آيين‌نامه‌های گروه دینامیک پرواز

دروس امتحان جامع دکتری
 

 

© 2023, All rights reserved
Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Azadi Street, Tehran, Iran.
P.O. Box: 11365-11155 | Phone: +98-21-66164601,2 | Fax: +98-21-66022731