency response analysis

  P. Hajipour, Development of Rapid Evaluation and Optimization Software for Aircraft Conceptual Design

  P. Mirzai, Integrated Reliability Analysis

  H. Rashidi, Modeling and Control of In-Flight Object Grasping

  N. Teymourtash, Adaptive Attitude and Position Control of a an Insect-like Flapping Wing

  M. E. Dormiany, Modeling and Controller Design of a Single Bladed Aerial Vehicle

  N. Ebrahimi, Adaptive Network Based Fuzzy Inference Systems for Control

  F. Pakrou, Development of an Optimal Path Planning Algorithm for Aerial Robots with Complicated Dynamics

  M. Alizadeh, Frequency Response Identification of a Coanda-effect Aerial Vehicle with Adaptive Controller

  M. Davoudpour, Multi-Fidelity Multi-Disciplinary Conceptual Design Optimization

  B. Ebrahimi, Design and Development of Human-powered Aircraft

  Z. Kamankesh, Flight Dynamics and Stability of an Insect-like Flapping Wing

  M. Ezabadi, Monocopter Analysis and Control Design

  A. Khanipour Roshan, Design and Development of a Solar Powered Aerial Vehicle

  M. Nobar, Dynamic Modeling of a Rigid-Body Flapping Wing MAV with Neuro-Fuzzy Systems

  A. P. Talemi, Dynamics Identification of a Canard Configuration Aerial Vehicle

  M. Nikanjam, Learning Algorithms in Trajectory Tracking of Aerial Robots

  S. Yousefi,

  B. Beyiomi,

  M. Sadeghi,

  N. Shokri,

  S. Toulabi,

  Sh. M. Gharebaghi,

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4620

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: banazadeh sharif.edu


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!