چگونگی نمره دهی

چگونگی نمره دهی

Grading:

HWs  (about 7 series)                                       10%

Quizzes  (about 7 series)                                  25%

First Midterm  (at the end of the chap. 2)        15%

Second Midterm  (at the end of the chap. 2)   15%

Final Exam                                                       35%

Term Project  (optional)                                   10% (extra)

Other activities  (optional)                                2.5% (extra)

دیدگاه های بازدیدکنندگان

    نظری ثبت نشده است.

دیدگاه شما