كنترل اتوماتيك

Automatic Control

45-135

نیمسال اول 00-99، روزهاي یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت 13:30 الی 15:00

 

مدرس

هادي نوبهاري (http://ae.sharif.edu/~nobahari)

 

فهرست مطالب

1- مقدمه و تعاريف

2- مباني رياضي تئوري كنترل خطی

     3- مدل‌سازي سيستم‌هاي ديناميكي

4- بررسي رفتار سيستم‌هاي خطي در حوزه زمان

5- خطای حالت ماندگار

6- بررسي رفتار سيستم‌هاي خطي به روش مكان‌هندسي ريشه‌ها

7- بررسي رفتار سيستم‌هاي خطي در حوزه فركانس

 

مرجع درس

1- K. Ogata, "Modern Control Engineering", 5th Edition, Prentice Hall, 2010.

 

ساير مراجع

1- B. C. Kuo, "Automatic Control Systems", Prentice Hall of India.

2- N. S. Nise, "Control Systems Engineering", John Wiley.

3- J. V. Vegte, "Feedback Control Systems", Prentice Hall.

4- R. C. Dorf, R. H. Bishop, "Modern Control Systems", Prentice Hall.

 

نحوه ارزيابي دانشجويان

تمرين

6    نمره از  20

پروژه سیمولینک

2    نمره از  20

امتحان ميان‌ترم

4    نمره از  20

امتحان پايان‌ترم

8    نمره از  20

حضور در کلاس درس  (تشويقي)

2+  نمره از  3+

حضور در کلاس تمرین  (تشويقي)

1+  نمره از  3+

 

 

Video for download

Controllable Cube, Big Dog, Wonderful Landing, Ping Pong Robot

نمرات نیم‌سال‌های قبلی

بهار 99، پاییز 98، بهار 97،پاییز 96، بهار 96، بهار 95، پاییز 94، بهار 94، بهار 93، پاییز 92، بهار 92، پاییز 91، بهار 91، پاییز 90، بهار 90، پاییز 89، بهار 89، پاييز 88