كنترل اتوماتيك

Automatic Control

45-135

نیمسال دوم 99-98، روزهاي شنبه و دوشنبه از ساعت 15:00 الی 16:30

 

مدرس

هادي نوبهاري (http://ae.sharif.edu/~nobahari)

 

دستیار آموزشی درس

فاطمه شریف زاده (sharifzadeh.215@gmail.com)

فهرست مطالب

1- مقدمه و تعاريف

2- مباني رياضي تئوري كنترل خطی

     3- مدل‌سازي سيستم‌هاي ديناميكي

4- بررسي رفتار سيستم‌هاي خطي در حوزه زمان

5- خطای حالت ماندگار

6- بررسي رفتار سيستم‌هاي خطي به روش مكان‌هندسي ريشه‌ها

7- بررسي رفتار سيستم‌هاي خطي در حوزه فركانس

 

مرجع درس

1- K. Ogata, "Modern Control Engineering", 5th Edition, Prentice Hall, 2010.

 

ساير مراجع

1- B. C. Kuo, "Automatic Control Systems", Prentice Hall of India.

2- N. S. Nise, "Control Systems Engineering", John Wiley.

3- J. V. Vegte, "Feedback Control Systems", Prentice Hall.

4- R. C. Dorf, R. H. Bishop, "Modern Control Systems", Prentice Hall.

 

نحوه ارزيابي دانشجويان

تمرين

4    نمره از  20

امتحان ميان‌ترم اول

4    نمره از  20

امتحان ميان‌ترم دوم

4    نمره از  20

امتحان پايان‌ترم

8    نمره از  20

حضور در کلاس درس  (تشويقي)

2+  نمره از  3+

حضور در کلاس تمرین  (تشويقي)

1+  نمره از  3+

 

 

Video for download

Controllable Cube, Big Dog, Wonderful Landing, Ping Pong Robot

نمرات نیم‌سال‌های قبلی

پاییز 98، بهار 97،پاییز 96، بهار 96، بهار 95، پاییز 94، بهار 94، بهار 93، پاییز 92، بهار 92، پاییز 91، بهار 91، پاییز 90، بهار 90، پاییز 89، بهار 89، پاييز 88