مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Amir Mardani

Assistant Professor

 PhD., Jan 2011, Aerospace Engineering.
Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran.
Major: Propulsion
Dissertation: “Effect of Flow Dynamics and Chemical Mechanisms on Flame in HiTAC”

 M.Sc., Nov 2005, Aerospace Engineering.
Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran
Major: Propulsion
Dissertation: “Experimental and Numerical Study on Non- premixed Co-Flow Flame”

 B.Sc., Jan.2003, Mechanical Engineering
K. N. TOOSI University of Technology, Tehran, Iran.
Major: Heat and Fluid mechanic
Dissertation: "Design and Optimization of Solar Water Heater Collectors"

Last updated: Saturday, November 9th, 2019

Research Interests and Activities 

  Reacting Flow Modeling

  HiTAC or MILD Combustion

  Computational Fluid dynamics (CFD)

  Experimental Research in Combustion

  Combustion Pollutants

  Combustion Chambers

  Heat Transfer

  Propulsion

Publications 
Journal Papers

1. B. Kashir, A. Mardani And S. Tabejamaat, Experimental Study On Propane And Natural Gas Diffusion Flame, Iranian Combustion Institute Journal, 2008(In Persian)

2. A. Mardani, S. Tabejamaat, Numerical Study Of Effect Of Flow Dynamics And Oxygen Concentration On Methane-Hydrogen Non-Premixed Flame Under The Mild Combustion Regime, Iranian Combustion Institute Journal, 2010(In Persian)

3. A. Mardani, S. Tabejamaat, M. Ghamari, Numerical Study of Influence of Molecular Diffusion in the Mild Combustion Regime, Combustion Theory and Modelling 14 (2010) 747-774.

4. A. Mardani, S. Tabejamaat, Effect of hydrogen on hydrogene-methane turbulent non-premixed flame under MILD condition, International Journal of Hydrogen Energy 35 (2010) 11324-11331

5. A. Mardani, S. Tabejamaat, Mohammadreza Baig Mohammadi , Numerical Study of the Effect of Turbulence on Rate of Reactions in the MILD Combustion Regime, Combustion Theory and Modelling 15:6 (2011) 753-772

6. A. Mardani, S. Tabejamaat, Mardani & S. Tabejamaat, NOx Formation in H2-CH4 Blended Flame Under MILD Conditions, Combustion Science and Technology, 184:7-8 (2012) 995-1010

7. A. Mardani, S. Tabejamaat, S. Hassanpour, Numerical study of CO and CO2 formation in CH4/H2 blended flame under MILD condition, Combustion and flame , 160:9 (2013) 1636-1649

8. A. Mardani, S. Tabejamaat, Numerical Study of Flame Structure in the Mild Combustion Regime, THERMAL SCIENCE, 19:1 (2015) 21-34

9. A. Mardani, M.S. Abdollahpour, V. Rezaei,Study of Equivalence Ratio and Propellant Effects on a Reactive Flow with Low Residence Time and Highly Variable Tempereture and Pressure, Iranian Combustion Institute Journal, 2015(In Persian)

10. A. Mardani, A. Fazlollahi Ghomshi, Numerical study of oxy-fuel MILD(moderate or intense low-oxygen dilution combustion) combustion for CH4-H2 fuel, Energy, 99 (2016) 136-151

11. A. Mardani, A. Fazlollahi Ghomshi, Numerical Investigation of a Double-Swirled Gas Turbine Model Combustor Using a RANS Approach with Different Turbulence/Chemistry Interaction Models, Energy&Fuels (2016), DOI: 10.1021/acs.energyfuels.6b00452

12. V. Rezaei, M. S. Abdollahpour, A. Mardani, A Relation for Specific Impulse versus Back Pressure Changes and Optimum Conical Nozzle Expansion Ratio Algorithm, Modares Mechanical Engineering, 99:9 (2016), pp. 9-99, 9999 (in Persian)

13. A. Mardani, M. Yahyavi Koochaksarai,K. Javadi, Numerical study on Boundary layer control using CH4-H2-Air Micro-reacting jet , International journal of Hydrogen (2016),International Journal of Hydrogen Energy (2016),http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.10.027

14. A. Mardani, Optimization of the Eddy Dissipation Concept (EDC) model for turbulence-chemistry interactions under hot diluted combustion of CH4/H2,Fuel, 191(2017), 114-129.

15. A. Fazlollahi-Ghomshi, A. Mardani, Numerical Investigation of Reacting Flow in a Double-Swirled Gas Turbine Model Combustor, Fuel and combustion Journal, (2017)(accepted)(In Persian).

16. E. Barani, A. Mardani, Numerical Modeling of Mixing and Combustion at Supercritical Conditions for a Model Combustor,Fuel and combustion Journal,18(2-9) (2017) (In Persian).

17. A. Mardani, E. Barani, Numerical Investigation of Supercritical Combustion of H2−O2, Energy&Fuels Journal (2018), DOI: 10.1021/acs.energyfuels.7b03025.

18. H. Jafari, H. Parhizkar, R. Aghaei Tog, A. Mardani, Flow Field Modeling and Performance Improving of an Axial Turbines Using Adjoint Method, The Journal of Solid and Fluid Mechanics, Volume 8, Issue 1, Spring 2018, Page 127-133, DOI: 0.22044/JSFM.2017.4712.2201

19. F.Chitgarha, A.Mardani, Assessment of steady and unsteady flamelet models for MILD combustion modeling, International Journal of Hydrogen Energy, July 2018, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.06.071

20. A. Mardani, Hamed, K. Motaalegh Mahalegi, Hydrogen enrichment of methane and syngas for MILD combustion, International Journal of Hydrogen Energy(2019) (44-18), 9423-9437

21. H. Karimi, A. Mardani, Investigation of Fuel Dilution in Ethanol Spray MILD Combustion, Applied Thermal Engineering, Applied Thermal Engineering, 159 (2019), 113898, ISSN 1359-4311, https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.113898.

22. M.H. Moghadasi, R. Riaz, S. Tabejamaat , A. Mardani , Effects of preheating and CO2 dilution on oxy-MILD combustion of natural gas, Journal of Energy Resources Technology, ASME, doi:10.1115/1.4043823 (2019)

23. A. Mardani, A. Khanehzar, Numerical assessment of MILD combustion enhancement through plasma actuator, Energy (2019), ISSN 0360-5442, https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.06.102.

24. A. Mardani, A. Ghasempour Farsani, and M. Farshchi, Numerical Investigation of Gaseous Hydrogen and Liquid Oxygen Combustion under Subcritical Condition, Energy & Fuels (2019), DOI: 10.1021/acs.energyfuels.9b02050

25. H. Karimi Motaalegh Mahalegi, A. Mardani,Ethanol Spray Combustion Under MILD Condition: A Chemical Kinetic Study, Energy & Fuels (2019), doi: 10.1021/acs.energyfuels.9b02665

Conference Papers

1. A. Mardani and M. Faryamanesh, Numerical Study Of Insulation Role In Buildings, First Conference on Insulation Role In Building and Industries, Tehran, Feb. 2002(In Persian)

2. A. Mardani, S. S. Raiszadeh and M. Soltani, Design And Comparison Of Solar Collectors, Second Conference on Fuel Consumption Saving iIn Buildings, Tehran, Mar.2003(In Persian)

3. A. Mardani and M. Faryamanesh, Design Of Optimization Software For Building Insulating, Second Conference on Fuel Consumption Saving in Buildings, Tehran, Mar. 2003(In Persian)

4. A. Mardani and S. S. Raiszadeh, New Technologies In Solar Water Heater Designing, Third International Conference on Fuel Consumption Optimization in Buildings, Tehran, Feb. 2004(In Persian)

5. A. Mardani and S. Tabejamaat, Experimental Study Of Effect Of Reynolds And Dilution On Natural Gas Diffusion Flame, First Iranian Combustion Conference, Tehran, Feb. 2006(In Persian)

6. A. Mardani, S. Tabejamaat, Experimental Study Of Effect Of Oxygen Enrichment And Dilution And Preheating On Natural Gas Diffusion Flame, First Iranian Combustion Conference, Tehran, Feb. 2006(In Persian)

7. A. Mardani, S. Tabejamaat, Experimental Study On The Effects Of Dilution And Preheating On Natural Gas Diffusion Flame, International Conference On Energy And Environment 2006 (Icee 2006), Malaysia

8. A. Mardani, S. Tabejamaat and A. A. Rezaei, Experimental And Numerical Study On The Effect Of Dilution And Preheating On Co-Flow Natural Gas Diffusion Flame, 6th Asia-Pacific Conference On Combustion, Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 20-23 May 2007

9. M.R.Baig Mohammadi, S. Tabejamaa and A. Mardani, Numerical Study on the effect of Fuel Injection on Pollution in High Temperature Air Combustion, 6th Asia-Pacific Conference On Combustion, Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 20-23 May 2007

10. A. Mardani, S. Tabejamaat, Experimental Study Of Effect Of Both Dilution And Preheating On Natural Gas Diffusion Flame, ISME2007, Tehran, May. 2007(In Persian)

11. M. B. Mohammadi, S. Tabejamaat and A. Mardani, Numerical Study On The Effect Of Inlet Air Momentum On Natural Gas Combustion And Emission Under HiTAC Condition, ISME2007, Tehran, May. 2007(In Persian)

12. M .Ghamari, S.Tabejamaat and A. Mardani, Numerical Study On Low And High Temperature Air Combustion Using Different Chemical Mechanism, Monastir ,Tunisia, Sep.9-13 2007

13. Y. Afarin, S. Tabejamaat and A. Mardani, Study On Dilution Effect Of N2 And Co2 On Extinction Of Counter Flow Flame, Monastir ,Tunisia, September 9-13 2007

14. B. Kashir, A. Mardani and S. Tabejamaat, Experimental Study On The Effect Of Fuel Injection Velocity And Dilution On Propane And Natural Gas Diffusion Flame, Second Iranian Combustion Conference, Tehran, Feb. 2007(In Persian)

15. B. Kashir, A. Mardani and S. Tabejamaat, Experimental Study On The Effect Of Preheating And Dilution On Propane And Natural Gas Diffusion Flame, Second Iranian Combustion Conference, Tehran, Feb. 2007(In Persian)

16. M.R. Baig Mohammadi, S. Tabejamaat and A. Mardani, Numerical Study On The Spray Combustion In High Temperature Air Combustion, 7th High Temperature Air Combustion And Gasification International Symp. Jan. 2008, Phuket, Thailand

17. M. Ghamari, A. Mardani and S. Tabejamaat, Numerical Study of Natural Gas Diffusion Flame using Detail Kinetic Mechanism, Fluid Dynamics Conference, Amol, Iran, 2009(in Persian)

18. A. Mardani and S. Tabejamaat, 2D And 3D Numerical Study On The Turbulence And Chemical Kinetic Interaction In Mild Combustion Regime, 3th Iranian Fuel And Combustion Conference, Tehran, 2010(in Persian)

19. A. Mardani, S. Tabejamaat, Numerical Modeling Of Mild Combustion, 18th ISME2010, Tehran(In Persian)

20. A. Mardani and S. Tabejamaat, Effects Of Hydrogen Addition On Methane Mild Combustion Regime, Hitac Conference, Poland-Ponzan, 2010

21. A. Mardani and S. Tabejamaat, NOx formation in H2-CH4 blended flame under MILD condition, MCS 7, Chia Laguna, Cagliari, Sardinia, Italy, September 11-15, 2011

22. Y. Afarin, S. Tabejamaat and A. Mardani, Large Eddy Simulation Study of H2/CH4 Flame Structure at MILD Condition, MCS 7, Chia Laguna, Cagliari, Sardinia, Italy, September 11-15, 2011

23. A. Mardani, Evaluatting Combining The Oxy-Fuel Combustion and Mild Combustion For Ch4-H2 Fuel , MCS 8, Cesme, Izmir, Turkey, September 8-13, 2013

24. M. Ghorbanhoseini, A. Mardani, M.Haji hasanpour, Numerical simulation of detonation wave in a pulse detonation engine for hydrogen fuel, 2th Iranian propulsion conference, Tehran , Iran , October 9-10, 2013(In Persian)

25. M. Yahyavi kouchaksaraie, A. Mardani, K. javadi, Numerical Simulation Of Heat Transfer In A Wire On Methane-Air Premixed Combustion In a Micro Combustor, 3th Gas Turbine Conference, Tehran, Iran, April, 2014(in Persian)

26. M. Yahyavi kouchaksaraie, A. Mardani, K. javadi, Numerical Simulation of Methane-Air Premixed Combustion In a Micro Combustor, 3th Gas Turbine Conference, Tehran, Iran, April, 2014(in Persian)

27. M. Abdollahpour, V. Rezie, A. Mardani, Study on the effect of equivalence ratio for different fuels on reacting flow properties, 5th Iranian fuel and combustion conference, Tehran, 2014(In Persian)

28. A. Mardani, A. Fazlollahi-Ghomshi, Numerical study on the effect of turbulence model on non-reacting flow field in a gas turbine combustor, 14th Iranian Aerospace engineering conference, Tehran, 2015(in Persian).

29. E. Barani, A. Mardani, H. Zeinivand, Numerical Study on Supercritical Combustion for H2-O2 Jet, FCCI-2016, Mahshad, Iran(in Persian)

30. E. Barani, A. Mardani, H. Zeinivand, Numerical Study on Supercritical Injection of N2 in a Model Chamber, FCCI-2016, Mahshad, Iran(in Persian)

31. A. Ghasempour, A. Mardani, Numerical Study on Combustion of H2-O2 under Subcritical Condition, FCCI-2016, Mahshad, Iran(in Persian)

32. A. Mardani, A. Fazlollahi Ghomshi, Numerical Investigation of a Double-Swirled Gas Turbine Model Combustor with Different Turbulence/Chemistry Interaction Models, FCCI-2016, Mahshad, Iran(in Persian)

33. F. Chitgarha, F. Ommi, A. Mardani, Numerical Investigation of H2/CH4 combustion under Highly Preheated and Dilution Condition, FCCI-2016, Mahshad, Iran (in Persian)

34. A. Nikzad, A. Mardani, Turbo-Shaft Engine Thrust Boosting Using Different Water INjection Methods, 15th Iranian Aerospace engineering conference, Tehran, 2016(in Persian).

35. A. Mardani, H. Karimi, A. Nazari, effect of hydrogen on h2/ch4 and h2/co turbulent non-premixed flame under mild condition, 36th International Symposium on Combustion, Coex, Seoul, Korea, July 31- August 5, 2016.

36. A. Mardani, F. Chitgarha, F. Ommi, assessment of steady and unsteady flamelet models for mild combustion modeling, 36th International Symposium on Combustion, Coex, Seoul, Korea, July 31- August 5, 2016.

37. H. Karimi, A. Mardani, Numerical Investigation of Turbulent MILD Spray combustion BY EDC and Flamelet Models, AERO2017, Tehran, Iran (2017, in Persian).

38. A. Mardani, H. Karimi, Numerical Investigation of effect of Hydrogen on MILD combustion of H2/CH4 and CO/H2, AERO2017, Tehran, Iran (2017, in Persian).

39. A. Mardani, H. Rezapour Rastaghi, Investigation of the Effects of Inlet Air Flowrate on Flow Field Structure inside a Double Swirl Gas Turbine Model Combustor, FD2017, Sharhroud, Iran (2017, in Persian).

40. A. Mardani, H.Rezapour-Rastaaghi, A.Fazlollahi-Ghomshi, INVESTIGATION OF LPG FLAME STRUCTURE IN DOUBLE SWIRL GAS TURBINE MODEL COMBUSTOR, MCS 10, Naples, Italy, September 17-21, 2017.

41. H. Karimi, A. Mardani, Numerical Investigation of Turbulent MILD Spray combustion, FCCI-2018, Tehran, Iran (2018, in Persian).

42. A. Khanehzar, A. Mardani, Numerical Investigation of Plasma-MILD combustion, FCCI-2018, Tehran, Iran (2018, in Persian).

43. A. Mardani, H.Rezapour-Rastaaghi,B. Asadi, Experimental Investigation on the effect of Air preheating on Sharif Double swirl Gas turbine Model Combustor, SGTMC, FCCI-2018, Tehran, Iran (2018, in Persian).

44. A.Mardani, A. Aghabeigi, Combine Turbulence Models for Swirl Combustor Modeling, Aero2018, Tehran, Iran (2018, in Persian).

45. A. Mardani, B. Asadi, H. Rezapour-Rastag, Three Dimensional Numerical Investigation of Methane Partially Premixed Combustion in a Double Swirl Gas Turbine Combustor, MCS11, Tenerife, Spain, 16-20 June 2019

46. A. Mardani, A. A. Beige, H. Bahonar, Numerical Modelling of Resonance in Plenum Chamber of a Gas Turbine Model Combustor, MCS11, Tenerife, Spain, 16-20 June 2019

Courses Taught 
Undergraduate

  Numerical methods

  Fuel and Combustion

  Heating Machines

  Heat Transfer

  Thermodynamics

  Propulsion elements

  An Introduction to Aerospace Engineering

  Gas Turbine Combustor Designing

Graduate

  Aerothermodynamics

  Advanced Fuel and Combustion

  Advanced prolusion

  Combustion Modeling

Honors and Awards 

  Top grade Ph.D dissertation in combustion field: The 4th fuel and combustion and fuel Conference, Kashan, Iran, Feb 2012

  Top grade Ph.D dissertation in energy field: The 8th International Energy Conference, Tehran, Iran, May 2011.

  First top ranked graduate student award, Ph.D, Aerospace Engineering Department, AmirKabir University of Technology, Iran, Fall 2010.

  First top ranked graduate student award, M.Sc, Aerospace Engineering Department, AmirKabir University of Technology, Iran, winter 2005.

  Excellent graduated student in M.Sc: among Aerospace Engineering Students, Iranian Aerospace Engineering society, winter 2005.

  First top ranked presented paper Entitled as: "Numerical Investigation of a Double-Swirled Gas Turbine Model Combustor with Different Turbulence/Chemistry Interaction Models" by A. Mardani and A. Fazlollahi Ghomshi, in 6th Iranian combustion conference (FCCI-2016), Mashhad-Iran, winter 2016.

  Outstanding Contribution in reviewing, Proceeding of combustion Institute, Elsevier, Jan 2016.

  Advisor of the best Msc dissertation in propulsion field: Iranian Aerospace Society, Feb. 2017.

  Advisor of the best Msc dissertation in Combustion field: Iranian Combustion Institute, Feb. 2018.

  The Seventh Iranian Fuel and Combustion (FCCI-2018) Conference Executive Chair, Feb. 2018.

  Advisor of the best Msc dissertation in Propulsion field: Iranian Aerospace society, Jun. 2018.

Supervised Students 
Ph.D. Students

  Hamed Karimi

  Amir Aghabeigi

  Mohammad Sadegh Talebi

Master's Students

  Arash Ghaempour (Co_Supervisor)(Graduated/2015)

  Ehsan Barani (Graduated/2015)

  Alireza Fazlollahi (Graduated/2015)

  Mohammad reza Yahyavi (Co_Supervisor)(Graduated/2015)

  Andisheh Khanehzar (Graduated/2018)

  Hamed Rezapour Rastaghi (Graduated/2018)

  Aslan Nazari (Graduated/2017)

  Mohhamad Sadegh Razzaghian

  Ehsan Dorosti (Co_Supervisor) (Graduated/2018)

  Samad Khodaie (Co_Supervisor)

  Hamid Reza Tamartash(Co_Supervisor)

  Mohammadreza Madani (Graduated/2019)

  Benyamin Asadi (Graduated/2018)

  AmirHosein Azimi (Graduated/2019)

  Hosna Bahonar

  Erfan Khazaeili

  Mohammad Mehdi Balzadeh

B.Sc. Students

  Ali Nikzad Chaleshtari (Graduated/2016)

  Sajjad Ghadiri (Graduated/2017)

  Alireza Maleki (Graduated/2017)

  Mehdi Fazel Dehkordi (Graduated/2018)

  Hamid Hoseini (Graduated/2018)

  Mahmoud Mohammadi (Graduated/2019)

  Atefeh Shayanfakhr(Graduated/2019)

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4625

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: Amardani sharif.edu

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=KAgQ5mYAAAAJ&hl=en


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!