زمان کلاسشنبه ها، 18:30 – 16:30
مشاوره و رفع اشکال: شنبه ها، 16:30 – 15، اتاق 308 سایر اوقات از طریق ایمیل یا تماس با دفتر، داخلی 6039

هدف درس


آشنایی دانشجویان با زمینه های مهندسی هوافضا، مهارت های طراحی و مهندسی. همچنین دانشجویان ضمن آشنایی با سامانه ها و زیرسامانه های هوافضایی، درک فیزیکی از چگونگی پرواز در جو و خارج از آن را پیدا خواهند کرد.

دستیار آموزشی درس

آقای مهندس خاراباف: (kharabaf.abbas@gmail.com)
کلاس حل تمرین مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا
هر هفته چهارشنبه ساعت 11 تا 12 از 30 بهمن 1392

فهرست

فهرست

فهرست مطالب درس مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا

ادامه مطلب
مقدمه ای بر مهندسی هوافضا نیمسال دوم 93-1392

مقدمه ای بر مهندسی هوافضا نیمسال دوم 93-1392

عنوان: مقدمه ای بر مهندسی هوافضا
هدف درس: آشنایی دانشجویان با زمینه¬های مهندسی هوافضا، مهارت¬های طراحی و مهندسی است. همچنین دانشجویان ضمن آشنایی با سامانه¬ها و زیرسامانه¬های هوافضایی، درک فیزیکی از چگونگی پرواز در جو و خارج از آن را پیدا خواهند کرد.

ادامه مطلب