گروه 1۱۸ تیر ۱۳۹۳

اعضای گروه: آرین آشنایی، حکمت طاهری، معین رحمانی، وحید ناطقی، ایمان غفاری

سرگروه: وحید ناطقی

پروژه: گلایدر دست پرتاب

گروه 3۱۸ تیر ۱۳۹۳

اعضای گروه: سید حمید حسینی، سید محمد دریاباری، سید محمد‌علی واردی، علی شریفی

سرگروه: سید حمید حسینی

پروژه: گلایدر دست پرتاب

گروه 4۱۸ تیر ۱۳۹۳

اعضای گروه: بهداد برادران، حسن تیموری، آرش کیانی، سید مرتضی حسنی

سرگروه: حسن تیموری

پروژه: موشک آبی

گروه 5۱۸ تیر ۱۳۹۳

اعضای گروه: محمد جواد بافرونی، محمد صارمی، مسعود زجاجی، محسن صالحی

سرگروه: محمد جواد بافرونی

پروژه: گلایدر دست پرتاب

گروه 6۱۸ تیر ۱۳۹۳

اعضای گروه: زینب ابوالقاسم حسینی، الهه دارابی، سیمین افتخاری پور

سرگروه: زینب ابوالقاسم حسینی

پروژه: گلایدر دست پرتاب

گروه 7۱۸ تیر ۱۳۹۳

اعضای گروه: علی طاهری نژاد، مجتبی امینی

سرگروه: علی طاهری نژاد

پروژه: گلایدر دست پرتاب

گروه 8۱۸ تیر ۱۳۹۳

اعضای گروه: ملیحه ایمانی مقدم، مرضیه آقایی، فرخنده روح ا... نژاد، شیوا خوشنام

سرگروه: شیوا خوشنام

پروژه: گلایدر دست پرتاب

گروه 9۱۸ تیر ۱۳۹۳

اعضای گروه: حسين زمانی، محسن وثاقتی، مهدی رجائی اصل، امیر ملک تبریزی

سرگروه: حسين زمانی

پروژه: موشک آبی

گروه 10۱۸ تیر ۱۳۹۳

اعضای گروه: محمدرضا بیانلو

سرگروه: محمدرضا بیانلو

پروژه: گلایدر دست پرتاب

گروه 11۱۸ تیر ۱۳۹۳

اعضای گروه: اشکان عیسوند، محمود محمدی، امیر محمد جهان‌بخش، فرزاد احبابی

سرگروه: محمود محمدی

پروژه: گلایدر دست پرتاب