موضوع اولین جلسه گروهی چیست؟

موضوع اولین جلسه گروهی چیست؟

موضوع اولین جلسه گروه‌های دانشجویی: «تشکیل گروه، تعیین سرپرست و تعیین پروژه » است.

ادامه مطلب
گروه‌های دانشجویی چه وظایفی دارند؟

گروه‌های دانشجویی چه وظایفی دارند؟

برای دانشجویان در گروه‌های دانشجویی درس مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا وظایفی تعریف شده است که ارزیابی این درس نیز برمبنای همین وظایف صورت خواهد گرفت.

ادامه مطلب