گروه‌های دانشجویی چه وظایفی دارند؟

گروه‌های دانشجویی چه وظایفی دارند؟

برای دانشجویان در گروه‌های دانشجویی درس مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا وظایفی تعریف شده است که ارزیابی این درس نیز برمبنای همین وظایف صورت خواهد گرفت.

تشکیل گروه :

  • تشکیل گروه و تعیین اعضا
  • تعیین سرپرست
  • تعیین موضوع پروژه
  • تهیه صورتجلسه نخست با موضوع تشکیل گروه و شرح مصوبات با توجه به فرمت آماده شده (این صورتجلسه باید در سه مرحله توسط ناظر، دستیار آموزشی و استاد تصویب شود.)

تشکیل جلسات گروهی:

  • تشکیل 10 جلسه اعضای گروه هر هفته از هفته ششم تا شانزدهم (به تریتب 1-جلسه تشکیل گروه، 2- جلسه اولیه پیشنهادیه و تقسیم کار در این زمینه، 3- جلسه نهایی پیشنهادیه، 4- جلسه طراحی اولیه و تقسیم وظایف، 5- جلسه نهایی آماده‌سازی گزارش طراحی اولیه، 6 تا 10 جلسات طراحی نهایی و آماده‌کردن نمونه و گزارش نهایی طراحی)
  • تهیه صورتجلسه از هر 10 جلسه با فرمت مشخص شده به صورت هفتگی (2 نسخه، یکی در دست گروه پیش از اصلاحات و دیگری پس از اعمال اصلاحات برای دستیار)
  • تشکیل جلسه با ناظر (مشاور) به صورت هفتگی و دریافت نظرات کتبی ناظر در پایین صورتجلسه (با توجه با قالب طراحی شده)
  • تشکیل جلسات خصوصی سرپرست گروه با دستیار آموزشی، ارائه صورت‌جلسه و دریافت نظرات کتبی دستیار آموزشی

حضور در جلسات حل تمرین:

 • حضور مستمر در جلسات حل تمرین جهت دریافت نکات، منابع و ...
 • ارائه نسخه دوم و اصلاح شده صورت‌جلسه به دستیار آموزشی (امضای استاد را دستیار آموزشی خواهد گرفت)

تهیه پیشنهادیه:

 • تهیه گزارش پیشنهادیه پروژه مصوب

تهیه گزارش اولیه طراحی

تهیه گزارش نهایی طراحی

 

 

اصلاحیه نحوه ارزیابی درس:

-         سمینار                                10%

-         پروژه                                  70%

-         آزمون نهایی                        20%

 

 

تقسیم نمره پروژه:

1-      تشکیل گروه (5 %)

2-     صورتجلسات هفتگی (20%)

3-     گزارش پیشنهادیه (15%)

4-     گزارش طراحی اولیه (15%)

5-     گزارش طراحی نهایی و نمونه (35%)

6-     سایر موارد (10%)

دیدگاه های بازدیدکنندگان

  نظری ثبت نشده است.

دیدگاه شما