گروه 3

گروه 3

1- حمید حسینی، 2- علی شریفی، 3- محمد دریاباری و 4-سید محمدعلی واردی

ادامه مطلب
گروه 2

گروه 2

این گروه برای انجام فعالیت خارج از چارچوب درس معرفی شده است: 1- حمید حسینی (ازگروه 3)، 2- علی شریفی (از گروه 3)، 3- محمد دریاباری (از گروه 3) 4- آرین آشنائی (از گروه 1) و 5-حکمت طاهری (از گروه 1)

ادامه مطلب
گروه 1

گروه 1

1- آرین آشنائی، 2- حکمت طاهری، 3- معین رحمانی و 4- وحید ناطقی

ادامه مطلب